.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie kapitału początkowego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.10.2012

W 2005 r. żona złożyła dokumenty w celu ustalenia kapitału początkowego. W ZUS-ie przyjęto te dokumenty bez zastrzeżeń. Po dwóch latach żona otrzymała informację, że kapitał początkowy nie mógł być naliczony, ponieważ na druku Rp-7 nie ma numeru PESEL oraz daty urodzenia. Firma już upadła i w archiwum nie ma żadnych dokumentów małżonki. W ZUS-ie stwierdzono, że emerytura zostanie wyliczona od najniższej krajowej. Nieuznane zarobki byłyby oczywiście korzystniejsze. Czy da się coś zrobić w tej sprawie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS stanowi:

 

„Art. 175. 1. Ubezpieczeni oraz płatnicy składek zobowiązani są do przekazywania Zakładowi, w terminie i trybie ustalonym przez organ rentowy, dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Przepisy art. 115 ust. 1-3, art. 116 ust. 5, art. 117, 121, 122 ust. 1, art. 123, 124 i 125 stosuje się odpowiednio.

 

1a. Płatnicy składek są zobowiązani do skompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego dla ubezpieczonych, za których przekazują do Zakładu imienne raporty miesięczne, a następnie przekazania tej dokumentacji na żądanie organu rentowego i w terminie wyznaczonym przez ten organ.

 

2. Dla osób, które nie pozostają w ubezpieczeniu, kapitał początkowy ustala się na ich udokumentowany wniosek.

 

3. Ustalenie kapitału początkowego następuje w formie decyzji organu rentowego. Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie kapitału początkowego w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. Od decyzji organu rentowego przysługują osobie zainteresowanej środki odwoławcze określone w odrębnych przepisach.

 

4. Ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego następuje w okolicznościach określonych w art. 114.

 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady współpracy Zakładu z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego”.

 

Niestety ZUS ustala wynagrodzenie jedynie na podstawie dokumentów. Jeśli druk Rp-7 jest niewłaściwie wypełniony, ZUS, określając, iż obliczy kapitał od najniższego wynagrodzenia, postępuje zgodnie z prawem.

 

„Podstawa wymiaru kapitału początkowego może być ustalona z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez wnioskodawcę z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r.

 

Dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzenia jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawione (na druku ZUS Rp-7) przez pracodawcę lub prawnego następcę pracodawcy. Dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzenia może być też legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, dokonane przez pracodawcę lub następcę prawnego pracodawcy.

 

Równoważnymi dowodami stwierdzającymi fakt i okres zatrudnienia albo wysokość wynagrodzenia są kserokopie dokumentów wydane przez archiwa lub inne jednostki zajmujące się przechowywaniem dokumentów zlikwidowanych zakładów pracy, uwierzytelnione przez osoby kierujące archiwami lub firmami przechowującymi dokumenty.

 

Jeżeli ubezpieczony nie może udowodnić zarobków z okresu pozostawania w stosunku pracy, wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego – za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników” (źródło: ZUS).

 

Należy jednak pamiętać, że do 31 grudnia 1998 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów legitymacji ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 51, poz. 223), które zobowiązywało zakład pracy do dokonywania w tych legitymacjach wpisów zawierających poświadczenia okresów zatrudnienia, a także corocznych (a w razie potrzeby – za okres wsteczny) informacji o wysokości wynagrodzenia za poszczególne lata kalendarzowe.

 

Być może wpisy odpowiednio znajdują się w legitymacji.

 

Jeśli nie – konieczne będzie odwołanie do sądu i ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie, aby prawidłowo i bez krzywdy dla żony został ustalony kapitał.

 

Niemniej należy czekać na decyzję ZUS-u.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »