Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie wynagrodzenia zastępczego do wyliczenia kapitału początkowego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.10.2018

Czy z powodu braku moich dokumentów płacowych sąd na podstawie kartotek wynagrodzeń pracownika tego samego zakładu w tym samym zawodzie i okresie może mi ustalić wynagrodzenie zastępcze do wyliczenia kapitału początkowego? Proszę o podstawę prawną.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustalenie wynagrodzenia zastępczego do wyliczenia kapitału początkowego

Fot. Fotolia

Stosownie do treści art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS do wniosku o w sprawie przyznania świadczenia powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw z ubezpieczenia społecznego. Rozporządzeniem tym jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. Nr 237, poz. 1412 ze zmianami ), wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.). W § 21 ust. 1 rozporządzenia wskazano, iż środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość zarobku, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy (bądź innego płatnika), legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu, uposażenia. Z kolei § 22–23, 24, 28 rozporządzenia wymieniają środki dowodowe potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.

 

Środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia dla ZUS-u, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności:

 

  1. legitymacja ubezpieczeniowa;
  2. legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

 

Niemniej jednak po przepisy rozporządzenia regulującego postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe przed organem rentowym, zawierające ograniczenia dowodowe, nie mają zastosowania w postępowaniu sądowym, opartym na zasadzie swobodnej oceny dowodów. Dopuszczalnym jest, więc ustalenie wysokości wynagrodzenia ubezpieczonego w oparciu o dowody zastępcze (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie o sygn. akt I UK 179/06, opubl. w LEX nr 342283; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt III AUa 1768/12).

 

Natomiast na podstawie akt osobowych, zawartych w nich dokumentacji dotyczącej przeszeregowania, stawek godzinowych, angaży, umowy o naukę zawodu, przyznania dodatku stażowego oraz regulaminu premiowania i legitymacji ubezpieczeniowej, biegły powołany w sprawie może wyliczyć wynagrodzenie i w konsekwencji ustalić wartość kapitału początkowego na kwotę inną niż przyjęta przez ZUS. Opinię biegłą sąd przyjmuje jako dowód.

 

Niestety nie ma takiego przepisu, który zezwalałby na wskazanie Panu, że wystarczy wynagrodzenie jednego pracownika do obliczenia kapitału innego pracownika. Sąd na podstawie opinii biegłego ocenia, czy jest to możliwe.

 

Jeśli posiada Pan inne dowody określające Pana zaszeregowanie, stawki – możliwość ulokowania Pana w odpowiednim przedziale zarobkowym, to biegły powinien wyliczyć kapitał.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki