Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalanie właściwości miejscowej organów podatkowych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 26.11.2012

Moje pytanie dotyczy ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych. Prowadzę działalność gospodarczą. Adres zamieszkania mam w Łodzi. Tam również znajduje się siedziba mojej firmy. Poza tym jest jeszcze oddział w Warszawie. Czy któryś z warszawskich urzędów skarbowych może przeprowadzić kontrolę w oddziale mojej firmy? A może jest tak, że tylko US z Łodzi ma prawo przeprowadzić kontrolę w mojej siedzibie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pana pytanie zależy od stanu faktycznego, w jakim miejsce miałaby mieć kontrola. Niemniej jednak bez względu na ten stan, który decydowałby o właściwości miejscowej organu, zgodnie z art. 286 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, są uprawnieni do m.in. wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego.

 

Zasadą jest, co wynika z art. 17 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 – w Pana przypadku byłby to organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Ustawa o podatku od towarów i usług modyfikuje ww. zasadę. I tak, właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – z pewnymi zastrzeżeniami, które omawiam dalej.

 

Przykładowo w sytuacji, gdy ma Pan miejsce zamieszkania i potocznie zwaną „siedzibę” (potocznie, bowiem osoby fizyczne nie mają „siedziby”) w Łodzi, ale faktycznie czynności wykonywane są tylko w oddziale w Warszawie, właściwy będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. naczelnik jednego z warszawskich urzędów skarbowych.

 

Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja określona w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. gdy czynności opodatkowane wykonuje Pan i w Łodzi, i w Warszawie, bowiem gdy czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Analogicznie wskazują przedstawiciele doktryny: „Bardzo często będzie jednak występować sytuacja, gdy czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych. Rzeczywistość gospodarcza powoduje konieczność prowadzenia działalności gospodarczej w szerszym zakresie. Dla takich sytuacji ustawodawca wprowadza unormowania w art. 3 ust. 2 u.p.t.u., gdzie uzależnia właściwość miejscową od rodzaju podmiotu. Dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej decyduje adres siedziby. Z kolei, jeżeli osoba fizyczna będzie wykonywać czynności na terenie, gdzie organem właściwym jest co najmniej dwóch naczelników urzędów skarbowych, wówczas właściwym będzie ten z nich, na którego terenie osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania” (Borszowski Paweł, Właściwość organów podatkowych w podatku od towarów i usług, ABC nr 71558).

 

Proszę pamiętać, że kontrolować może nie tylko urząd skarbowy, lecz także m.in. urząd kontroli skarbowej. Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, jeżeli posiada Pan oddziały na obszarze właściwości miejscowej innego dyrektora urzędu kontroli skarbowej niż właściwy dla siedziby, do przeprowadzenia czynności kontrolnych w tym oddziale jest uprawniony również inspektor upoważniony przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce położenia tego oddziału.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus VII =

»Podobne materiały

Właściwość sądu a zmiana miejsca zamieszkania

Zmieniłem miejsce zamieszkania w trakcie trwania postępowania – czy jest to powód, aby zmienić właściwość miejscową sądu?

 

Wybór właściwości miejscowej sądu

Prowadzę działalność gospodarczą w Toruniu. Podpisałem umowę na dostawę usług internetowych, ale doszło do sporu z dostawcą i otrzymałem nakaz zapłaty od sądu z Warszawy. Jak spowodować zmianę miejsca prowadzenia sprawy, żeby mogła być ona kontynuowana w sądzie w Toruniu?

 

Właściwość urzędu skarbowego i czynności korygujące

Pół roku temu zarejestrowałem się jako płatnik podatku VAT w urzędzie skarbowym. W zeszłym miesiącu wystąpiłem o zwrot podatku, ale urząd odmówił, złożyłem więc apelację do Izby Skarbowej. Tu okazało się, że wybrałem zły urząd skarbowy – właściwy ze względu na moje miejsce zamieszkania, a nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »