.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalanie dni wolnych dla pedagoga pracującego w zakładzie poprawczym

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 21.12.2009

Jestem pedagogiem i pracuję na zmiany w zakładzie poprawczym. Moją pracę reguluje Karta Nauczyciela, choć placówka podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Według mojego przełożonego przy pracy zmianowej należy mi się co trzeci weekend wolny (sobota + niedziela lub niedziela + poniedziałek), choć Karta Nauczyciela inaczej reguluje tę kwestię, orzekając, że mój tryb pracy uprawnia mnie do korzystania raz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych, z których jeden musi przypadać w niedzielę. Kto ma rację? Czy w moim przypadku ważniejsze są rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości czy Karta Nauczyciela? Mam jeszcze jedno pytanie: jakie dni wolne przysługują mi po nocnym dyżurze, który kończy się o godzinie 6.00?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aktem prawnym regulującym status zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.11.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1359). Zgodnie z § 16 ust. 1 w zakładzie poprawczym zatrudnia się w szczególności „pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów”. Zgodnie z § 21 zakładem poprawczym kieruje dyrektor, „sprawuje on nadzór pedagogiczny, zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań zakładu oraz ponosi odpowiedzialność za działalność zakładu”. W szczególności (§ 21 ust. 2 pkt 4) opracowuje zakres pracy i czynności służbowych pracowników.

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2) Karty Nauczyciela ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni m.in. w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, działających na podstawie ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.). Ma więc Pani rację, że jako pracownik zakładu poprawczego podlega Pani Karcie Nauczyciela.

 

Zgodnie z art. 3 pkt 2) „ilekroć w ustawie jest mowa o szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a, a także odpowiednio ich zespoły”. Zakład poprawczy zatem w myśl ustawy również należy traktować jako szkołę (wymieniony jest w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty).

 

Zasadą jest, zgodnie z art. 42c Karty, że tydzień pracy nauczyciela wynosi 5 dni (w wyjątkowych przypadkach związanych z dokształcaniem się przez nauczyciela, wykonywaniem przez niego innych ważnych społecznie zadań lub z organizacją pracy w szkole, nauczyciel może realizować obowiązujący go wymiar zajęć przez 4 dni w tygodniu). W szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, nauczyciela obowiązuje również pięciodniowy tydzień pracy, z tym że wówczas nauczyciel powinien korzystać co najmniej raz na dwa tygodnie z 2 kolejnych dni wolnych od pracy, w tym niedzieli (czyli sobota + niedziela albo niedziela + poniedziałek). Powyższa zasada nie dotyczy nauczycieli pracujących w systemie kształcenia zaocznego. Jak wskazałem wcześniej, przez szkołę rozumie się w tym wypadku również zakład poprawczy, zatem podlega Pani również temu przepisowi.

 

Jeśli nauczyciel realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w dniu wolnym od pracy, powinien otrzymać w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zamiast dnia wolnego możliwe jest wypłacenie odrębnego wynagrodzenia, którego wysokość określają przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 5 Karty, to jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym do pracy (Dz. U Nr 22, poz. 181). § 10 rozporządzenia stanowi, że odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy obliczane jest jak za godzinę ponadwymiarową. Jeśli natomiast którykolwiek z 5 dni pracy (nawet jeśli chodzi o pracę inną niż wskazane wyżej zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) nauczyciela przypadnie w święto i nauczyciel w tym dniu wykonuje pracę, powinien być mu udzielony inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach zamiast dnia wolnego – wypłacone wynagrodzenie ze 100% dodatkiem. Dzień wolny w zamian za pracę w dniu wolnym lub święto musi przypadać na jeden z dni pracy nauczyciela, tzn. dzień, w którym zgodnie z rozkładem zajęć nauczyciel powinien je realizować (co oznacza, że w tygodniu, w którym udzielono nauczycielowi dnia wolnego od pracy z powyższych przyczyn, nie zrealizuje on obowiązującego go wymiaru zajęć).

 

Nie istnieją żadne przepisy szczególne dotyczące czasu pracy w zakładach poprawczych, stosujemy więc Kartę Nauczyciela. W przypadku sprzeczności rozporządzenia z ustawą (w tym wypadku Kartą Nauczyciela), ustawa ma pierwszeństwo, jako że stoi wyżej w hierarchii źródeł prawa (art. 87 Konstytucji RP), chyba że ustawa np. przewiduje wydanie rozporządzenia, które w sposób szczegółowy określi normy czasu pracy w sposób odbiegający od uregulowań ustawowych. Taka sytuacja jednak w przedmiotowej sprawie nie występuje.

 

Co do dni wolnych – w Kodeksie pracy (w skrócie K.p.) nie ma pojęcia „dzień wolny od pracy” (choć wywołuje to sporo kontrowersji i niejasności). Natomiast zgodnie z art. 1519 § 2 K.p. „za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6 w tym dniu a godziną 6 w dniu następnym, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina” (czyli od godziny 6 w niedzielę rano do 6 w poniedziałek rano). Definicja ta służy jednak raczej na potrzeby ustalenia, czy za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy (w tym sensie, ktoś kto pracował w niedzielę jedynie do 6 rano, nie uzyskuje prawa do dnia wolnego za niedzielę, bo uznaje się, że w niedzielę nie pracował).

 

Wątpliwości rodzą się przy rozpatrywaniu znaczenia słowa „dzień” – czy chodzi o 24 godziny, od 0.00 do 24.00, czy też chodzi po prostu o dobę (która obejmuje kolejne 24 godziny). Należy odróżnić czas wolny od dnia wolnego. Dzień wolny oznacza wówczas pełny dzień wolny, w którym pracownik nie pracuje. Niestety, wskutek niejasności przepisów, pracodawcy często twierdzą, że dzień wolny to kolejne 24 godziny od dnia, w którym pracownik skończył pracę (czyli jeśli np. skończył pracę w poniedziałek o 23.00, to dzień wolny to poniedziałek 23.00 – wtorek 23.00). Taką praktykę trudno uznać za właściwą. W szczególności nie wiadomo, w świetle brzmienia art. 1519 §2 K.p., czy niedziela, w której pracownik pracował do 6, a potem już nie, jest „dniem wolnym”, czy nie (w mojej opinii nie jest).

 

Za taką interpretacją przemawiałoby też brzmienie art. 42c Karty, a więc nauczyciel powinien korzystać co najmniej raz na dwa tygodnie z 2 kolejnych dni wolnych od pracy. Wydaje się, że chodzi nie o kolejne 2 doby (48 godziny), tylko 2 dni (cała sobota i cała niedziela albo cała niedziela i cały poniedziałek).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton