.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 17.08.2012

Nie uprzedziłem pracodawcy, że w danym dniu oddaję krew. Następnego dnia przedstawiłem dokument ze stacji krwiodawstwa, który potwierdzał fakt, iż oddałem krew. Czy w takiej sytuacji mamy do czynienia z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy? Regulamin pracy stanowi, że pracownik powinien uprzedzić o nieobecności w pracy, która jest z góry wiadoma.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Zgodnie z art. 1041 § 1 pkt 9 Kodeksu pracy regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Jak wynika z treści pytania, regulamin pracy zawiera jedynie lakoniczny zapis, iż pracownik powinien uprzedzić o nieobecności w pracy, która jest z góry wiadoma.

 

Zasadne zatem będzie odwołanie się do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Według § 1 ww. rozporządzenia „przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy”.

 

Zgodnie z § 12 wyżej wymienionego rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

 

W niniejszej sprawie istotny jest również § 2 ww. rozporządzenia:

 

„§ 2. 1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

 

2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

 

3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy”.

 

Wyżej wymienione rozporządzenie przewiduje jako zasadę, iż pracownik musi uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności. Oczywiście jest to możliwe w przypadku, gdy ta przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (np. wcześniej zaplanowany wyjazd na ślub). Taki tryb postępowania ma umożliwić pracodawcy odpowiednie zorganizowanie pracy i przygotowanie ewentualnego zastępstwa. Jednak z różnych względów zdarza się, że pracownik nie ma możliwości wcześniejszego powiadomienia pracodawcy. Powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w drugim dniu nieobecności, zawiadomić pracodawcę o jej przyczynie i przewidywanym okresie trwania (vide Daniel Całka, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, 2001-2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – LexPolonica).

 

W mojej ocenie – mając na uwadze powyższe przepisy – wszystko uzależnione jest od tego, czy wiedział Pan z odpowiednim wyprzedzeniem, że uda się Pan w konkretnym dniu do stacji krwiodawstwa. Jeżeli bowiem taki termin był ustalony wcześniej lub wynikał z jakiegokolwiek terminarza wiadomego pracodawcy, winien Pan uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy. W sytuacji gdyby jednak taka potrzeba pojawiła się w tym dniu, w którym Pan oddawał krew, np. niezbędna była określona grupa krwi i był Pan wezwany celem jej oddania, wówczas w mojej ocenie zastosowanie znajdzie § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj. „pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy″.

 

Reasumując, dokonanie prawidłowej oceny jest w tym konkretnym przypadku uzależnione od dokładnej oceny stanu faktycznego, z jego najmniejszymi szczegółami. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 grudnia 2000 r. (I PKN 150/2000) stwierdził, że nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych pomimo uprzedniego zawiadomienia pracodawcy o nieobecności i jej przyczynie, i umożliwia pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »