.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi szkoleniowe dla nauczycieli

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 10.07.2015

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od kilki lat. Jej przedmiotem jest świadczenie usług nauczania języka angielskiego oraz wykonywanie tłumaczeń. Nie jestem płatnikiem VAT. Moją księgowość prowadzi biuro rachunkowe, księgowość uproszczona w formie KPiR. Wystawiam rachunki. Chciałbym rozszerzyć wachlarz świadczonych usług o szkolenia metodyczne dla nauczycieli, szkół itp. Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mogę świadczyć usługi szkoleniowe dla nauczycieli? Czy mogę działać w tym sektorze jako niezależny ekspert, freelancer? Czy muszę stać się płatnikiem VAT? Czy muszę mieć jakieś akredytacje? Dodatkowo – czym się różni kurs od szkolenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że jest Pan osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą od kilku lat. Przedmiotem jej jest świadczenie usług nauczania języka angielskiego oraz wykonywanie tłumaczeń. Nie jest Pan podatnikiem VAT. Pana księgowość prowadzi biuro rachunkowe, jest to księgowość uproszczona (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Wystawia Pan rachunki.

 

Chciałby Pan rozszerzyć zakres świadczonych usług o szkolenia metodyczne dla nauczycieli. Przy czym szkolenia te miałyby być wykonywane w ramach Pana działalności gospodarczej (a nie jako np. działalność wykonywania osobiście oparta na prawie autorskim do treści materiałów szkoleniowych).

 

Głównym problemem jest tutaj to, czy Pana usługi w postaci szkoleń metodycznych dla nauczycieli będą – jako wykonywane w ramach działalności gospodarczej – zwolnione z VAT, czy też nie. Obecnie świadczy Pan usługi w zakresie wykonywania tłumaczeń oraz usług nauki języka obcego (kursy językowe).

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT „zwalnia się od podatku

 

(…) 28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29 (…)

 

26) – usługi świadczone przez:

 

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;

 

27) – usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;

 

29) – usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 [o tym będzie jeszcze mowa)”.

 

Podsumowując – świadczone przez Pana usługi nauki języków obcych niezależnie od tego, czy nazywa je Pan „kursem”, czy „szkoleniem” korzystają ze zwolnienia z VAT, niezależnie od wysokości obrotu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

 

Natomiast usługi tłumaczeń są opodatkowane stawką VAT 23%, oczywiście wtedy, jeśli przekroczymy limit obrotu VAT, czyli 150 tys. zł w roku podatkowym. W sytuacji gdy świadczy Pan usługi zwolnione z VAT (nauka języków obcych) oraz niezwolnione z VAT (tłumaczenia), powstaje pytanie, jak wyliczyć obrót.

 

Otóż zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Stosownie do ust. 2 do wartości sprzedaży nie wlicza się (pkt 2) odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 

  • transakcji związanych z nieruchomościami;
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41;
  • usług ubezpieczeniowych,

    – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych

 

(…)

 

Problem polega na tym, iż wszystkie te kursy mogą być prowadzone przez placówkę kształcenia ustawicznego i placówkę kształcenia praktycznego, o których mowa w art. 2 pkt3a ustawy o systemie oświaty lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 2 pkt3a ustawy. Jak rozumiem, Pan takiego ośrodka nie prowadzi, więc teraz pytanie, czy kursy organizować Pan będzie sam (wtedy należałoby rozważyć założenie takiej placówki lub ośrodka), czy też będzie Pan prowadził kursy na zlecenie takiego ośrodka lub placówki (wtedy jest również szansa na zwolnienie Pana usług z VAT, o czym niżej).

 

Akredytacja jest przyznawana na podstawie przepisów art. 68b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

„Art. 68b. 1. Placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

 

2. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka w zakresie określonym w ust. 3.

 

3. Akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które:

 

1) zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne;

2) zatrudniają wykwalifikowaną kadrę;

3) opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne.

 

4. W postępowaniu o uzyskanie akredytacji kurator oświaty uwzględnia również wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką lub ośrodkiem.

 

5. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub ośrodek warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.

 

6. Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę.

 

7. Z opłat, o których mowa w ust. 6, zwolnione są podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

 

8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się również do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie z przepisami rozdziału 8, działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2, a także instytucji rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzących działalność edukacyjno-szkoleniową.

 

9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 2, oraz warunki wynagradzania jego członków, wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, a także wysokość i tryb wnoszenia opłat przez podmioty ubiegające się o akredytację.

 

10. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, powinno uwzględniać w szczególności wdrażanie i upowszechnianie przez podmioty ubiegające się o akredytację nowatorskich rozwiązań programowo-metodycznych i organizacyjnych, mających wpływ na jakość prowadzonego kształcenia, udział w zespole przedstawicieli wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców, a także ustalać wysokość opłat tak, aby nie przekraczała kwoty 760 zł waloryzowanej corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej”.

 

(…)

 

Jednakże ostatnie orzecznictwo NSA przedstawia bardziej liberalny pogląd. W ostatnim orzeczeniu NSA stwierdził, iż „podmioty, które świadczą usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego mogą korzystać z preferencji na tych samych zasadach, co placówki oświaty” – wyrok NSA z 17 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1372/13.

 

Sprawa dotyczyła podatnika, który w ramach działalności gospodarczej świadczył usługi nauczania. Wykładał kryminologię, kryminalistykę, prawo karne i cywilne w zaocznej prywatnej szkole policealnej, która korzystała z dofinansowania ze środków publicznych. Uczniowie zdobywali m. in. tytułu technika ochrony fizycznej osób i mienia. Uważał, że świadczone przez niego usługi są usługami kształcenia zawodowego i w związku z tym są zwolnione z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT). Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie przychylił się do jego stanowiska, uznając, iż to nie podatnik świadczy usługi kształcenia zawodowego, tylko szkoła. Zwolnienie nie przysługuje mu także na podstawie pkt 27 (bo obejmuje ono tylko nauczycieli) ani pkt 26 lit. a), bo to zwolnienie dotyczy wyłącznie jednostek objętych systemem oświaty. Problem polegał na tym, iż świadczenie usług ze stawką 23% nie opłacało się. Podatnik złożył skargę do WSA, który przyznał mu rację. Sąd orzekł, iż istotny jest charakter świadczonych usług, a nie to, kto je świadczy. Powołał się przy tym na art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi kształcenia prowadzone przez podmioty publiczne lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo. Również Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację podatnikowi. Nie zgodził się z dyrektorem Izby Skarbowej, że tylko szkoła realizuje usługę kształcenia zawodowego. Placówka niewątpliwie zatrudnia nauczycieli lub zawiera umowy z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak przedsiębiorca, ale to oni realizują usługi kształcenia.

 

Wskazano, iż art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT stanowi błędną implementację dyrektywy o VAT, bo odsyła do innych przepisów, mimo że w dyrektywie takiego odesłania nie ma. A zatem podatnik może korzystać ze zwolnienia na podstawie dyrektywy.

 

(…)

 

Dodać należy, że w przypadku złożenia wniosku o interpretację ma to sens tylko wtedy, kiedy podatnik zgodnie z prawdą opisze stan faktyczny.

 

Należy jednocześnie pamiętać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa (oraz art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 14b Ordynacji) jest sam przepis prawa. Organ podatkowy nie ocenia w tym postępowaniu dokumentów dołączonych do wniosku (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 maja 2009 r., sygn. akt IPPB5/423-97/09-4/PS). (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl