Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi doradcze i prawne świadczone przez nierezydenta

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.11.2009

Artykuł odpowiada na pytanie: W jakich przypadkach usługi doradcze i usługi prawne świadczone na rzecz krajowego rezydenta będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych przez nierezydenta są opodatkowane na terenie kraju zryczałtowanym podatkiem?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl artykułu 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Należy pamiętać, iż za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska – na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym – wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.

 

Zgodnie z artykułem 21 ust. 1 pkt 2a omawianej ustawy podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa powyżej, przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – ustala się w wysokości 20% przychodów.

 

Przepis powyższy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Na ogół, by z niektórych „dobrodziejstw” tych umów skorzystać, należy uzyskać certyfikat rezydencji kontrahenta – jest to, zgodnie z definicją ustawową, zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

 

Jednak na gruncie krajowej ustawy podmiot wypłacający wynagrodzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązany będzie do pobrania i odprowadzenia podatku w wysokości 20%, gdy zostaną spełnione łącznie trzy warunki:

 

  • przychód zostanie uzyskany na terytorium Polski,
  • świadczenie musi być świadczeniem, o którym mowa w wyżej wymienionym artykule,
  • przychód uzyska podmiot niebędący rezydentem.

 

Zatem w każdym przypadku, gdy wykonane przez nierezydenta usługi doradztwa nie są świadczone na terenie kraju – nie będą opodatkowane. Odwracając sytuację: usługi prawne będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20% przychodów w kraju, tylko wtedy gdy usługi te świadczone są na terenie Polski – przepis wyraźnie stanowi, iż ma zastosowanie do dochodów „uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

W piśmie z dnia 28 lutego 2007 r. Ministerstwo Finansów (sygn. DD7/033-285/PD/07/734/06), w sprawie opodatkowania w Polsce należności wypłaconych rezydentowi Francji za usługi doradcze, przeczytać możemy, że „w przypadku korzystania przez spółkę z usług doradczych świadczonych przez podmiot francuski, usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.”

 

Organ argumentuje, że: „W opinii Ministra Finansów istotne znaczenie dla sprawy, w świetle art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p., ma fakt uzyskiwania na terytorium Polski przychodów objętych postanowieniami tego artykułu. Ustawodawca nie uzależnił opodatkowania tych świadczeń od faktu, czy są one wykonywane na terytorium Polski, ale wskazał, że opodatkowaniu podlegają przychody uzyskane na terytorium Polski.

 

Z treści tego przepisu wynika, że przychody osób zagranicznych, nieposiadających w Polsce siedziby lub zarządu – osiągane z tytułów wymienionych w tym przepisie – są opodatkowane podatkiem dochodowym według stawki zryczałtowanej w wysokości 20% od każdorazowo wypłacanej osobie zagranicznej kwoty należności, chyba że postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią inaczej (art. 22a u.p.d.o.p.).

 

W konsekwencji, w celu rozstrzygnięcia, czy wystąpi obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osiąganych przez kontrahenta zagranicznego należy przeanalizować postanowienia umowy polsko-francuskiej.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko-francuskiej, zyski z przedsiębiorstwa z siedzibą we Francji podlegają opodatkowaniu tylko we Francji, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w Polsce przez zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w Polsce jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

 

Jeżeli więc usługodawca lub spółki od niego zależne, nie prowadzą działalności na terytorium Polski poprzez zakład, to zyski osiągane przez tego usługodawcę (rezydenta podatkowego Francji) nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

 

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., niepobranie podatku jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od usługodawcy zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.

 

Należy zauważyć, że inna byłaby ocena skutków podatkowych w przypadkach, kiedy usługi doradcze służyłyby jako instrument do odpłatnego przekazania posiadanych przez podmiot zagraniczny »informacji w dziedzinie przemysłowej handlowej lub naukowej (know-how)«. W takich przypadkach, kiedy przekazywane podmiotowi zagranicznemu należności obejmowałyby opłatę za korzystanie z takich informacji, należności te podlegałyby w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. w związku z art. 12 umowy polsko-francuskiej.

 

Ponadto, brak obowiązku potrącenia przez Spółkę podatku od wypłacanej rezydentowi francuskiemu należności nie oznacza, że Spółka nie będzie miała obowiązku złożenia formularza IFT-2R, czyli informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak bowiem wynika z treści art. 26 ust. 3d u.p.d.o.p., taką informację o wypłatach na rzecz osób zagranicznych należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. sporządzają i przekazują do urzędu skarbowego podmioty polskie, które dokonują takiej wypłaty, nawet jeżeli na podstawie czy to ustawy, czy umowy, nie są obowiązane do potrącania podatku”.

 

 

Organ wskazuje, że niepobranie podatku jest możliwe tylko w razie posiadania certyfikatu rezydencji. Trudno się z tym zgodzić, bowiem art. 26 ust. 1 mówi, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Zatem w przypadku gdy nie pobiera się podatku na mocy krajowej ustawy – moim zdaniem – certyfikat nie jest potrzebny.


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 3 =

 

»Podobne materiały

Podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat

Autor omawia podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat i wpływ działu na zwolnienia z opodatkowania.

 

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – część 1

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pierwszej części wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie wartości początkowej w kontekście przepisów prawa.

 

O uldze mieszkaniowej raz jeszcze

Fakty i mity o uldze mieszkaniowej.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »