.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urządzenie podsłuchowe w samochodzie

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 01.10.2012

Jestem w trakcie rozwodu. Ostatnio naprawiałam auto u znajomego mechanika. Po tygodniu przyznał się, że zamontował urządzenie podsłuchowe w moim samochodzie. Mam na to dowody. Nagrania przekazał mężowi, bo mogą mnie obciążać podczas procesu rozwodowego. Jak ukarać bezmyślnego mechanika, co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie zawiadomienia o Kodeksu karnego.

 

Zgodnie z jego treścią:

 

„Art. 267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

 

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

 

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

 

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

W opisanej przez Panią sytuacji przedmiotem zainteresowania pozostaje § 3 powyższego artykułu.

 

Zachowanie sprawcy polega na uzyskaniu informacji, do której nie jest uprawniony, założeniu lub posłużeniu się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem. Uzyskanie informacji polega na otrzymaniu czegoś pożądanego, czegoś, co było przedmiotem starań, leżało w orbicie zainteresowań. W opisanej przez Panią sytuacji przedmiotem starań były wszystkie rozmowy, które Pani prowadziła w samochodzie celem ich późniejszego wykorzystania w sprawie o rozwód. Nie można bowiem w żaden sposób tłumaczyć, iż mechanik samochodowy jest osobą uprawnioną do uzyskania takich wiadomości. Wskazać bowiem należy, że do realizacji znamienia polegającego na uzyskaniu informacji nieprzeznaczonych dla sprawcy konieczny jest brak uprawnień do ich uzyskania. Dla odpowiedzialności karnej z art. 267 § 3 Kodeksu karnego nie jest przy tym istotne, czy sprawca, w tym przypadku mechanik, wykorzystał jakoś powzięte informacje, czy też nie. Bez znaczenia nadto jest zatem, czy informacje te były przydatne, czy też nie. Przestępstwo z art. 267 § 3 jest bowiem przestępstwem bezskutkowym.

 

Odpowiedzialność karną ponosi się już zatem za same zakładanie oraz posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem celem uzyskania treści, informacji których nie jest adresatem, zatem celem bezprawnego uzyskania takich informacji bądź treści.

 

Bez znaczenia wydaje jest również model lub typ używanego urządzenia służącego do rejestracji dźwięku lub obrazu.

 

Istotne jest, że przestępstwo przewidziane w art. 267 § 3, stosownie do treści § 5, ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego.

 

Nadto doszło także do naruszenia dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

„Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

 

Z postanowień art. 23 wynika, że wymienione w nim dobra osobiste „pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Z art. 24 § 1 wynika jednoznacznie, że ochrona dóbr osobistych przysługuje jedynie przed działaniem bezprawnym. Nie ulega zatem wątpliwości, iż działanie mechanika, polegające na zamontowaniu urządzenia podsłuchowego w samochodzie, było bezprawne.

 

Na temat bezprawności działania Sąd Najwyższy wypowiedział się w sposób bardziej ogólny w wyroku z 19 października 1989 r., sygn. akt II CR 419/89, LexPolonica nr 296329 (OSP 1990, nr 11-12, poz. 377), wyjaśniając, że za bezprawne uważa się każde działanie naruszające dobro osobiste, jeżeli nie zachodzi żadna ze szczególnych okoliczności usprawiedliwiających je, oraz że „do okoliczności wyłączających bezprawność naruszenia dóbr osobistych na ogół zalicza się: 1) działanie w ramach porządku prawnego, tj. działanie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, 2) wykonywanie prawa podmiotowego, 3) zgodę pokrzywdzonego (ale z zastrzeżeniem uchylenia jej skuteczności w niektórych przypadkach) oraz 4) działanie w obronie uzasadnionego interesu”.

 

Stanowisko Sądu Najwyższego, o którym mowa powyżej, stanowi swoistego rodzaju drogowskaz dla sądów powszechnych, w jaki sposób należy interpretować zapis „bezprawny”

 

Fakt, iż nie zgłosi Pani zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa z art. 267 § 3 Kodeksu karnego, nie stanowi jeszcze o niezgodnym z prawem działaniu. Przestępstwo to jest bowiem ścigane na wniosek, a nie z urzędu. Pani ma zatem prawo skorzystać z drogi cywilnej, albowiem, jak wskazano powyżej, dobra osobiste „pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Zgodnie z art. 24 § 1 zdanie 1 „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania”. Z brzmienia art. 24 § 1 zdanir 2 wynika, że „w razie dokonanego już naruszenia dobra osobistego ten, czyje dobro zostało naruszone, może żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

 

Powyższe stanowi zatem Pani ewentualne roszczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »