Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.05.2015

Czy pracując z młodzieżą w OSW ma znaczenie na jakim stanowisku jestem zatrudniona, aby mieć 35-dniowy urlop? Czy do urlopu uprawnia mnie stanowisko instruktor d/s szkolenia zawodowego, czy instruktor praktycznej nauki zawodu (oba posiadam)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

 

Ilekroć w ustawie jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Do nauczycieli szkół i placówek nieferyjnych zastosowanie ma praktycznie jeden przepis szczególny – art. 64 ust. 3 KN. Zgodnie z nim nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

 

Wymiar ten jest niezależny od stażu pracy. Każdy nauczyciel nabywa od początku zatrudnienia w szkole urlop we wskazanym wymiarze. Jednakże odpowiednio w zakresie urlopu wypoczynkowego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych mają zastosowanie następujące przepisy K.p. Opisane wyżej przepisy szczególne dotyczą bowiem wyłącznie nauczycieli placówek feryjnych.

 

Wymiar urlopu jest zatem określany proporcjonalnie do wymiaru etatowego zgodnie z art. 154 § 2 K.p. Zgodnie z tym przepisem wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w KN – czyli 35 dni roboczych. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia, przy czym wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru 35 dni roboczych.

 

Dla nauczycieli szkół nieferyjnych zastosowanie ma też zasada zgodnie z którą urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Zakłada się przy tym, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

 

Komentowany przepis nakazuje udzielać urlopu nauczycielom zatrudnionym w placówce nieferyjnej zgodnie z przyjętym w placówce planem urlopów. Plan ten ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jest on wiążący tak dla pracowników, jak i dla pracodawcy. Wynika bowiem z niego obowiązek udzielenia urlopu przez pracodawcę w wyznaczonym terminie i z drugiej strony – obowiązek pracownika wykorzystania w tym terminie urlopu, w wymiarze przewidzianym w planie.

 

Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Wyjątkiem jest wniosek pochodzący od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Ten wniosek dyrektor placówki obowiązany jest uwzględnić w planie urlopowym.

 

Jeśli posiada Pani uprawnienia wymagane do nauczania w OSW (uprawnienia pedagogiczne, przesądzające o tym, że jest Pani traktowana jako nauczyciel), to powinna Pani mieć 35 dni urlopu. Jeśli jednak Pani stanowisko jest stanowiskiem niepedagogicznym – urlop udzielany jest według Kodeksu pracy i przysługuje Pani 26 dni urlopu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + III =

»Podobne materiały

Działalność gospodarcza założona podczas urlopu macierzyńskiego

Czy przebywając na urlopie macierzyńskim, mogę założyć własną działalność gospodarczą? Czy kosztem założenia działalności jest też składka chorobowa wpłacana do ZUS?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »