.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.06.2015

Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim stażem na uczelni, od 10 lat pracuję także na drugim etacie w wyższej szkole zawodowej. Od tego roku* na drugi etat wymagana jest zgoda rektora uczelni, której z pewnością nie otrzymam, czyli będę musiał wypowiedzieć umowę o pracę na drugim etacie. Zastanawiam się, czy coś by zmienił fakt, gdybym wziął urlop dla poratowania zdrowia, nigdy z niego nie korzystałem. Proszę o przedstawienie warunków, jakie należy spełnić. Czy rektor musi udzielić urlopu dla poratowania zdrowia, jeśli przedłożę opinię mojego lekarza – przewlekłe schorzenie, cukrzyca. Czy ewentualne pójście na urlop odwlecze konieczność zwolnienia się z drugiego etatu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 136 ust. 5 ustawy o szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać dwóch lat.

 

Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu, o którym mowa w ust. 5, na jego pisemny wniosek. Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczącego tego nauczyciela akademickiego.

 

Pracownik korzystający z płatnego urlopu, o którym mowa w ust. 5, nie może w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów, w tym urlopu dla poratowania zdrowia określa statut.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 247, poz. 1817) orzeczenie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela na podstawie:

 

  1. wyniku badania lekarskiego;
  2. wyników badań pomocniczych i konsultacji specjalistycznych, których przeprowadzenie uzna za niezbędne;
  3. dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

 

W przypadku zlecania badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych lekarz wystawia osobie badanej skierowanie na ich wykonanie.

 

Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z poźn. zm.) za lekarza ubezpieczenia zdrowotnego uznaje się: lekarza, lekarza dentystę będącego świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Z powyższego wynika, że jeśli lekarz leczący cukrzycę spełnia warunki określone dla lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, to ma prawo wystawić nauczycielowi orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

 

W tej sytuacji rektor ma obowiązek udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

 

W przypadku nauczyciela akademickiego korzystanie z urlopu zdrowotnego wyklucza wykonywanie w tym czasie pracy w stosunku pracy (tj. zarówno w charakterze nauczyciela akademickiego, jak też w innym) i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, bez względu na jej przedmiot. Oznacza to, że przy zatrudnieniu na dwóch uczelniach powinien Pan skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na obydwu, gdyż korzystanie na jednej i praca na drugiej stoją ze sobą w sprzeczności.

 

Ustawa o szkolnictwie wyższym nie wspomina natomiast praktycznie nic o konsekwencjach złamania takiego zakazu. Jednak w sytuacji nierespektowania zasady określonej w art. 134 ust. 10 ustawy (i podjęcia, mimo zakazu, w czasie urlopu dla poratowania zdrowia dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub prowadzenia działalności gospodarczej), należałoby się liczyć z odwołaniem z urlopu, a w dalszej kolejności z odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach ogólnych.

 

Natomiast urlop dla poratowania zdrowia nie uchroni Pana przed obowiązkiem uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie, gdyż podczas urlopu dla poratowania zdrowia pozostaje Pan w stosunku pracy (drugim), co do którego wymagana jest zgoda rektora. Jeśli więc Pan jej nie uzyska, nie będzie miało znaczenia, że przebywa Pan na urlopie dla poratowania zdrowia, tylko to, czy pozostaje Pan w dodatkowym stosunku pracy (a tak właśnie będzie), na który nie będzie Pan miał zgody rektora.

 

 

 

 

* Stan prawny z 2014 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »