Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uproszczona księga przychodów i rozchodów

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 05.11.2014

Jednym z ułatwień, jakie w zakresie obowiązków ewidencyjnych przewidział dla rolników prawodawca, jest możliwość prowadzenia uproszczonej księgi przychodów i rozchodów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. Nr 1037 j.t.) rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym, są obowiązani prowadzić księgę przeznaczoną dla tych rolników, tj. księgę według wzoru uproszczonego ustalonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, w sposób określony w przepisach rozporządzenia.

 

Udogodnienie to ma zastosowanie, gdy osoba fizyczna prowadzi jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą. Działalność rolnicza wyłączona jest z zakresu stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej), wyłączenie to jednak nie obejmuje pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym dla pozarolniczej działalności gospodarczej należałoby, co do zasady prowadzić pełną księgę przychodów i rozchodów, nawet gdyby prowadził ją rolnik – dzięki opisanemu zwolnieniu tak nie jest, lecz ma ono zastosowanie jedynie do rolników spełniających łącznie wspomniane już warunki, tj.:

 

  • prowadzą gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych,
  • wykonują działalność gospodarczą osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą zawiera jedynie 6 kolumn (standardowa, pełna podatkowa księga przychodów i rozchodów ma ich 16). Kolumna pierwsza to liczba porządkowa, druga to data zdarzenia gospodarczego, trzecia zawiera numer dowodu księgowego, czwarta dotyczy przychodu, piata wydatków, a szósta jest miejscem na uwagi. W księdze należy ewidencjonować wyłącznie przychody i koszty z działalności gospodarczej i należy ją prowadzić rzetelnie i w sposób niewadliwy.

 

Rolnicy są obowiązani zbroszurować ww. księgę i kolejno ponumerować jej karty, a sama księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu zamieszkania rolnika (jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu, należy wskazać miejsce prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem). Dowodami, na podstawie których są dokonywane zapisy w księdze uproszczonej, są te same dowody, które stanowią podstawę zapisu w księdze standardowej – określa je i wymagania, które muszą spełniać § 12-16 rozporządzenia.

 

Rolnicy są obowiązani założyć księgę na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. Natomiast rolnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Do prowadzenia księgi uproszczonej mają również zastosowanie przepisy § 7, § 11-17, § 19-21, § 24-26 oraz § 30 i 31 ww. rozporządzenia.

 

Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą umieszczono w załączniku 2. do omawianego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dowiedzieć się z nich można m.in. jakie jest przeznaczenie poszczególnych kolumn i jak prawidłowo należy je wypełniać. Minister Finansów postanowił, że:

 

  • kolumna 1 jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi – tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu;
  • w kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży);
  • w kolumnie 3 należy wpisywać numer faktury lub innego dowodu. Jeżeli zapisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisywać numer zestawienia faktur;
  • kolumna 4 jest przeznaczona do wpisywania przychodów, np. ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych), sprzedaży usług;
  • kolumna 5 jest przeznaczona do wpisywania kosztów, z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów (w kolumnie tej wpisuje się np. zakup materiałów lub towarów handlowych według cen zakupu, koszty uboczne związane z zakupem, np. koszty dotyczące transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze – ponadto w kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, centralne ogrzewanie, opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów);
  • kolumna 6 jest przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-5 (kolumna ta może być także wykorzystywana np. do wpisywania pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi).


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - VII =

 

»Podobne materiały

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »