.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 09.05.2013

Otrzymaliśmy pismo od klienta, który zakupił nasz produkt u pośrednika. W załączeniu przesyłamy skan tego pisma. Klient stwierdził wadliwość naszego produktu podczas użytkowania. Co my – jako producent – powinniśmy zrobić? Jakie mamy prawa i obowiązki w związku z zaistniałą sytuacją? Czy faktycznie u nas klient powinien dochodzić swoich uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, czy może u sprzedawcy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie konieczne jest sięgnięcie do przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 

I tak, zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy, „sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania”.

 

Idąc dalej, jak stanowi art. 6 ww. ustawy: „Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży”.

 

Niezgodność towaru z umową wiąże się natomiast z określonymi uprawnieniami po stronie konsumenta, o czym mowa w art. 8 ustawy:

 

„1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 

3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, odpowiedzialność wobec konsumenta ponosi w pierwszej kolejności jedynie sprzedawca. Nie jest tu zatem istotne to, że sprzedawca ten korzysta przy sprzedaży z elementów różnych producentów, gdyż nie może on ograniczać wobec konsumenta swojej odpowiedzialności, odsyłając go bezpośrednio do tych producentów.

 

Powyższe znajduje pełne uzasadnienie i poparcie w treści przepisu art. 12 omawianej ustawy, zgodnie z którym:

 

„1. W przypadku zaspokojenia roszczeń wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedawca może dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, jeżeli wskutek jego działania lub zaniechania towar był niezgodny z umową sprzedaży konsumenckiej. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

 

2. Roszczenie zwrotne przewidziane w ust. 1 przedawnia się z upływem sześciu miesięcy; staje się wymagalne z chwilą zaspokojenia kupującego, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca obowiązany był to uczynić”.

 

Zatem Państwo, jako producent elementów użytych do montażu anteny, nie ponosicie bezpośredniej odpowiedzialności względem konsumenta, chyba że co innego wynika z udzielonej przez Was gwarancji. W przypadku braku odmiennych postanowień Państwa odpowiedzialność ogranicza się jedynie do sprzedawcy, który zakupił u Państwa dane elementy celem ich dalszej odsprzedaży wraz z innymi produktami.

 

Dlatego też w odpowiedzi na otrzymane pismo powinniście Państwo z powołaniem się na ww. przepisy wskazać konsumentowi, iż uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową może on realizować jedynie względem sprzedawcy i to właśnie do tego sprzedawcy powinien się on ze swoimi roszczeniami zwrócić.

 

Gdyby po zrealizowaniu przez sprzedawcę roszczeń konsumenta sprzedawca ten następnie zwrócił się do Państwa w drodze regresu z własną reklamacją, to aby można było uznać Państwa odpowiedzialność z tego tytułu, należałoby udowodnić wadę wyprodukowanego przez Państwa elementu, który to dowód obciążałby tego sprzedawcę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl