Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawnienia kontrolujących w trakcie prowadzenia kontroli podatkowej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 31.08.2009

Autor przybliża zakres uprawnień kontrolujących w trakcie prowadzenia kontroli podatkowej oraz obowiązki kontrolowanego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W trakcie prowadzenia kontroli podatkowej, kontrolującym przysługują rozmaite uprawnienia, których celem jest umożliwienie przeprowadzenia kontroli szybko i rzetelnie. Co do zasady, kontrolujący jest ograniczony zakresem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

 

Zgodnie z art. 286 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:

 

 1. wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;
 2. wstępu do lokali mieszkalnych w przypadku, o którym mowa w art. 276 § 1 tejże;
 3. żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;
 4. żądania udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
 5. zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;
 6. zabezpieczania zebranych dowodów;
 7. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
 8. żądania przeprowadzenia spisu z natury;
 9. przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób wymienionych w art. 287 § 4 tejże;
 10. zasięgania opinii biegłych.

 

Ponadto należy pamiętać, że kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem:

 

 1. próbek towarów;
 2. akt, ksiąg i dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 4 tejże:
  1. w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne, lub
  2. gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.

 

Jako że nie zawsze kontrolujący napotykają na „współpracujących” przedsiębiorców, w ustawie znalazł się zapis jasno wskazujący, że kontrolujący może w razie uzasadnionej potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomocy organu Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej (gminnej), jeżeli trafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych, albo zwrócić się o ich asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Jeżeli opór stawia żołnierz czynnej służby wojskowej, kontrolujący wzywa do pomocy właściwy organ wojskowy, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem czynności kontrolnych, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

 

Z uprawnieniami kontrolujących nierozłącznie związane są obowiązki kontrolowanego (lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania lub prowadzenia jego spraw, pracownika oraz osoby współdziałającej z kontrolowanym), który jest obowiązany umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych, a w szczególności:

 

 1. umożliwić – nieodpłatnie – filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomocą innych nośników informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nośniku może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;
 2. przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.

 

Kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. Kontrolowany winien także pamiętać, że to właśnie w jego interesie leży udzielanie wyjaśnień kontrolującym. Wszystkie nieścisłości najlepiej i najłatwiej wyjaśnić na tym etapie postępowania. Doświadczenie pokazuje, że to jest właśnie moment krytyczny całego postępowania, wszystko co dzieje się później jest wywołane „efektem domina”.

 

Oczywiście osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownicy oraz osoby współdziałające z kontrolowanym są obowiązani udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności lub zadań.

 

Ustawodawca postanowił, iż kontrolujący są uprawnieni do wstępu na teren jednostki kontrolowanej oraz poruszania się po tym terenie na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki oraz nie podlegają rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewnętrznym tej jednostki; podlegają natomiast przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

 

Niekiedy w toku kontroli podatkowej kontrolujący chcą odwiedzić miejsce zamieszkania kontrolowanego, warto pamiętać wtedy, iż kontrolujący ma prawo wstępu na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego w celu:

 

 1. Dokonania oględzin (za zgodą kontrolowanego), jeżeli:
  1. zostały one wskazane jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub jako siedziba kontrolowanego,
  2. jest to niezbędne dla ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego lub podstawy opodatkowania,
  3. jest to niezbędne do zweryfikowania faktu poniesienia wydatków na cele mieszkaniowe uprawniających do skorzystania z ulg podatkowych.
 2. Dokonania oględzin oraz przeszukania lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń lub rzeczy, jeżeli powzięto informację o prowadzeniu niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej albo w przypadku gdy są tam przechowywane przedmioty, księgi podatkowe, akta lub inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie istnienia obowiązku podatkowego lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Czynności te przeprowadzają upoważnieni pracownicy organu podatkowego po uzyskaniu, na wniosek organu podatkowego, zgody prokuratora rejonowego. Przed przystąpieniem do tych czynności kontrolowanemu okazuje się postanowienie prokuratora o wyrażeniu na nie zgody. Przepisy Kodeksu postępowania karnego o przeszukaniu odnoszące się do Policji mają także zastosowanie do kontrolujących. Sporządza się protokół tych czynności, który wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. W razie odmowy zatwierdzenia protokołu materiały i informacje zebrane w toku czynności nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym.

 

Pojawienie się kontrolujących w firmie nie jest powodem do paniki, a przynajmniej być nim nie powinno – kontrolujący nie są wrogami przedsiębiorców i wrogie do nich nastawienie nie jest uzasadnione racjonalnymi przesłankami.

 

Zobacz też artykuł: Zasady prowadzenia kontroli podatkowej.


Stan prawny obowiązujący na dzień 31.08.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zasady prowadzenia kontroli podatkowej

Autor omawia podstawowe zasady i procedury prowadzenia kontroli podatkowej, podając informacje niezwykle przydatne z punktu widzenia przedsiębiorcy – czyli potencjalnego kontrolowanego.

 

Podstawowe informacje dotyczące kontroli skarbowej.

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące kontroli skarbowej.

 

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

In dubio pro tributario (łac. w razie wątpliwości na korzyść podatnika) w Ordynacji podatkowej – zwiększenie czy zmniejszenie praw podatnika?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »