Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawnienia inspektorów kontroli skarbowej

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 06.09.2009

Autor omawia podstawowe uprawnienia, jakie przysługują inspektorom i pracownikom organów kontroli skarbowej w związku z wykonywaniem przez te osoby czynności kontroli skarbowej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W związku z wykonywaniem czynności kontrolnych pracownikom oraz inspektorom kontroli skarbowej przysługują określone uprawnienia. Osoby te zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2004 r. Nr 8, poz. 65 z późn. zm.) mają przede wszystkim prawo do:

 

 1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 2. zatrzymywania i przeszukiwania osób oraz przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku w trybie i przypadkach określonych w odrębnych przepisach,
 3. zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych w celu przeprowadzenia kontroli przewożonych towarów lub dokumentów przewozowych dotyczących tych towarów, a także badania towarów i pobierania ich próbek, oraz przeprowadzenia kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego,
 4. zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 

Innym rodzajem uprawnień, jakie przysługują kontrolerom, jest możliwość stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osób niepodporządkowujących się ich poleceniom, wydanym w celu realizacji ściśle określonych zadań kontrolnych, takich jak:

 

 • ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów;
 • kontrola źródeł pochodzenia majątku, w przypadku niezgłoszenia do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów;
 • kontrola zgodności z prawem przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów dopuszczonych do obrotu lub mających inne przeznaczenie celne oraz wywozu towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kontrola obrotu towarami pochodzenia zagranicznego, a także kontrola i ujawnianie towarów nielegalnie wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ujawnianie składników majątkowych podmiotów zobowiązanych do uiszczenia należności publicznych lub podejrzanych o czyny zagrożone karą grzywny lub karami pieniężnymi, w celu zapewnienia skuteczności poboru tych należności oraz wykonania orzeczeń lub mandatów karnych;
 • rozpoznawanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z obrotem z zagranicą towarami i technologiami objętymi kontrolą międzynarodową, naruszających prawa ochrony dóbr kultury narodowej, narodowego zasobu archiwalnego i ochrony własności intelektualnej, polegających na wprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyprowadzaniu z niego środków płatniczych pochodzących z przestępstw, a także ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych, oraz zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom.

 

Generalnie kontrolerom przysługuje możliwość stosowania dwóch środków przymusu bezpośredniego:

 

 1. siły fizycznej,
 2. indywidualnych technicznych i chemicznych środków lub urządzeń przeznaczonych do obezwładniania i konwojowania osób albo do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych i innych środków przewozowych.

 

Dokładne warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego, a także szczegółowe rodzaje i tryb wyposażania w środki, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r. Nr 96, poz. 845 z późn. zm.).

 

Warto podkreślić, że środki przymusu bezpośredniego mogą być użyte jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia podporządkowania się poleceniom kontrolerów, lub do skutecznego odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na inspektora lub inną osobę. Dopuszczalne jest przy tym stosowanie tylko takich środków przymusu bezpośredniego, jakie odpowiadają potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji, i pod warunkiem że w inny dostępny w tej sytuacji sposób nie można skutecznie oraz bezpiecznie wykonać czynności służbowych.

 

Jeżeli natomiast powyższe środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, kontrolerzy mają prawo do użycia broni palnej wyłącznie:

 

 1. w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność własną lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym w oczywisty sposób bezpośrednio do takiego zamachu,
 2. przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu, zdrowiu lub wolności inspektora, pracownika albo innej osoby,
 3. przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie i przemocą odebrać broń palną inspektorowi, pracownikowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej,
 4. w celu odparcia niebezpiecznego, bezpośredniego i gwałtownego zamachu na obiekty administracji skarbowej,
 5. w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1-3.

 

Użycie broni palnej powinno oczywiście nastąpić w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia tej osoby życia ani narażać osób postronnych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Szczegółowe warunki i sposób postępowania przy użyciu broni palnej również określa wyżej wymienione rozporządzenie Rady Ministrów.

 

Zauważyć należy, iż kontrolerzy skarbowi są zobowiązani do wykonywania tych czynności w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste i majątkowe osób kontrolowanych.


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.09.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery plus X =

 

»Podobne materiały

Zasady prowadzenia kontroli podatkowej

Autor omawia podstawowe zasady i procedury prowadzenia kontroli podatkowej, podając informacje niezwykle przydatne z punktu widzenia przedsiębiorcy – czyli potencjalnego kontrolowanego.

 

Podstawowe informacje dotyczące kontroli skarbowej.

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące kontroli skarbowej.

 

Uprawnienia kontrolujących w trakcie prowadzenia kontroli podatkowej

Autor przybliża zakres uprawnień kontrolujących w trakcie prowadzenia kontroli podatkowej oraz obowiązki kontrolowanego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »