Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upoważnienie do wykupu mieszkania komunalnego i śmierć najemcy

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 21.10.2010

Mój brat był ciężko chory, więc wystawił na moje nazwisko notarialne upoważnienie do wykupu mieszkania komunalnego, w którym mieszkał. Złożyłem wszystkie dokumenty, lecz gmina wydłużała sprawę, a brat zmarł. Brat mieszkał z mamą, która była u niego zameldowana tymczasowo. Czy upoważnienie traci moc z chwilą śmierci brata? Czy gmina może wyrzucić mamę po upływie okresu, na jaki jest zameldowana w tym mieszkaniu? Dodam, że mama jest na rencie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na pytanie o upoważnienie, należy przytoczyć treść art. 101 § 2 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

 

Zgodnie z tym przepisem „umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa”.

 

Z powyższego przepisu wynika, że zdarzeniem prawnym powodującym wygaśnięcie pełnomocnictwa z mocy prawa jest śmierć mocodawcy, a także śmierć pełnomocnika. Zasadą jest więc ścisły związek pełnomocnictwa z osobami mocodawcy i pełnomocnika.

 

Przepis art. 101 § 2 K.c. dopuszcza wyjątek od zasady związku pełnomocnictwa z osobami mocodawcy i pełnomocnika, przewidując możliwość zastrzeżenia, że pełnomocnictwo nie wygasa na skutek śmierci mocodawcy bądź pełnomocnika. Zastrzeżenie takie może zostać uczynione przez mocodawcę. Oświadczenie woli mocodawcy o takiej treści powinno zostać zawarte w treści pełnomocnictwa.

 

Możliwe jest zastrzeżenie, że pełnomocnictwo nie wygasa w razie śmierci mocodawcy albo w razie śmierci pełnomocnika bądź w razie śmierci mocodawcy oraz pełnomocnika. Skutkiem takiego zastrzeżenia jest dalsze istnienie stosunku prawnego pełnomocnictwa, w którym w miejsce zmarłego mocodawcy, pełnomocnika albo mocodawcy i pełnomocnika wchodzą ich spadkobiercy.

 

Jeśli chodzi o drugie pytanie, pragnę zauważyć, że meldunek jest jedynie czynnością administracyjno-techniczną i nie daje żadnych praw do lokalu, a jedynie potwierdza fakt przebywania osoby w danym lokalu.

 

Natomiast tytułem prawnym do lokalu jest np. prawo własności czy umowa najmu.

 

W przedmiotowej sprawie (jeśli zmarły brat był najemcą lokalu komunalnego) mama może spróbować skorzystać z możliwości wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym synu.

 

Wstąpienie w stosunek najmu regulowane jest w całości przez art. 691 K.c.

 

Zgodnie z tym artykułem „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”.

 

Osoby wymienione w art. 691 § 1 K.c. wstępują w stosunek najmu po zmarłym najemcy, jeżeli stale zamieszkiwały z nim w tym lokalu do chwili jego śmierci (art. 691 § 2 K.c.).

 

By wymienione wyżej osoby wstąpiły w stosunek najmu po zmarłym najemcy, konieczne jest, aby do chwili jego śmierci stale zamieszkiwały z nim w lokalu. Nie wystarcza sam pobyt, nawet dłuższy, związany np. z opieką w czasie choroby najemcy.

 

Celem regulacji jest zapewnienie prawa do zamieszkiwania w lokalu osobom, które mieszkały z najemcą i wskutek jego śmierci traciłyby uprawnienia do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wstąpienie w stosunek najmu zapobiega takim sytuacjom, określając pewien krąg osób, na które przechodzą prawa i obowiązki zmarłego najemcy w takim kształcie, w jakim istniały za jego życia. Te wymienione w ustawie osoby stają się automatycznie z mocy prawa najemcami lokalu. Oznacza to, że z chwilą śmierci najemcy niektóre osoby stale mieszkające z najemcą nabywają własne prawo najmu lokalu bez dokonywania czynności dodatkowych i zgodnie z prawem mogą w nim mieszkać dalej, będąc zobowiązane do zapłaty czynszu w takiej wysokości, w jakiej obciążał zmarłego najemcę.

 

Pragnę podkreślić, że wstąpienie w stosunek najmu następuje automatycznie z mocy prawa, niezależnie od woli wynajmującego (w tym wypadku jest to gmina), jak i najemcy.

 

Mama może domagać się stwierdzenia wstąpienia w stosunek najmu jako osoba, wobec której najemca (zmarły brat) był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Mama może powołać się fakt, że na skutek inwalidztwa znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, wobec czego zmarły syn realizował swój obowiązek alimentacyjny poprzez przyjęcie jej do wspólnoty mieszkaniowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus 1 =

»Podobne materiały

Co powinien zrobić właściciel lokalu użytkowego po śmierci najemcy?

Wynajmuję lokal użytkowy osobie prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek. W lokalu prowadzona jest placówka banku, umowa najmu jest trójstronna (wynajmujący, partner banku – czyli najemca – bank). Najemca odebrał sobie życie. W moim lokalu (do którego nie mam kluczy) został

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »