Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uposażenie rodzinne a podjęcie pracy

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.02.2014

Jestem studentem. Pobieram uposażenie rodzinne po zmarłej matce, która była prokuratorem. Czy muszę powiadomić prokuraturę o podjęciu pracy? Czy grozi mi utrata świadczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 62a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – w razie śmierci sędziego albo sędziego w stanie spoczynku, członkom jego rodziny, spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje uposażenie rodzinne w wysokości:

 

 1. dla jednej osoby uprawnionej – 85%;
 2. dla dwóch osób uprawnionych – 90%;
 3. dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95%

 

– podstawy wymiaru.

 

Według § 2 tego artykułu podstawę wymiaru uposażenia rodzinnego przysługującego rodzinie stanowi:

 

 1. w przypadku rodziny zmarłego sędziego w stanie spoczynku -–uposażenie, jakie przysługiwało w chwili śmierci zmarłemu sędziemu w stanie spoczynku, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. w przypadku rodziny zmarłego sędziego albo zmarłego sędziego w stanie spoczynku przeniesionego na podstawie art. 100 § 1 – uposażenie, jakie przysługiwałoby mu w chwili śmierci zgodnie z art. 100 § 2.

 

Według § 4 – w razie zbiegu prawa do uposażenia rodzinnego z prawem do emerytury lub renty, na wniosek uprawnionego, przysługuje albo uposażenie rodzinne, albo emerytura lub renta.

 

Do uposażenia rodzinnego przysługuje dodatek dla sierot zupełnych w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (§ 5).

 

Przepisy ustawy o prokuraturze nakazują stosować odpowiednio powyższy przepis do prokuratorów.

 

Tak więc badając, czy przysługuje Panu uposażenie mimo podjęcia pracy, należy brać pod uwagę przepisy dotyczące osób uprawnionych do renty rodzinnej.

 

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 

 1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
  • do ukończenia 16 lat;
  • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.
 2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

 

Według wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 marca 1999 r. (II SAB 159/98, LexPolonica nr 344347; ONSA 2000, nr 1, poz. 34) uposażenie rodzinne jest szczególną formą renty rodzinnej wypłacaną uprawnionym przez resort sprawiedliwości. Właściwa jednostka organizacyjna resortu sprawiedliwości jest organem rentowym, którego rozstrzygnięcia w tym zakresie podlegają kontroli sądów powszechnych (sądów ubezpieczeń społecznych).

 

Uposażenie rodzinne można uznać za podobne funkcjonalnie do renty rodzinnej, ale jest to jednak jakościowo całkiem inne świadczenie. Uposażenie rodzinne jest świadczeniem pochodnym od uposażenia spoczynkowego sędziego (jego wynagrodzenia) – a w Pańskim przypadku: prokuratora – a więc świadczeń ze stosunku służbowego (stosunku pracy). Spory dotyczące przysługiwania uposażenia rodzinnego i jego wysokości są więc sprawami z zakresu prawa pracy. Z tego względu są one rozpoznawane przez sądy powszechne – sądy pracy w postępowaniu odrębnym (por. też nieprawidłowy z tego punktu widzenia wyrok SA w Warszawie z 21 sierpnia 2000 r.; III AUa 1160/00, LexPolonica nr 351214, OSA 2001, nr 3, poz. 13).

 

Osoba uprawniona do renty rodzinnej ma prawo pracować i osiągać z tego tytułu dodatkowe przychody. Musi jednak pamiętać, że w zależności od wysokości tego przychodu świadczenie może ulec zmniejszeniu, a nawet zawieszeniu.

 

Na zmniejszenie wysokości renty wpływa przychód osiągany z tytułu zatrudnienia, służby lub prowadzenia własnej firmy, w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszony przez prezesa GUS, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia. Natomiast osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie prawa do świadczenia.

 

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody.

 

Z uwagi na powyższe, dopóki Pan studiuje, przysługuje Panu uposażenie rodzinne. Może Pan także podjąć pracę, jednakże aby nie miało to wpływu na wysokość Pańskiego uposażenia, powinien Pan nie otrzymywać wynagrodzenia przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Informację o dodatkowym zatrudnieniu i o wysokości wynagrodzenia należy zgłosić do jednostki wypłacającej uposażenie rodzinne.

 

Powyższe zasady jednak nie mają wprost swoich podstaw prawnych, a do uposażenia rodzinnego, moim zdaniem, należy stosować analogiczne zasady jak w przypadku renty rodzinnej (ustawodawca wyraźnie stanowi, że uprawnione do uposażenia rodzinnego są osoby spełniające przesłanki konieczne do przyznania im renty rodzinnej). Stąd moim zdaniem należy stosować do uposażenia rodzinnego odpowiednio przepisy dotyczące renty rodzinnej. Może więc Pan podjąć dodatkowe zatrudnienie z wynagrodzeniem do wskazanego limitu oraz powinien Pan zawiadomić jednostkę wypłacającą Panu świadczenie. Nie utraci Pan prawa do uposażenia.

 

Zaznaczam jednak, że w tego typu sprawach nie ma orzeczeń Sądu Najwyższego, dlatego powinien Pan dowiedzieć się, jak postępują prokuratury w podobnych sytuacjach. Jak już zaznaczałem, od każdej decyzji organu wypłacającego świadczenie przysługuje odwołanie do sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X - 1 =

»Podobne materiały

Renta rodzinna po ukończeniu 25. roku życia

Rozpocząłem studia II stopnia w październiku 2011 r. Planowo powinienem je zakończyć w grudniu 2013 r. W grudniu ukończyłem również 25. rok życia. Złożyłem podanie o przedłużenie studiów do lutego 2014 r. i uzyskałem zgodę. Dostałem również zaświadczenie do ZUS, że kończę naukę w lutym. Mimo to dost

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »