Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upomnienie za niezapłacony abonament RTV

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 07.04.2015

Otrzymaliśmy upomnienie za niezapłacony abonament RTV. Książeczka jest na męża, mąż ma 62 lata, jest po długiej i ciężkiej chorobie, nie ma ani renty, ani nie pracuje. Ja jestem od 5 lat na emeryturze, otrzymuję 1360 zł, czyli nie za wiele. Zaległości wynoszą ponad 1000 zł i jeszcze 400 zł odsetek i upomnienia. Czy jest jakaś szansa, żeby tego nie płacić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na początek przedstawię przepisy, które mówią, kto jest zwolniony z opłat abonamentowych, aby mogła je Pani prześledzić pod kątem ewentualnego zwolnienia.

 

Otóż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, ze zm.) – prawo do zwolnienia z opłacania abonamentu za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje:

 

1) osobom, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze. zm.), lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, ze. zm.) lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);

2) osobom, które ukończyły 75 lat;

3) osobom, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

4) osobom niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB );

5) osobom niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

6) osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) osobom:

a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze. zm.),

b) spełniającym kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze. zm.),

c) bezrobotnym, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),

d) posiadającym prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e) posiadającym prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252).

 

Jak wynika z powyższych przepisów, istnieje możliwość zwolnienia się od opłat abonamentowych, jeżeli osoba, na którą jest zarejestrowany odbiornik, należy do osób uprawnionych do skorzystania z tego zwolnienia.

 

Formalności, jakie należy w związku z tym załatwić, są bardzo proste do spełnienia. Można je wypełnić w najbliższym urzędzie pocztowym. Na poczcie otrzymamy do wypełnienia formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych (telewizyjnych). Należy poprosić o taki formularz pracownika poczty.

 

Ponadto należy okazać dokument, który potwierdza, że możemy skorzystać ze zwolnienia (poniżej podaję, jaki dokument należy okazać w zależności od zgłaszanego zwolnienia).

 

Należy jeszcze w urzędzie pocztowym przedstawić dowód osobisty oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia (formularz oświadczenia też można odebrać na poczcie).

 

Wzory oświadczeń i formularzy można pobrać także ze strony internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152, ze zm.) dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania ze zwolnień z abonamentu są:

 

1) orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego ustalające I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy oraz znaczny stopień niepełnosprawności,

2) orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

3) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15 %), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej, w przypadku osób niewidomych,

4) dowód osobisty, w przypadku osób, które ukończyły 75 lat,

5) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego lub decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego, w przypadku osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne lub pobierających rentę socjalną,

6) dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury, w przypadku osób, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego, w przypadku osób, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej;

8) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego, albo zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w przypadku osób, spełniających kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych;

9) zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego, w przypadku osób bezrobotnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

10) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego, w przypadku osób, posiadających prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

11) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego, w przypadku osób, posiadających prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych.

 

Zwolnienia z opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba uprawniona złożyła we właściwym urzędzie pocztowym oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedstawiła odpowiednie dokumenty potwierdzające jej uprawnienie.

 

W sytuacji, gdy książeczka jest zarejestrowana na męża, a ewentualne zwolnienie przysługiwałoby na Panią, należy wówczas udać się do urzędu pocztowego i przerejestrować książeczkę na Panią.

 

W urzędzie pocztowym pobiera Pani „formularz zgłoszenia zmiany danych”. W rubryce „indywidualny numer identyfikacyjny użytkownika” wpisuje Pani dwie pierwsze cyfry z nr książeczki opłat RTV oraz osiem ostatnich cyfr. W pozostałych rubrykach powinna Pani podać swoje dane (dane nowego użytkownika).

 

Wraz z tym formularzem należy złożyć (jak wyżej) „formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników telewizyjnych” oraz złożyć oświadczenie. Wszystkie druki do wypełnienia otrzyma Pani na poczcie.

 

Należy pamiętać o dowodzie osobistym „starego” i „nowego” użytkownika oraz o dokumentach, o których wyżej napisałam, w zależności na jakie zwolnienie chce się Pani powołać.

 

Jeżeli na art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy, to oprócz dowodu osobistego potrzebna będzie decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości emerytury.

 

Na koniec należy dodać, że osoby korzystające ze zwolnienia od opłat abonamentowych są zobowiązane zgłosić w odpowiednim urzędzie pocztowym zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła taka zmiana.

 

Niezłożenie oświadczenia powoduje, że osoba, która spełnia warunki do zwolnienia, z tego zwolnienia nie może korzystać.

 

Zatem powinna Pani jak najszybciej udać się do urzędu pocztowego, aby dopełnić formalności i uzyskać zwolnienie.

 

Natomiast co do zaległości, to już od Pani decyzji i możliwości zależy, czy Pani ją spłaci teraz, czy będzie Pani czekała na wszczęcie ewentualnej egzekucji. Jak wiadomo, wiele milionów Polaków tego abonamentu nie płaci i egzekucja na razie jest wszczynana niezbyt często, jak będzie dalej, nie wiadomo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus siedem =

»Podobne materiały

Praca w administracji rządowej a kandydowanie na stanowisko wójta

Jestem w trzecim miesiącu ciąży, obecnie przebywam na L4. Pracuję w administracji rządowej, obowiązuje mnie ustawa o służbie cywilnej. Czy w najbliższych wyborach samorządowych mogę ubiegać się o mandat wójta? Rozumiem, że w czasie kampanii nie będę mogła przebywać na L4?

 

Ubezpieczenie OC auta, które już nie istnieje

Zostałem z dowodem rejestracyjnym samochodu. Auto zostało zezłomowane, nie mam jednak dokumentu, który by to potwierdzał. Nie wiem też, który zakład tę usługę wykonał, gdyż sprawę załatwiała moja żona, z którą nie mam kontaktu (przebywa za granicą). Muszę więc płacić OC za coś, czego już nie posiada

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »