Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upomnienie za niezapłacony abonament RTV

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 07.04.2015

Otrzymaliśmy upomnienie za niezapłacony abonament RTV. Książeczka jest na męża, mąż ma 62 lata, jest po długiej i ciężkiej chorobie, nie ma ani renty, ani nie pracuje. Ja jestem od 5 lat na emeryturze, otrzymuję 1360 zł, czyli nie za wiele. Zaległości wynoszą ponad 1000 zł i jeszcze 400 zł odsetek i upomnienia. Czy jest jakaś szansa, żeby tego nie płacić?

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Na początek przedstawię przepisy, które mówią, kto jest zwolniony z opłat abonamentowych, aby mogła je Pani prześledzić pod kątem ewentualnego zwolnienia.

 

Otóż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, ze zm.) – prawo do zwolnienia z opłacania abonamentu za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje:

 

1) osobom, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, ze. zm.), lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, ze. zm.) lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);

2) osobom, które ukończyły 75 lat;

3) osobom, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

4) osobom niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB );

5) osobom niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

6) osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) osobom:

a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze. zm.),

b) spełniającym kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze. zm.),

c) bezrobotnym, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),

d) posiadającym prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e) posiadającym prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252).

 

Jak wynika z powyższych przepisów, istnieje możliwość zwolnienia się od opłat abonamentowych, jeżeli osoba, na którą jest zarejestrowany odbiornik, należy do osób uprawnionych do skorzystania z tego zwolnienia.

 

Formalności, jakie należy w związku z tym załatwić, są bardzo proste do spełnienia. Można je wypełnić w najbliższym urzędzie pocztowym. Na poczcie otrzymamy do wypełnienia formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych (telewizyjnych). Należy poprosić o taki formularz pracownika poczty.

 

Ponadto należy okazać dokument, który potwierdza, że możemy skorzystać ze zwolnienia (poniżej podaję, jaki dokument należy okazać w zależności od zgłaszanego zwolnienia).

 

Należy jeszcze w urzędzie pocztowym przedstawić dowód osobisty oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia (formularz oświadczenia też można odebrać na poczcie).

 

Wzory oświadczeń i formularzy można pobrać także ze strony internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152, ze zm.) dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania ze zwolnień z abonamentu są:

 

1) orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego ustalające I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy oraz znaczny stopień niepełnosprawności,

2) orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

3) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15 %), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej, w przypadku osób niewidomych,

4) dowód osobisty, w przypadku osób, które ukończyły 75 lat,

5) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego lub decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego, w przypadku osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne lub pobierających rentę socjalną,

6) dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury, w przypadku osób, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego, w przypadku osób, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej;

8) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego, albo zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w przypadku osób, spełniających kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych;

9) zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego, w przypadku osób bezrobotnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

10) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego, w przypadku osób, posiadających prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

11) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego, w przypadku osób, posiadających prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych.

 

Zwolnienia z opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba uprawniona złożyła we właściwym urzędzie pocztowym oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedstawiła odpowiednie dokumenty potwierdzające jej uprawnienie.

 

W sytuacji, gdy książeczka jest zarejestrowana na męża, a ewentualne zwolnienie przysługiwałoby na Panią, należy wówczas udać się do urzędu pocztowego i przerejestrować książeczkę na Panią.

 

W urzędzie pocztowym pobiera Pani „formularz zgłoszenia zmiany danych”. W rubryce „indywidualny numer identyfikacyjny użytkownika” wpisuje Pani dwie pierwsze cyfry z nr książeczki opłat RTV oraz osiem ostatnich cyfr. W pozostałych rubrykach powinna Pani podać swoje dane (dane nowego użytkownika).

 

Wraz z tym formularzem należy złożyć (jak wyżej) „formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników telewizyjnych” oraz złożyć oświadczenie. Wszystkie druki do wypełnienia otrzyma Pani na poczcie.

 

Należy pamiętać o dowodzie osobistym „starego” i „nowego” użytkownika oraz o dokumentach, o których wyżej napisałam, w zależności na jakie zwolnienie chce się Pani powołać.

 

Jeżeli na art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy, to oprócz dowodu osobistego potrzebna będzie decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości emerytury.

 

Na koniec należy dodać, że osoby korzystające ze zwolnienia od opłat abonamentowych są zobowiązane zgłosić w odpowiednim urzędzie pocztowym zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła taka zmiana.

 

Niezłożenie oświadczenia powoduje, że osoba, która spełnia warunki do zwolnienia, z tego zwolnienia nie może korzystać.

 

Zatem powinna Pani jak najszybciej udać się do urzędu pocztowego, aby dopełnić formalności i uzyskać zwolnienie.

 

Natomiast co do zaległości, to już od Pani decyzji i możliwości zależy, czy Pani ją spłaci teraz, czy będzie Pani czekała na wszczęcie ewentualnej egzekucji. Jak wiadomo, wiele milionów Polaków tego abonamentu nie płaci i egzekucja na razie jest wszczynana niezbyt często, jak będzie dalej, nie wiadomo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus osiem =

»Podobne materiały

Niezgłoszona kradzież samochodu sprzed kilku lat

Przed kilkoma laty za symboliczne pieniądze nabyłem samochód. Skradziono mi go po paru dniach, tak że nie zdążyłem go przerejestrować. Z powodu nagłego wyjazdu za granicę nie zgłosiłem kradzieży na policję. Zapłaciłem też dwukrotnie kolejne OC, ale teraz wróciłem do Polski i chcia

Praca w administracji rządowej a kandydowanie na stanowisko wójta

Jestem w trzecim miesiącu ciąży, obecnie przebywam na L4. Pracuję w administracji rządowej, obowiązuje mnie ustawa o służbie cywilnej. Czy w najbliższych wyborach samorządowych mogę ubiegać się o mandat wójta? Rozumiem, że w czasie kampanii nie będę mogła przebywać na L4?

Ubezpieczenie OC auta, które już nie istnieje

Zostałem z dowodem rejestracyjnym samochodu. Auto zostało zezłomowane, nie mam jednak dokumentu, który by to potwierdzał. Nie wiem też, który zakład tę usługę wykonał, gdyż sprawę załatwiała moja żona, z którą nie mam kontaktu (przebywa za granicą). Muszę więc płacić OC za co
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »