Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upadłość spółki jawnej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.10.2013

Jestem wspólniczką spółki jawnej, która zamierza ogłosić upadłość. Przeciwko spółce są już prowadzone egzekucje komornicze. Jednak mimo że spółka posiada majątek, komornik zamknął niektóre z prowadzonych egzekucji wobec spółki ze względu na bezskuteczność prowadzonej egzekucji. Wierzyciele wystąpili z powództwem cywilnym wobec mnie jako wspólniczki i obecnie prowadzone są egzekucje z mojego majątku prywatnego. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Czy w takiej sytuacji ogłoszenie upadłości jest wskazane?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewątpliwie spółka jawna ma zdolność upadłościową. Co więcej, zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, istnieje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, i to w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni, licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (art. 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze; w skrócie: P.u.n.).

 

Obowiązek taki – w przypadku spółki jawnej – ciąży na każdym wspólniku, chyba że na mocy umowy spółki czy też prawomocnego orzeczenia sądu został on pozbawiony prawa reprezentacji (art. 21 ust. 2 P.u.n.).

 

Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie może skutkować tym, że wspólnik spółki jawnej zostanie pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej za wyrządzoną komukolwiek (czyli także wierzycielom spółki lub samej spółce) szkodę. Chodzi tu o odpowiedzialność na zasadzie winy, co oznacza, że to żądający odszkodowania powinien udowodnić, że winę za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ponosi wspólnik spółki jawnej pod rygorem przegrania procesu.

 

Osoba żądająca odszkodowania musi także wykazać, że poniosła szkodę na skutek niezłożenia wniosku lub niezłożenia go w odpowiednim czasie. Szkoda poniesiona przez wierzyciela polega więc na tym, że wskutek niezgłoszenia czy też spóźnionego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel został pozbawiony zaspokojenia albo zaspokojony został w mniejszym stopniu, niż gdyby wniosek złożono we właściwym terminie.

 

Ponadto względem wspólnika, który nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia określonych funkcji.

 

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Podstawą ogłoszenia upadłości spółki jest zatem jej niewypłacalność. Generalnie dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Oprócz tego należy pamiętać, że spółkę jawną uważa się za niewypłacalną także wtedy, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco wykonuje swoje zobowiązania.

 

Jeśli chodzi o odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za jej zobowiązania, to należy stwierdzić, że jest ona odpowiedzialnością subsydiarną, co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólników tylko wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

 

Wierzyciel musi więc najpierw spróbować zaspokoić się z majątku spółki. Dopiero gdy zaspokojenie się z majątku spółki nie jest możliwe (co niekoniecznie oznacza, że spółka nie ma w ogóle majątku, ale że postępowanie egzekucyjne do konkretnego składnika majątku okazało się bezskuteczne), wolno skierować egzekucję do majątku osobistego wspólników. Należy przy tym pamiętać, że wierzyciel może wytoczyć samo powództwo przeciwko wspólnikowi (czyli wnieść sprawę do sądu w celu uzyskania korzystnego dla siebie orzeczenia) jeszcze zanim egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna.

 

Jeśli rzeczywiście egzekucja przeciwko spółce nie jest bezskuteczna, a mimo to komornik prowadzi egzekucję z Pani majątku prywatnego, powinna Pani wnieść pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest przeciwko Pani egzekucja.

 

Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności należy wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Wnosząc takie powództwo, powinna Pani sprecyzować, o jaki tytuł wykonawczy chodzi oraz w jakim zakresie domaga się Pani pozbawienia lub ograniczenia jego wykonalności. Podstawę prawną tego powództwa będzie stanowił w Pani przypadku art. 840 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.), zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności.

 

W pozwie powinna Pani ponadto przytoczyć wszystkie zarzuty, które w tym czasie może Pani zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Oprócz tego w pozwie warto zawrzeć żądanie o zabezpieczeniu powództwa na czas trwania postępowania sądowego poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z Pani majątku. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Jeśli sąd udzieli zabezpieczenia, komornik nie będzie mógł prowadzić egzekucji z Pani majątku do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

 

Pozew musi być opłacony opłatą w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, czyli sumy, która podlega egzekucji. Pozew należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus V =

»Podobne materiały

Założenie spółki jawnej przez męża a zabezpieczenie majątku wspólnego

Mąż zakłada ze wspólnikiem spółkę jawną. Proszę o informację, jak zabezpieczyć nasz wspólny majątek przed ewentualnymi wierzycielami? Jeśli spółka popadnie w długi, czy intercyza zabezpieczy przed utratą domu? Dom jest naszą wspólną własnością, ale mąż zgadza się na przepisanie go na mnie.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »