.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upadłość spółki

Upadłość spółki bywa jedynym rozwiązaniem dla spółki, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Upadłość spółki o nie tylko nieraz najlepsza opcja, ale to także kilkuetapowa procedura. Dowiedz się w naszym serwisie, jak ogłosić upadłość spółki.

 Nadzorca sądowy jest jednym z organów postępowania upadłościowego, powoływanym jedynie w przypadku ogłoszenia upadłości spółki z możliwością zawarcia układu, i to w sytuacji, w której upadłemu pozostawiono prawo samodzielnego zarządzania majątkiem (art. 156 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).

Tak więc istota tej funkcji sprowadza się do nadzorowania sposobu zarządzania przez upadłego własnym majątkiem w okresie trwania postępowania upadłościowego. Sprawowanie nadzoru uprawnia nadzorcę sądowego do podejmowania określonych czynności.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Dłużnik lub osoby upoważnione do jego reprezentacji (w przypadku osób prawnych), obowiązani są nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 21 ustawy).

Zgodnie z art. 586 Kodeksu spółek handlowych kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osoby do tego obowiązane skutkować nadto może m.in. ich odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe (art. 116 Ordynacji Podatkowej) czy zapłatę składek ubezpieczeniowych (art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), do których uregulowania obowiązany był bankrutujący podmiot.

Pomimo stwierdzenia podstaw dla ogłoszenia upadłości sąd oddali jednak wniosek w tym zakresie, jeżeli:Dłużnik lub osoby upoważnione do jego reprezentacji (w przypadku osób prawnych), obowiązani są nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 21 ustawy).

Zgodnie z art. 586 Kodeksu spółek handlowych kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osoby do tego obowiązane skutkować nadto może m.in. ich odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe (art. 116 Ordynacji Podatkowej) czy zapłatę składek ubezpieczeniowych (art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), do których uregulowania obowiązany był bankrutujący podmiot.

Pomimo stwierdzenia podstaw dla ogłoszenia upadłości sąd oddali jednak wniosek w tym zakresie, jeżeli:    Przeczytaj pełną treść

 

 Z kolei w postanowieniu z dnia 07.01.2009 r. (sygn. akt II CSK 411/08) Sąd Najwyższy stwierdził, iż „ogłoszenie upadłości spółki osobowej nie pociąga za sobą ogłoszenia upadłości jej wspólników. Niewypłacalność spółki jawnej nie oznacza jednocześnie niewypłacalności jej wspólników dysponujących osobistym majątkiem, który może stanowić dostateczne źródło zaspokojenia zobowiązań spółki. Odrębność podmiotowa spółki i wspólników obejmuje także majątki tych podmiotów. Ogłoszenie upadłości wspólnika spółki jawnej będzie możliwe, gdy zostaną wobec tego wspólnika spełnione przesłanki z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, niezależnie od spełnienia analogicznych przesłanek wobec spółki. Dopiero wówczas wspólnik spółki jawnej, wobec którego zostanie zakończone postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację jego majątku, będzie mógł złożyć wniosek o orzeczenie o umorzeniu w całości lub w części niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym jego zobowiązań, które z mocy art. 22 § 2 k.s.h. są także zobowiązaniami spółki jawnej. Brak bezpośredniego wpływu postępowania upadłościowego spółki na odpowiedzialność jej wspólników wyklucza traktowanie upadłości spółki jako automatycznej upadłości samych wspólników”.   Podsumowując powyższe rozważania, należy przyjąć, że pomimo upadłości spółki jawnej wierzyciel tej spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika tej spółki.

Bezskuteczność egzekucji stanowi zasadniczą przesłankę odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej. Wierzyciel, chcąc więc skierować egzekucję do majątku wspólnika, musi – na ogólnych zasadach – wykazać, że egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

W doktrynie został wyrażony pogląd, że w przypadku ogłoszenia upadłości spółki obowiązek wykazania bezskuteczności egzekucji w ogóle będzie zbędny, jako że przesłanką wydania przez sąd postanowienia w sprawie będzie stwierdzenie niewypłacalności dłużnika (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Komentarz KSH, tom I, Warszawa 2001, s. 283). Jednak w postanowieniu z dnia 22.09.2009 r. (sygn. akt I ACz 744/09) Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyraził pogląd, iż „ogłoszenie upadłości nie jest wystarczające do przyjęcia bezskuteczności egzekucji spółki jawnej, o którym mowa w art. 778.1 k.p.c.”    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Upadłość firmy a eksmisja rodziny
W marcu 2003 r. mąż ogłosił upadłość jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo. Wcześniej zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym w banku pod hipoteczny zastaw nieruchomości będącej własnością firmy, czyli jego własnością. Formalnoprawnie nie byłam związana z firmą męża i tylko jako żona podpisywałam kredyt. Jeszcze podczas trwania procesu upadłościowego bank postarał się o nakaz zapłaty na moją osobę. Bank jednak nieprawidłowo wypełnił weksel in blanco, wziąwszy mnie za właściciela firmy, a nie za żonę kredytobiorcy. Syndyk zajął cały nasz majątek. Obecnie sąd ma nakaz zapłaty i chce przysłać komornika. Niepokoi mnie kwestia spółdzielczego mieszkania własnościowego, gdzie mieszkamy z dwojgiem dzieci – czy grozi nam eksmisja? Notarialnie obie córki mają po 30% własności, my z mężem po 20%. Chciałabym jeszcze wiedzieć, czy bank postąpił niezgodnie z prawem i czy ja teoretycznie mogłabym się bronić?(Upadłość spółki)

Kiedy i jak ogłosić upadłość spółki?
Prowadzę działalność gospodarczą. Od niedawna nie reguluję zobowiązań wobec ZUS i US. Z regulowaniem zobowiązań nie byłoby problemu, gdyby nie obecne zadłużenie kredytowe, którego obsługa kosztuje miesięcznie ok. 30 000 zł. Dochód miesięczny firmy jest mniejszy niż koszty kredytu. Czy w takiej sytuacji wchodzi w grę ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Majątku osobistego właściwie nie posiadam, z żoną mam rozdzielność majątkową.

Likwidacja spółki
Chciałabym wycofać się z dwuosobowej spółki cywilnej. Powodem mojej decyzji są finansowe kłopoty mojego wspólnika wynikające z rozwodu i podziału majątku. Udało mi się co prawda wyprowadzić firmę na „prostą”, ale teraz chcę zrezygnować ze współpracy, by uniknąć narastających problemów. Mam zamiar doprowadzić do likwidacji spółki polubownie, lub za pośrednictwem sądu. Nasza firma jest operatorem telewizji kablowej. Po jej likwidacji pozostanie sprzęt nadawczy, gniazda abonenckie i sieć instalacji stanowiące majątek firmy. Mam zamiar kontynuować działalność samodzielnie. W jaki sposób szybko rozwiązać istniejącą spółkę cywilną i rozpocząć pracę na własny rachunek?(Upadłość spółki)

Ogłoszenie upadłości firmy a prawa pracownicy na urlopie macierzyńskim
Ogłoszono upadłość mojej firmy. Mam umowę na czas nieokreślony, urlop zaległy 40 dni, a do końca grudnia jestem na urlopie macierzyńskim. Jakie są moje prawa? Co mi się należy?(Upadłość spółki)

Ekwiwalent za urlop macierzyński od firmy, która ogłosiła upadłość
Przebywam na urlopie macierzyńskim. Pracodawca rozwiązał ze mną umowę z powodu upadłości spółki, ale nie wypłacił mi ekwiwalentu za urlop (ok. 25 tys. zł). Odprawę otrzymałam z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wniosek złożył syndyk). Czy moim jedynym wyjściem jest bierne oczekiwanie na wypłatę roszczeń z masy upadłościowej, czy mogę jakoś walczyć o należne mi pieniądze?

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości
Artykuł omawia instytucję wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości.(Upadłość spółki)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl