.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Upadłość sp. z o.o.

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 02.05.2013

Kiedy istnieją przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o.? Spółka posiadała zaległości w ZUS-ie przez okres 10 miesięcy. Jednakże spółka uzyskała kredyt i spłaciła zaległości. Czy istniała przesłanka do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tytułem wstępu należy wyjaśnić, iż podstawy ogłoszenia upadłości – jak również postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości – uregulowane zostały w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 – dalej jako „ustawa”).

 

Zgodnie z art. 10 ustawy: „Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny”. Zatem podstawową i konieczną przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika.

 

Ustawodawca w art. 11 ustawy zdefiniował termin „niewypłacalność”, stanowiąc, iż „dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych” (art. 11 ust. 1 ustawy). Ponadto: „Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje” (art. 11 ust. 2 ustawy).

 

W odniesieniu do sp. z o.o. niewypłacalność ma miejsce, jeżeli spółka nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań, a także gdy zobowiązania spółki przekraczają wartość jej majątku, nawet gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

 

W mojej ocenie na uwagę zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 marca 2010 r. (sygn. akt I SA/Sz 876/09), w którym zaprezentowany został następujący pogląd: „Nie ma znaczenia dla uznania niewypłacalności wielkość niewykonywanych zobowiązań. Wobec tego każde niewykonanie zobowiązań powoduje powstanie po stronie dłużnika stanu niewypłacalności i to niezależnie od ich charakteru. Dla ogłoszenia upadłości nieistotne są przyczyny stanu niewypłacalności dłużnika”.

 

Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który w wyroku z dnia 8 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Łd 161/11) uznał: „Nawet niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości oznacza jego niewypłacalność w rozumieniu art. 11 p.u.n. Co najwyżej można w takich przypadkach oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 12 tej ustawy. Dla określenia stanu niewypłacalności bez znaczenia jest przyczyna niewykonywania zobowiązań. Niewypłacalność istnieje nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środków, lecz także wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań z innych przyczyn. Niewypłacalność dłużnika istnieje zawsze, gdy nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań”.

 

Niezwykle istotną regulacją jest art. 21 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nim: „Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości”.

 

Wspomniany w powyższym przepisie dwutygodniowy termin do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości należy liczyć od dnia, w którym wystąpiła podstawa ogłoszenia upadłości, a więc dłużnik stał się niewypłacalny. Dniem tym jest dzień, w którym nastąpiło zaprzestanie wykonywania wymagalnych zobowiązań (art. 11 ust. 1 ustawy) albo w którym zobowiązania przekroczyły wartość majątku dłużnika, w sytuacji gdy dłużnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (art. 11 ust. 2 ustawy).

 

Mając na uwadze, iż sprawa dotyczy sp. z o.o., należy wspomnieć o osobach, które zobowiązane są do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Stosownie do treści art. 21 ust. 2 ustawy, jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek zgłoszenia, w terminie dwóch tygodni, wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami.

 

Ponadto należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy osoby, na których ciąży obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie dwutygodniowym liczonym od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

 

Proszę zauważyć, iż na gruncie danego stanu faktycznego istotny jest art. 21 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym „we wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik, do którego nie ma zastosowania art. 492 ust. 3, może wnosić także o zezwolenie na wszczęcie postępowania naprawczego, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie ma charakteru trwałego, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika”.

 

Niejako dodatkowo, albowiem nie pytał Pan o odpowiedzialność osób zobowiązanych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku niezgłoszenia wspomnianego wniosku w ustawowym terminie, chciałbym wspomnieć o art. 586 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), zgodnie z którym „kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Na podstawie art. 373 ust. 1 pkt 1 ustawy sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy, będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż niewykonanie zobowiązań wobec ZUS-u w okresie wskazanym w treści pytania spowodowało – w mojej ocenie – powstanie niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ustawy i konieczność wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości bądź zezwolenie na wszczęcie postępowania naprawczego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus VI =

03.05.2013

Taka sucha odpowiedź uważam za co najmniej problematyczną. Wynika z niej, iż nie zapłacenie jakiejkolwiek faktury w ciągu 14 dni od wymagalnej daty płatności już powoduje konieczność podania Spółki do upadłości. Oznacza to, iż właściwie każdy komu Spółka zalega z dowolną płatnością może do Sądu złożyć wniosek o upadłość takiej Spółki.

Sławek

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl