Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upadłość firmy i brak wynagrodzenia za 3 miesiące

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 26.02.2010

Firma, w której pracuję, została postawiona w stan upadłości (spółka jawna). Powołano też nadzorcę sądowego, ale nie ustanowiono jeszcze syndyka. Nie otrzymałem dotąd wypowiedzenia i pensji za 3 miesiące. Współwłaściciele nie chcą z nami rozmawiać – uważają, że mamy rozmawiać z syndykiem po jego powołaniu. Co mam robić w takiej sytuacji? Komu mogę złożyć wypowiedzenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pańskie pytanie chciałbym rozpocząć od wyjaśnienia dość istotnej kwestii, a mianowicie funkcji i roli nadzorcy sądowego, który – jak wynika z Pańskiego pytania – został ustanowiony w stosunku do Pana pracodawcy.

 

Nadzorca sądowy jest jednym z organów postępowania upadłościowego, powoływanym jedynie w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, i to w sytuacji, w której upadłemu pozostawiono prawo samodzielnego zarządzania majątkiem (art. 156 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).

 

Tak więc istota tej funkcji sprowadza się do nadzorowania sposobu zarządzania przez upadłego własnym majątkiem w okresie trwania postępowania upadłościowego. Sprawowanie nadzoru uprawnia nadzorcę sądowego do podejmowania określonych czynności.

 

Nadzorca sądowy ustanawiany jest w przypadku, gdy upadłemu pozostawione zostaje prawo do zarządzania majątkiem, czyli tzw. zarząd własny (co do całości lub części majątku upadłego, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że upadły daje rękojmię należytego jego sprawowania, a jego niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności).

 

Zarząd własny upadły sprawuje pod nadzorem nadzorcy sądowego. Uprawnienie to ogranicza się faktycznie do samodzielnego dokonywania przez upadłego wszelkich czynności zwykłego zarządu. Natomiast we wszystkich sprawach przekraczających zwykły zarząd konieczne jest uzyskanie przez upadłego zgody nadzorcy sądowego (art. 76 ust. 3 ustawy).

 

Ustawa nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem „zarządu własnego”, a tym samym, jakie czynności mogą być wykonane przez upadłego bez konieczności uzyskiwania zgody nadzorcy sądowego. Niewątpliwie należy przyjąć, że do zarządu własnego powinno zaliczać się wszystkie sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa upadłego.

 

W związku z powyższym uważam, że pracodawca bezpodstawnie uchyla się od swoich powinności wobec Pana jako pracownika. Odsyłanie Pana do syndyka również jest bezzasadne, gdyż w postępowaniu upadłościowym z opcją układową (powołanie nadzorcy sądowego świadczy o tym, że z takim właśnie postępowaniem mamy do czynienia) nie występuje syndyk. Syndyk występuje bowiem tylko w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną, tzn. wówczas, kiedy działalność gospodarcza upadłego ma być zakończona, a jego majątek sprzedany. Jeśli zostaje ustanowiony syndyk, wówczas kontynuuje on działalność upadłego pracodawcy, przejmuje za niego obowiązki z zakresu prawa pracy. Oznacza to, że może m.in. wykonywać czynności wobec pojedynczego pracownika (od jego przyjęcia do pracy, poprzez określenie treści jego umowy o pracę, aż do zwolnienia). Postępowanie układowe ma natomiast za zadanie zapobiec likwidacji przedsiębiorstwa poprzez zawarcie porozumienia z wierzycielami i restrukturyzację jego zobowiązań.

 

Dla jasności dodam tylko, że Pańskim pracodawcą w sensie prawnym nie są wspólnicy, lecz sama spółka jawna. Jeśli bowiem chodzi o spółkę jawną, to Sąd Najwyższy wyraźnie stoi na stanowisku, że to ona – a nie jej wspólnicy – jest pracodawcą (wyrok z 4 listopada 2004 r., I PK 25/04). Jeśli chce więc Pan złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, to powinien Pan tego dokonać wobec spółki. W związku z tym trzeba zastanowić się, kto jest uprawniony do jej reprezentacji.

 

Zasady reprezentacji spółki jawnej zostały uregulowane w art. 29-30 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Zgodnie z tymi przepisami prawo reprezentacji spółki przysługuje wszystkim wspólnikom – zarówno tym, którzy aktywnie uczestniczą w jej działalności, jak i tym, którzy pozostają na uboczu. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Od powyższej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Po pierwsze, wspólnik może być w umowie spółki pozbawiony prawa do jej reprezentowania w ogóle albo może być uprawniony do reprezentowania jej tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Istotne jest, aby te „odmienne” od kodeksowych zasady reprezentacji uregulowane zostały w umowie spółki, w przeciwnym wypadku będą miały zastosowanie właśnie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Po drugie, wspólnik może być pozbawiony prawa reprezentowania z mocy wyroku sądu.

 

Najlepiej byłoby uzyskać odpis spółki z Krajowego Rejestru Sądowego i sprawdzić, który ze wspólników uprawniony jest do jej reprezentacji, a następnie na jego ręce złożyć wypowiedzenie.

 

Pomijam już fakt, że opisane w pytaniu działania pracodawcy polegające na przymusowym wysłaniu Pana na urlop i niewypłacaniu pensji stanowią poważne naruszenia przepisów prawa pracy uprawniające Pana do rozwiązania z pracodawcą umowy o pracę w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus 2 =

»Podobne materiały

Upadłość likwidacyjna spółki a prawa akcjonariusza

Prezes zarządu zgłosił upadłość likwidacyjną spółki publicznej (notowana na giełdzie). Posiadam obligacje i akcje tej spółki. Sąd jeszcze nie ogłosił wyroku (decyzji). Chcę się dowiedzieć, jakie przysługują mi prawa i jakie mam możliwości działania. Czy mogę żądać przedstawienia aktualnych wyników f

 

Spółka z o.o. w trakcie upadłości likwidacyjnej

Jako osoba fizyczna zawarłam ze spółką z o.o. umowę pożyczki. Spółka jednak po okresie umownym nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, a jej prezes został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu spółka w ogóle nie posiadała zarządu. Umowa pomiędzy mną – inwestorem, a spółką p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »