.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upadłość firmy oszczędnościowej a szanse na odzyskanie oszczędności

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 02.09.2018

Jestem klientem firmy oszczędnościowej, która 3 lata temu ogłosiła upadłość i został wyznaczony syndyk masy upadłościowej. Czy moje moje oszczędności przepadły bezpowrotnie, czy są szanse na ich odzyskanie? Co mogę zrobić, aby otrzymać chociaż ich część? Obecnie właściciel złożył wniosek o wyłączenie sędziów od rozpoznania sprawy. Sprawa stanęła. Nie wiem, co dalej mogę zrobi.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Upadłość firmy oszczędnościowej a szanse na odzyskanie oszczędności

Fot. Fotolia

Z doniesień prasowych wynika, że obecnie postępowanie upadłościowe toczy się i niestety z uwagi na toczące się procesy z powództwa syndyka nie szybko zapewne się ono zakończy.

 

Wierzycieli podobno jest 485, a stan ich wierzytelności to niemal 37 milionów złotych. Nie będę zatem ukrywać, że nie jest to mało. Jeśli doliczy się koszty postępowania upadłościowego to będzie to oznaczać, że majątek spółki będzie musiał liczyć ponad 40 milionów, aby starczyło na pokrycie wszystkich wierzytelności.

 

Na ten moment, do czasu zakończenia postępowania upadłościowego, niestety nie może Pan zasadniczo nic zrobić, a to dlatego, że istotą prawa upadłościowego jest w zasadzie to, że wierzytelności przysługujące od upadłego powinny być zgłoszone przez wierzyciela sędziemu komisarzowi.

 

Postępowanie cywilne o taką wierzytelności, tj. o jej zapłatę, jest co do zasady niedopuszczalne. Art. 145 Prawa upadłościowe stanowi bowiem, że postępowanie sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.

 

Jeśli zatem Pana wierzytelność została umieszczona na liście wierzytelności, nie może Pan wszcząć postępowania cywilnego przykładowo o zapłatę. Jedynie wówczas mógłby Pan wszcząć takie postępowanie, gdyby Panu odmówiono umieszczenia wierzytelności na liście wierzytelności. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn. akt III CSK 244/08, stanowiąc, że „z dniem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej wyłącznym trybem dochodzenia wierzytelności upadłościowych staje się postępowanie upadłościowe”.

 

Natomiast jeśli po zakończeniu postępowania upadłościowego Pana wierzytelność nie zostanie zaspokojona, wówczas będzie Pan mógł podjąć dalsze działania. Mianowicie art. 264 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe stanowi, że „z zastrzeżeniem art. 296, po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu”. Wyciąg ten powinien zostać zaopatrzony w klauzulę wykonalności, którą na wniosek wierzyciela  nadaje sąd prowadzący dane postępowanie upadłościowe. Z takim tytułem wykonawczym może Pan zwrócić się do komornika. Z tym tylko, że oczywiście skuteczność egzekucji zawsze pozostaje uzależniona od faktu, czy dłużnik posiada majątek, czy też nie, i tu niestety problem kondycji finansowej Pana dłużnika powraca.

 

Muszę też wyjaśnić, że co do zasady zakończenie postępowania upadłościowego skutkuje wykreśleniem samej spółki z rejestru, ale teoretycznie jest jeszcze możliwość dochodzenia wówczas zapłaty tego zobowiązanie przez członków zarządu spółki. W myśl bowiem art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Odpowiedzialność tę ponoszą swoim prywatnym majątkiem.

 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt II UZP 6/08, „przeniesienie odpowiedzialności za składki na członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe także po utracie bytu prawnego przez spółkę wskutek ukończenia postępowania upadłościowego i wykreślenia tego podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 116 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)”.

 

Bardzo podobnej sytuacji dotyczyło także postanowienie Sądu Najwyższego  z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt V CZ 68/13, w którym w ślad za Sądem Apelacyjnym podkreślono, że do skutecznego wytoczenia powództwa przeciwko członkom zarządu wystarczy samo okazanie tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce, w związku z czym nie ma potrzeby żądania od strony powodowej tytułu wykonawczego. W postępowaniu upadłościowym wykazanie dochodzonej wierzytelności ze skutkiem wiążącym strony następuje za pomocą orzeczenia sędziego–komisarza, które stanowi podstawę zaspokojenia wierzyciela z masy upadłości, a w części niezrealizowanej w postępowaniu upadłościowym stanowi o powstaniu tytułu egzekucyjnego przeciwko upadłemu. Zakończenie postępowania upadłościowego przy braku zaspokojenia wierzyciela z masy upadłości stanowi nie tylko dowód bezskuteczności egzekucji, ale – w razie ustalenia listy wierzytelności – także źródło pozyskania przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego przeciwko upadłemu.

 

Tak więc w przypadku braku zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym będzie Pan mógł próbować sięgać do majątku prywatnego członków zarządu spółki.

 

Natomiast stosownie do treści art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

 

Tak więc musi mieć Pan świadomość, że samo istnienie zobowiązania spółki nie przesądza automatycznie, że członek zarządu poniesie za te zobowiązania odpowiedzialność prywatnym majątkiem. Wszystko bowiem zależy od czasu ogłoszenia upadłości i tego, czy jeśli ogłoszono by upadłość we właściwym czasie, uzyskałby Pan zaspokojenie swojej wierzytelności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »