Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Unieważnienie zgłoszenia celnego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.10.2010

Autor prezentuje sytuacje, kiedy możliwe jest unieważnienie zgłoszenia celnego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W ścisłe określonych sytuacjach jest możliwe unieważnienie zgłoszenia celnego – zasady unieważnienia reguluje Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej „WKC”) oraz Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej „RWKC”).

 

Co niezmiernie ważne, gdy organy celne poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów, wniosek o unieważnienie zgłoszenia może zostać uwzględniony jedynie po przeprowadzeniu takiej rewizji.

 

Na mocy WKC, jeżeli zgłaszający przedstawi dowód, że towar został zgłoszony omyłkowo do procedury celnej właściwej temu zgłoszeniu lub że w wyniku zaistnienia szczególnych okoliczności objęcie towaru procedurą celną, do której został zgłoszony, nie jest już dalej uzasadnione, organy celne, na wniosek zgłaszającego, unieważniają już przyjęte zgłoszenie.

 

Zgłoszenie po zwolnieniu towarów nie może zostać unieważnione, jednakże RWKC stanowi, że zgłoszenie celne może zostać unieważnione po zwolnieniu towarów:

 

 1. Jeżeli ustalono, że towary zostały omyłkowo zgłoszone do procedury celnej powodującej obowiązek zapłacenia należności celnych przywozowych zamiast zostać objęte inną procedurą celną, organy celne unieważniają zgłoszenie, jeżeli wniosek o unieważnienie złożony został w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, pod warunkiem że:
  • użycie towarów nie naruszyło warunków procedury celnej, którą powinny zostać objęte,
  • w chwili zgłoszenia towary były przeznaczone do objęcia inną procedurą celną, dla której spełniały wszystkie wymagane warunki, oraz
  • towary zostaną niezwłocznie objęte procedurą celną, do której były faktycznie przeznaczone.

   Zgłoszenie o objęcie towarów tą ostatnią procedurą staje się skuteczne od dnia przyjęcia unieważnionego zgłoszenia. W wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach organy celne mogą zezwolić na przekroczenie trzymiesięcznego okresu.
 2.  

 3. W przypadku stwierdzenia, że towary zostały omyłkowo zamiast innych towarów zgłoszone do procedury celnej powodującej obowiązek zapłacenia należności celnych przywozowych, to organy celne unieważniają zgłoszenie, jeżeli wniosek o unieważnienie został złożony w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, pod warunkiem że:
  • pierwotnie zgłoszone towary:
   1. nie zostały użyte w inny sposób niż ten, na który początkowo zezwolono; i
   2. został im przywrócony ich wcześniejszy status;
    oraz że
  • towary, które miały zostać zgłoszone do pierwotnie zamierzonej procedury celnej:
   1. mogły, w momencie składania początkowego zgłoszenia, zostać przedstawione w tym samym urzędzie celnym; oraz
   2. zostały zgłoszone do takiej samej procedury celnej co pierwotnie przewidywana.

    W wyjątkowych należycie uzasadnionych przypadkach organy celne mogą wyrazić zgodę na przekroczenie wymienionego wyżej terminu.
 4.  

 5. W przypadku zwrotu towarów zamawianych drogą pocztową, organy celne unieważnią zgłoszenie o dopuszczenie do swobodnego obrotu, jeżeli wniosek o takie unieważnienie został przedstawiony w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, pod warunkiem że towary te zostały wywiezione na adres pierwotnego dostawcy lub na inny wskazany przez niego adres.
 6. Jeśli zezwolenie z mocą wsteczną przyznaje się na mocy:
  • artykułu 294 na dopuszczenie do swobodnego obrotu z preferencyjnym traktowaniem taryfowym lub o zredukowanej albo zerowej stawce celnej z uwagi na ostateczne przeznaczenie towarów, lub
  • artykułu 508 na gospodarczą procedurę celną.
 7.  

 8. Jeżeli towary zostały zgłoszone do wywozu lub do procedury uszlachetnienia biernego, zgłoszenie zostaje unieważnione, pod warunkiem że:
  1. w przypadku towarów, które podlegają należnościom celnym wywozowym, są przedmiotem wniosków o zwrot należności celnych przywozowych, refundacji lub innych kwot stosowanych w wywozie bądź innych specjalnych środków przy wywozie:
   • zgłaszający dostarcza urzędowi celnemu wyjścia dowody, że towary nie opuściły obszaru celnego Wspólnoty,
   • zgłaszający ponownie przedstawia wymienionemu urzędowi wszystkie kopie zgłoszenia celnego, wraz za wszystkimi innymi dokumentami, które zostały mu zwrócone w związku z przyjęciem zgłoszenia,
   • zgłaszający dostarcza urzędowi celnemu wyjścia dowody, że wszelkie refundacje i inne kwoty należne w związku ze zgłoszeniem wywozowym dla danych towarów zostały zwrócone lub że zainteresowane służby podjęły niezbędne środki w celu zapewnienia, że nie zostały one zapłacone, oraz
   • zgłaszający spełnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, inne obowiązki przewidziane przez urząd celny wyjścia w celu uregulowania sytuacji towarów.

    Unieważnienie zgłoszenia pociąga za sobą anulowanie korekt dokonanych w pozwoleniu na wywóz lub świadectwie o wcześniejszym ustaleniu refundacji przedstawionych wraz z tym zgłoszeniem.
    Jeżeli towary zgłoszone do wywozu muszą opuścić obszar celny Wspólnoty w określonym terminie, niedotrzymanie tego terminu pociąga za sobą unieważnienie zgłoszenia.
  2. w przypadku innych towarów, w odniesieniu do których urząd celny wywozu został poinformowany, zgodnie z art. 792a ust. 1, lub uznaje on, zgodnie z art. 796e ust. 2, że zgłoszone towary nie opuściły obszaru celnego Wspólnoty.
 9.  

 10. Jeżeli powrotny wywóz towarów pociąga za sobą złożenie zgłoszenia, przepisy ust. 2 stosuje się mutatis mutandis (łac. zmieniając to, co powinno być zmienione; dokonawszy niezbędnych zmian).
 11.  

 12. W przypadku gdy towary wspólnotowe zostały objęte procedurą składu celnego w rozumieniu art. 98 ust. 1 lit. b) Kodeksu, można zwrócić się z wnioskiem o unieważnienie zgłoszenia objęcia tą procedurą i unieważnienie może zostać dokonane pod warunkiem, że w przypadku nieprzestrzegania określonego przeznaczenia celnego zostały podjęte środki przewidziane odpowiednim prawodawstwem. Jeżeli z upływem wyznaczonego terminu pozostawania towarów w ramach procedury składu celnego nie zwrócono się z wnioskiem o nadanie im jednego z przeznaczeń przewidzianych odpowiednim prawodawstwem, organy celne podejmują środki przewidziane takim prawodawstwem.


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.10.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 - zero =

 

»Podobne materiały

Zwrot należności celnych

W artykule autor przedstawia podstawowe zasady zwrotu należności celnych.

 

Podstawowe zasady ustalania wartości celnej

Autor wskazuje podstawowe zasady ustalania wartości celnej i ich związek z podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »