Mamy 10 937 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowy spółki z pracownikami a podatek od wygranej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.01.2012

Spółka z o.o. startowała w konkursie ogłoszonym w mediach. Firma musiała zebrać zespół osób, w skład którego weszli pracownicy spółki, pracownicy innych firm oraz osoby prowadzące własną działalność. Z każdym członkiem zespołu spółka zawarła umowę, w której zobowiązała się w przypadku wygranej do wypłaty x% wygranej kwoty po potrąceniu podatku. Organizator konkursu przelał całą wartość nagrody na konto spółki. Jak spółka ma rozliczyć podatkowo poszczególne osoby biorące udział w konkursie? Pytałem o to w innym miejscu i otrzymałem dwie sprzeczne informacje na temat potrącania podatku. Dodam jeszcze, że moim zdaniem bez sensu jest wliczanie nagrody do wynagrodzenia za pracę naszych pracowników i chcielibyśmy tego uniknąć.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wskazuje Pan, że spółka zawierała umowy z osobami prowadzącymi i osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Mamy zatem do czynienia z dwoma sytuacjami.


I Osoby nieprowadzące działalności – spółka winna wywiązać się z obowiązków płatnika. Od dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 spółka jest płatnikiem. Obowiązki płatnika określa w tym przypadku art. 42 ustawy i polecam z nim się zapoznać. Podstawowy obowiązek płatnika to pobranie kwoty podatku; następnie płatnik przekazuje kwotę zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Nie można zapomnieć o deklaracji PIT-8AR.

Warto pamiętać, iż w ogóle wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

II Osoby prowadzące działalność gospodarczą, firmy – moim zdaniem przedsiębiorca otrzymujący nagrodę powinien doliczyć jej wartość do przychodów swojej firmy, bowiem dla nich jest to przychód z działalności gospodarczej i wartość nagrody powinna być dodana do pozostałych przychodów z działalności i opodatkowana tak jak całe źródło „działalność”.

W tej sytuacji, moim zdaniem, spółka nie jest płatnikiem. Analogicznie wskazuje m.in. w piśmie z dnia 13.01.2006 r. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście (sygn. akt 1472/DPC/415-94/05/PK):

 

„W związku z powyższym należy stwierdzić, iż na Spółce co do zasady ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 30 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest ona obowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 10% nagrody, odprowadzenia go na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby Spółki oraz przesłać deklarację wg ustalonego wzoru (…). Takie obowiązki ciążą na Spółce jedynie w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz osób fizycznych, dla których te świadczenia nie stanowią przychodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku wypłacania osobom fizycznym przychodów związanych z prowadzoną przez te osoby pozarolniczą działalnością gospodarczą na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika”.

 

Nie dziwi mnie też, że otrzymał Pan dwie odpowiedzi. Ta sprawa jest od dawna przedmiotem dyskusji i od lat są rozbieżne zdania – szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot A zleca organizację konkursu podmiotowi B.

Moim zdaniem jest tak, jak napisałem, bowiem ustawa wyraźnie wskazuje, że w tym przypadku płatnikiem jest ten, kto dokonuje wypłat (świadczeń) lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze.

Jednocześnie art. 30 ust. 1 pkt 2 nie wskazuje, by tylko organizator mógł pobierać 10% podatek. Celem jest odprowadzenie tego podatku do budżetu, a nie pozostawienie nieopodatkowanej wygranej podatnikowi bez obowiązku nawet zgłoszenia faktu jej wypłaty.

Dla pracowników wypłata nagrody jest niestety przychodem ze stosunku pracy; by nim nie była, trzeba by wykazać, że to co w ramach „konkursu” robił pracownik, nie wchodzi ani w zakres jego obowiązków, ani nie jest związane także ze stosunkiem pracy – nawet wykazując powyższe, organy podatkowe mogą nie uznać takiego postępowania za prawidłowe.

 

Art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, jasno, że „za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

Ja osobiście zgadzam się z Pańskim punktem widzenia i uważam, że taka nagroda nie powinna być tożsama ze stosunkiem pracy – jednak jestem niemal pewny, że w razie kontroli zakwestionuje to każdy organ podatkowy.


Mogliby Państwo wystąpić z wnioskiem na druku ORD-IN do ministra finansów, argumentując, że nie jest to przychód ze stosunku pracy – ewentualne pozytywne rozstrzygnięcie jest mało prawdopodobne, jednakże tylko ono pozwoliłoby nie ponosić spółce ryzyka konfliktu z fiskusem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 2 =

»Podobne materiały

Sprzedaż akcji pracowniczych a podatek

Moja babcia otrzymała akcje pracownicze i zrobiła mnie pełnomocnikiem konta maklerskiego. Po śmierci babci sprzedałem akcje. Kto powinien zapłacić podatek? Czy jej dzieci mogą dostać jakieś pisma z urzędu skarbowego i tym samym dowiedzieć, że byłem w posiadaniu tych akcji?

 

Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży spadku

Proszę o jednoznaczną interpretację (z podaniem podstawy prawnej) kosztów uzyskania przychodów (poz. 21 PIT-39) z odpłatnego zbycia nieruchomości (mieszkanie ze spadku), przed upływem 5 lat od nabycia spadku. Czy oprócz poniesionych kosztów związanych z aktem poświadczenia dziedziczenia i prowizją b

 

Daty umowy przedwstępnej i ostatecznej

Czy podpisanie umowy przedwstępnej kupna–sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia wpływa na podatek dochodowy, jeżeli umowa końcowa będzie po 5 latach od nabycia nieruchomości?

 

Sprzedaż mieszkania ze służebnością za połowę wartości a podatek

Jesteśmy z małżonką właścicielami mieszkania od 9 lat. Chcemy sprzedać to mieszkanie za połowę wartości ze względu na ustanowioną służebność. Czy i jakie podatki zapłacimy my i kupujący?

 

Przekazanie części spadku a odliczenie od podatku

Dostałam niewielki spadek po rodzicach. Chciałabym podzielić się nim z moją siostrą, która jako pierwsza wyszła z domu i nic nie dostała i przekazać jej część spadku. Czy przekazując jej niewielką kwotę (10–20 tysięcy), mogę odliczyć od podatku dochodowego, czy należy mi się ulga? Jakie f

 

Rozliczenie najmu mieszkania

Od kilku lat mieszkam w Belgii, gdzie przyjęłam obywatelstwo i rozliczam się z dochodów. Niedawno kupiłam w Polsce mieszkanie, które zaczęłam wynajmować. Deklaruję ten fakt w Belgii w formie tzw. podatku kadastralnego. Czy muszę się także rozliczać z dochodów z wynajmu w Polsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »