.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 11.10.2015

Spółka z o.o. zamierza zawrzeć kilka umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobami fizycznymi. Wynagrodzenia z tytułu tych umów wynoszą od 1000 do 4000 zł. Jakie koszty uzyskania przychodu należy wpisać w umowie – 50% czy 20%?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Otóż jeśli spółka zawiera umowy o dzieło z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, przedmiotem tych umów jest wykonanie utworów i twórca przenosi na spółkę prawa autorskie majątkowe do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji lub też udziela licencji, to co do zasady spółka winna jako płatnik obliczyć, pobrać i zapłacić podatek dochodowy stosując 50% koszty uzyskania przychodu.

 

Podstawą jest art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych:

 

„Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 

3) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

4) z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

6) z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło - w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

9a. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1”.

 

Generalnie zasady są następujące. Za prawidłowe obliczenie, pobranie i zapłatę podatku odpowiada płatnik. Jeśli zatem spółka pobierze 50% uzyskania przychodu, a brak było podstaw do ich zastosowania (z wyjątkiem jednakże niektórych sytuacji, o których mowa niżej), to odpowiedzialność spoczywa na płatniku. Brak podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu istniałby np. wtedy, gdyby dzieło nie było utworem (nie spełniało cech indywidualnej twórczości i indywidualności). Przy czym ocena, czy dane dzieło jest utworem prawa autorskiego, czy też nie, jest zawsze indywidualna i zależy od wszystkich okoliczności konkretnego przypadku. Niemniej w tej chwili pojęcie utworu interpretuje się szeroko – ale tutaj tak jak wskazałem, musiałbym wiedzieć, jakie dokładnie dzieła są przedmiotem umowy. Warto dodać, iż weryfikacja, czy dane dzieło jest utworem, czy też nie, odbyć się może dopiero na etapie kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. W ramach bowiem wydawania interpretacji indywidualnych organ podatkowy nie rozstrzyga, czy dane dzieło jest utworem czy też nie, ponieważ to jest element oceny faktów, a nie prawa. Czyli – jeśli napiszemy we wniosku o wydanie interpretacji, iż twórcy tworzą dzieła będące utworami i czy spółka ma prawo zastosować 50% koszty, organ odpowie, że tak – owszem, jeżeli rzeczywiście dzieła są utworami, czego nie może zweryfikować w toku postępowania o wydanie interpretacji.

 

Niemniej niektóre dzieła o pozornie twórczym charakterze nie stanowią utwory.

 

Przykład: w niedawnym wyroku Sąd Apelacyjny w Poznaniu (sygn. akt I ACa 989/14) stwierdził, iż „aranżacja wnętrza wykorzystywanego na bilboardach, jeśli sprowadza się do wyboru i ustawienia mebli i wywieszenia ręczników, nie stanowi utworu”.

 

Umowa musi zawierać wprost stwierdzenie, że wynagrodzenie obejmuje należność za przeniesienie praw autorskich czy też udzielenie licencji. Przy czym w praktyce przyjmuje się, iż jeśli umowa będąca podstawą wypłaty wynagrodzenia autorskiego jest umową o pracę – umowa musi dokładnie przewidywać, jaka część wynagrodzenia należna jest za przeniesienie praw autorskich, a jaka część za inne prace.

 

(…)

 

50% koszty uzyskania przychodu można stosować tylko wtedy, gdy przychody twórcy z tytułu rozporządzania i korzystania z praw autorskich nie są przychodami z jego działalności gospodarczej (zgodnie z art. 22 ust. 12 „do przychodów, o których mowa w art. 14 nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w ust. 9”).

 

Przy czym nie oznacza to, że osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, nie może zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. Ograniczenie dotyczy sytuacji, kiedy działalność twórcza, polegająca na wykonywaniu utworów stanowi przedmiot działalności gospodarczej podatnika, a nie sytuacji, gdy podatnik–twórca prowadzi działalność gospodarczą, ale w innym zakresie niż tworzenie utworów (np. radca prawny prowadzący kancelarię, który „po godzinach” maluje obrazy).

 

Przykładowo: jeśli Pan X prowadzi działalność gospodarczej w zakresie usług programistycznych i informatycznych i zawsze umowę o dzieło – napisanie programu komputerowego wraz z przeniesieniem praw autorskich na zamawiającego, to nie może on zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów, ponieważ przedmiot zamówienia mieści się w zakresie jego działalności gospodarczej (usługi programistyczne obejmują m. in. pisanie programów). Jeśli jednak ten sam Pan X podejmie się namalowania obrazu dla Y i przeniesienia na niego praw autorskich, będzie mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Malowanie obrazów nie mieści się bowiem w zakresie jego działalności gospodarczej.

 

W umowie twórca winien wskazać, czy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym umową, czy też nie. Warto dodać, iż o tym, czy przychód z rozporządzania (korzystania) z prawa autorskich jest przychodem z działalności gospodarczej, czy też nie, decyduje obiektywny fakt prowadzenia działalności przez twórcę w zakresie objętym umową lub też to, iż przedmiot umowy mieści się w zakresie przedmiotu działalności twórcy określonego kodami PKD, a nie wola stron.

 

Czyli w powyższym przypadku, Pan X i zamawiający, nawet jeśli wskażą, iż Pan X zawrze umowę poza zakresem działalności gospodarczej, to dla celów prawa podatkowego przychód z tej umowy i tak będzie traktowany jako przychód z działalności gospodarczej Pana X. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »