Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie z cudzoziemcem (Ukraińcem)

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.08.2016

Planuję zatrudnić w swojej firmie cudzoziemców – pracowników z Ukrainy, jednak chciałbym z nimi zawrzeć umowę-zlecenie a nie umowę o pracę. Jak powinna wyglądać taka umowa, na co należy zwrócić uwagę?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Pracodawca, który chce zatrudnić Ukraińca, powinien wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę lub – w przypadku zatrudnienia do pół roku – zgłosić fakt zatrudnienia w powiatowym urzędzie pracy.

 

Aby móc w Polsce legalnie zatrudniać Ukraińców należy uzyskać zezwolenie na pracę – zob. art. 88 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) – dalej u.p.z.

 

W niektórych przypadkach zezwolenie na pracę nie jest konieczne. Dzieje się tak w sytuacjach określonych w art. 87 u.p.z.

 

„Art. 87. 1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;

4a) posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;

5) posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;

6) korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;

7) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

8) jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej;


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

9) jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;

10) jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7-9, lub jest zstępnym małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka;

11) jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.19) );

11a) posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na warunkach określonych w tym zezwoleniu;

12) posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

b) na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

c) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

d) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub

e) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, lub

f) w ramach ruchu bezwizowego.

2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec:

1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151

2) będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego;

3) będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4;

6) posiadający ważną Kartę Polaka;

7) ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub będący małżonkiem, w imieniu którego został złożony wniosek o nadanie statusu uchodźcy, pod warunkiem posiadania zaświadczenia wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.

Art. 88. Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:

1) wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym;

4) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

5) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4.”

 

Dodatkowe zwolnienia przewidziano w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919 z późn. zm.) – jedno z takich zwolnień zawarte zostało w § 1 pkt 22. Na mocy tego przepisu można zatrudniać Ukraińców bez zezwolenia, jedynie za potwierdzeniem faktu zatrudnienia w powiatowym urzędzie pracy (PUP).

 

Z pracownikiem można zawrzeć umowę-zlecenie. Musi mieć ona jednak cechy umowy-zlecenia.

 

Zgodnie z art. 353[1] Kodeksu cywilnego (zasada wolności umów) strony w zasadzie mogą decydować o rodzaju nawiązywanego stosunku prawnego. Świadczenie pracy nie musi więc mieć charakteru pracowniczego (tzn. odbywać się na podstawie umowy o pracę), praca bowiem może być świadczona także na podstawie umów cywilnoprawnych (co podkreślono w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1999 r., I PKN 432/99; OSNAPiUS 2001 r. Nr 9 poz. 310).

 

Mimo zobowiązaniowego charakteru, treść stosunków pracy jest wyznaczona nie tylko przez wolę stron konkretnej umowy o pracę, ale również w dużej mierze przez „wolę państwa” sformułowaną na potrzeby każdego potencjalnego stosunku (wyrażoną na płaszczyźnie regulacji publicznoprawnej i prywatnoprawnej). Stosunek pracy różni się od wielu innych stosunków zobowiązaniowych, ponieważ nie jest oparty wyłącznie na ekwiwalentności świadczeń oraz na wymianie dóbr o charakterze materialnym. Niektóre obowiązki pracodawcy są bowiem niezależne od wywiązywania się przez pracownika ze swoich zobowiązań – na przykład obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Również pracownik w pewnych szczególnych sytuacjach ma obowiązek świadczyć pracę innego rodzaju, w innym miejscu i czasie w porównaniu z warunkami, do których się pierwotnie zobowiązał (na przykład podjęcia innej, zgodnej z kwalifikacjami pracy na okres nieprzekraczający trzech miesięcy, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy).

 

Takich sytuacji zasadniczo nie ma z mocy prawa w przypadku świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie pracy może być bowiem na gruncie polskiego prawa przedmiotem stosunków cywilnych, na przykład w przypadku:

 

  • ukierunkowanej na rezultat owej pracy umowy o dzieło (zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia),
  • ukierunkowanej na staranne świadczenie owej pracy umowy-zlecenia (zgodnie z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej – a więc zasadniczo nie do świadczenia pracy – dla dającego zlecenie, jednak w świetle art. 750 Kodeksu cywilnego do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu),
  • umów nienazwanych (przy których często pojawiają się elementy zbliżające je do stosunku pracy).

 

Umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy o pracę, jest umową rezultatu (przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za efekty swojej pracy, na „drugi plan” schodzi sam proces jej wykonywania), a ponadto wykonywana jest bez kierownictwa oraz nie musi być realizowana osobiście (chyba że np. co innego wynika z umowy). Z powyższych przyczyn nie powinno być w praktyce problemów z odróżnieniem tych umów.

 

Problemy jednak często powstają w przypadku umów, których cechy zbliżają się zarówno do umowy o pracę, jak i do umowy-zlecenia.

 

Należy więc umowę tak skonstruować, aby nie było możliwości zakwalifikowania jej jako umowy o pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + dwa =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zatrudnienie cudzoziemca (obywatela Rosji) przez internet a umowa o dzieło

Mam pytanie o zatrudnienie cudzoziemca z Rosji. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chciałbym zatrudnić Rosjanina do wykonywania prac programistycznych (jako freelancera – wolnego strzelca) na ok. 3 miesiące. Byłaby to praca zdalna przez internet. W jaki sposób należy rozliczać się z urzędem skarbowym? Czy w grę wchodzi tylko umowa o dzieło? Czy potrzebne będzie jakieś specjalne pozwolenie na pracę? Jest co najmniej kilka popularnych serwisów pośrednictwa pracy, które łączą ludzi na całym świecie, ale niektóre z nich nawet nie umożliwiają kontaktu bezpośrednio z pracownikiem – jak wówczas należy się rozliczyć i z kim podpisać umowę? W jakiej formie zatrudnienie cudzoziemca będzie dla mnie najkorzystniejsze (chciałbym oczywiście ponieść możliwie najniższe koszty)?

Legalne zatrudnienie cudzoziemca

Prowadzę działalność gospodarczą. W 2010 roku przez kilka miesięcy legalnie zatrudniałem cudzoziemca (osobę z Ukrainy). Pracownik posiadał wizę i pozwolenie na pracę, był zameldowany w Polsce, podpisałem z nim umowę-zlecenie. Niestety okazało się, że jeden z dokumentów cudzoziemca był nieważny; pracownik został aresztowany i musiał opuścić Polskę, a ja zostałem skazany przez sąd pierwszej instancji, który uznał, że nielegalnie zatrudniłem Ukraińca. Przygotowuję się teraz do rozprawy apelacyjnej i nie wiem, w jaki sposób się bronić.

Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce

Jakie są konsekwencje podatkowe i ubezpieczeniowe zatrudnienia obcokrajowców w Polsce? Na jakiej zasadzie można ich zatrudnić na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie? Jakie są inne formy zatrudnienia? Mam na myśli konkretnie obywateli Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Zatrudnienie obcokrajowca (Białorusina) na odległość (zdalnie) a kwestie podatkowe

Mam pytanie o zatrudnienie obcokrajowca. Otóż chcę zatrudnić na odległość, na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie, obywatela Białorusi, aby wykonał dla mnie kilka prac programistycznych. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem, a Białorusin będzie pracował zdalnie (czyli na Białorusi). Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą jako tzw. predprinimatel (prywatny przedsiębiorca). Jak takie zatrudnienie obcokrajowca wygląda w świetle prawa podatkowego? Kto musi odprowadzić podatek dochodowy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »