.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 06.05.2013

Niedawno ukończyłem studia. W ciągu czterech miesięcy powinienem zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jednak pracuję dorywczo na podstawie umowy-zlecenia albo umowy o dzieło – nie mogę więc tego zrobić. Czy w takiej sytuacji powinienem przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki na ubezpieczenie społeczne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie należy wskazać, jaki jest cel opłacania poszczególnych składek:

 

  • składka emerytalna i rentowa jest płacona w celu nabycia uprawnień do renty i emerytury;
  • składka na ubezpieczenie chorobowe płacona jest w celu możliwości skorzystania ze świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego);
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe płacona jest w celu możliwości skorzystania ze świadczeń przewidzianych ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej,dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą);
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne płacona jest, aby – najogólniej mówiąc – móc korzystać bezpłatnie ze służby zdrowia.

 

Istotnie – tak jak Pan wspomina – zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.

 

Zasadniczo jeżeli umowa-zlecenie jest jedynym stosunkiem prawnym, na podstawie którego świadczy Pan pracę, to podlega Pan obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

 

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej zleceniobiorcami, oraz osobami z nimi współpracującymi.

 

Natomiast umowa o dzieło, jako niewymieniona w dyspozycji art. 6 przywołanej powyżej ustawy, nie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (jedyny wyjątek od tej zasady został uczyniony dla sytuacji, gdy pracownik wykonując umowę o pracę, jednocześnie wykonuje na rzecz tego samego pracodawcy umowę o dzieło – tzw. umowa z własnym pracownikiem).

 

W przypadku ubezpieczenia chorobowego jako osoba wykonująca umowę-zlecenie podlega Pan dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, co jest zgodne z treścią art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

 

W oparciu o art. 11 ust. 2 tej ustawy dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1pkt 2,4, 5, 8 i 10.

 

Ubezpieczenie chorobowe daje podstawę do wypłaty zasiłków określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego).

 

Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega osoba wykonująca umowę-zlecenie, nawet gdy zlecenie nie jest wykonywane w siedzibie zleceniodawcy.

 

Zgodnie z art. 66 ust 1 pkt. 1 lit. E ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi.

 

A zatem wykonując jedynie umowę-zlecenie, podlega Pan obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Opcjonalnie w warunkach przewidzianych ustawą składce na ubezpieczenie wypadkowe. Natomiast dobrowolnie może Pan odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe.

 

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy powinien Pan przystąpić do ubezpieczenia chorobowego (dobrowolnego), należy przekalkulować z jednej strony potencjalne koszty, a z drugiej – dające się przewidzieć możliwości skorzystania ze świadczeń objętych tą składką.

 

Natomiast umowa o dzieło generalnie nie niesie ze sobą obowiązku opłacenia składek – nawet tych, które są płacone przy umowie-zleceniu – możliwym jest natomiast przystąpienie dobrowolne do poszczególnych ubezpieczeń (tj. rentowego, emerytalnego i zdrowotnego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl