.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie a szkolenie BHP

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 15.08.2013

Pracownik zatrudniony na umowę-zlecenie z zewnętrznej firmy uległ wypadkowi w czasie pracy. W sądzie zarzucał mi brak szkolenia BHP, który był jego zdaniem jedną z przyczyn wypadku. Czy osobę zatrudnioną na umowę-zlecenie należy przeszkolić z BHP?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do odpowiedzi na przedstawione pytanie, chciałbym w pierwszej kolejności zwrócić Pana uwagę na treść art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 – dalej K.p.), zgodnie z którym: „pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy”.

 

Ponadto zgodnie z art. 207 § 2 K.p.: „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy”.

 

Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w powyższym przepisie, przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy i przez to narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu stanowi przestępstwo określone w art. 220 Kodeksu karnego, a także może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 283 K.p.).

 

Na uwagę zasługuje wyrok Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r. (sygn. akt II PK 175/10), w którym zaprezentowane zostało następujące stanowisko: „W zakładzie pracy, w którym występują zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, pracodawca jest zobowiązany do szczególnej staranności w zakresie przeciwdziałania ich wystąpieniu. Naruszenie tego obowiązku może stanowić czyn niedozwolony, niezależnie od tego, że może być również uznane za naruszenie objętego treścią stosunku pracy obowiązku zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 § 2 k.p.)”.

 

Mając na uwadze, że osoba poszkodowana była zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia, należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 304 § 1 K.p.: „pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą”.

 

Przez osoby fizyczne, o których mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, czyli takie, których stosunek pracy powstał w wyniku zawarcia umów o charakterze cywilnoprawnym, np. umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna. Brzmienie art. 304 § 1 K.p. powoduje, że w stosunku do osób, z którymi pracodawca związany jest umową cywilnoprawną, zobowiązany jest również zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 K.p.

 

Ustawodawca w art. 207 § 2 K.p w żadnym punkcie nie mówi o obowiązku szkolenia BHP, czy też przeprowadzenia badania lekarskiego zleceniobiorcy, jednakże należy mieć na uwadze stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, które zostało opublikowane w dzienniku „Rzeczpospolita”, nr 174 z 27 lipca 2007 r. (GNP/426/4560-364/07/PE), że jeżeli zagrożenia związane z warunkami pracy lub jej przebiegiem są na tyle duże, iż nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne z odpowiednim stanem zdrowia i przeszkoleniem BHP, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilną (będącą podstawą wykonywania pracy np. przez samozatrudniającego), aby poddał się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie BHP. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 K.p. obowiązek odbyć szkolenie i poddać sie badaniom lekarskim.

 

Podsumowując, należy zauważyć, że obowiązujące przepisy nie nakładają na zleceniodawcę obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP oraz badań lekarskich zleceniobiorców, jednakże pracodawca może podjąć decyzję o przeszkoleniu zleceniobiorcy z zakresu BHP i skierowaniu na badania lekarskie, jeżeli zagrożenia związane z warunkami pracy lub jej przebiegiem są na tyle duże, że nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne z odpowiednim stanem zdrowia i przeszkoleniem BHP (stanowisko, o którym wyżej).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »