Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa zawarta na odległość

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 25.03.2013

W związku z dynamicznym rozwojem branży e-commerce coraz powszechniejszą praktyką staje się zawieranie umów bez obecności obu stron w oznaczonym miejscu i czasie (czyli „na odległość”). Umowy takie zawierane są przede wszystkim przez Internet oraz telefonicznie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pojęcie „umowa na odległość” stanowi definicję legalną, której znaczenie określone jest w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225). Co do zasady nie ma żadnych przeszkód, aby umowę przez Internet, przy użyciu telefonu lub innego środka porozumiewania się na odległość, zawarło dwóch przedsiębiorców lub dwie osoby fizyczne będące konsumentami. Jednak zgodnie ze wskazanym wyżej aktem prawnym – za umowę na odległość należy uważać tylko umowę, w której stronami są przedsiębiorca i konsument.

 

Kiedy umowa jest umową zawartą na odległość?

 

Warunki, które muszą być spełnione, aby umowę można było uważać za umowę zawartą na odległość, są następujące:

 

  1. umowa musi być zawarta bez obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
  2. stronami umowy muszą być konsument oraz przedsiębiorca.

 

Art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (…) zawiera katalog środków porozumiewania się na odległość, do których zalicza w szczególności formularz zamówienia w postaci elektronicznej lub drukowanej, katalog, pocztę elektroniczną, telefon, telefaks, a nawet radio czy telewizję. Katalog ten jest katalogiem otwartym, nie określa więc wszystkich możliwych sposobów na zawarcie umowy. W praktyce najczęściej spotykanymi umowami na odległość są umowy zawarte przez Internet oraz telefonicznie.

 

Strony umowy zawartej na odległość – konsument i przedsiębiorca

 

Istotne dla stwierdzenia, czy umowa została zawarta na odległość, jest określenie, w jakim charakterze występują w niej strony. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą – zgodnie z art. 431 ww. ustawy oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) – jest natomiast osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną (np. spółka osobowa), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Konsumentem w ramach umowy zawartej na odległość może więc być również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod warunkiem jednak, że nabywa na odległość towar lub usługę w celu niezwiązanym z tą działalnością.

 

Obowiązki przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta z tytułu umowy zawartej na odległość

 

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów (…) ustanawia szereg obowiązków przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość oraz związanych z nimi uprawnień konsumenta. Przedsiębiorca jeszcze przed zawarciem umowy powinien przekazać konsumentowi szczegółowe, identyfikujące go dane oraz poinformować swojego kontrahenta między innymi o istotnych właściwościach towaru lub usługi, cenie i zasadach jej zapłaty, kosztach dostawy oraz o prawie do odstąpienia od umowy.

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy pozwala konsumentowi na rezygnację z dokonanej transakcji w terminie 10 dni (w przypadku umów dotyczących usług finansowych termin ten wynosi 14 lub 30 dni). Bieg terminu liczony jest od dnia wydania towaru w przypadku sprzedaży oraz od dnia zawarcia umowy w przypadku usług. Jeżeli sprzedawca lub usługodawca nie wykona względem nabywcy obowiązków informacyjnych, termin do odstąpienia od umowy może być wydłużony nawet do trzech miesięcy.

 

Kiedy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy?

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie zawsze będzie jednak przysługiwało konsumentowi. W przypadku niektórych umów nie może on bowiem zrezygnować z zakupu. Dotyczy to w szczególności umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych, dotyczących nieruchomości (z wyjątkiem najmu), sprzedaży z licytacji, sprzedaży żywności dostarczanej okresowo oraz usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek i gastronomii.

 

Ponadto, jeżeli strony nie umówią się inaczej, nie można między innymi odstąpić od umów o świadczenie usług, jeżeli rozpoczęto ich świadczenie przed upływem terminu do odstąpienia, od umów sprzedaży prasy oraz muzyki lub filmów na płytach CD i DVD po rozpakowaniu przez konsumenta. To samo dotyczy umów zawartych w wyniku zamówienia konsumenta ściśle związanego z jego osobą.


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.03.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus sześć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki