Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochodzenie zapłacenia kary umownej za źle wykonaną usługę po terminie

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 16.05.2008

W sierpniu zeszłego roku podpisałem umowę zlecenie na wykonanie tynków i tak zwanej „podbitki” na moim domu. Brygada remontowa, która pojawiła się na miejscu nie dość, że nie dotrzymała terminu, to na dodatek powierzone prace wykonała źle. Podpisałem kolejną umowę o usunięcie usterek i uprzątnięcie bałaganu, który po sobie zostawili budowlańcy. Nic to nie dało. Podliczyłem więc koszty i wyszło mi, że nierzetelny wykonawca jest mi winien ponad 6000 zł. W grudniu doszło do jeszcze jednej umowy z tym samym człowiekiem, w której zobowiązuje się on do zwrotu pieniędzy najpóźniej do 1 marca. Mimo że ustaliliśmy wysokość kary za niedotrzymanie terminu do tej pory oddał około 2000 zł i skutecznie mnie unika. Czy znaczenie może mieć fakt, że wszystkie umowy podpisywałem z osobą prywatną, a nie firmą? Czy mogę dochodzić swoich praw przed sądem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dochodzenie zapłacenia kary umownej za źle wykonaną usługę po terminie

Roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na materiały oraz usunięcie usterek wykonanych robót

Oczywiście Pana roszczenia o zwrot kosztów poniesionych na materiały oraz usunięcie usterek wykonanych robót są w pełni zasadne i znajdują oparcie w przepisach Kodeksu cywilnego regulujących stosunek prawny zlecenia tj. art. 734-751 w związku z art. 471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym ostatnim przepisem „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Uznanie długu przez wykonawcę w pisemnym porozumieniu

Uznanie długu przez wykonawcę w pisemnym porozumieniu powoduje, że jeżeli w oparciu o art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego złoży Pan odpowiedni wniosek w pozwie, uzyska w sądzie, w przeciągu maksymalnie miesiąca, bez rozprawy, tzw. nakaz zapłaty, który, jeżeli nie zostanie zaskarżony (trudno wskazać jakiekolwiek argumenty za obroną stanowiska Pana dłużnika) ma skutki normalnego wyroku.

Kary umowne zastrzeżone w porozumieniu

Co do kar umownych zastrzeżonych w porozumieniu, o których pisze Pan w pytaniu – również w odniesieniu do nich powinien Pan bez większych problemów uzyskać korzystny dla siebie wyrok po wykazaniu przed sądem, że wykonawca nie wykonał zleconych robót (przedłożyć jako dowód umowę, zdjęcia miejsca robót, wskazać świadków i zawnioskować przesłuchanie siebie jako strony). Warto wskazać, że dla zasądzenia przez sąd kar umownych nie jest konieczne wykazanie przez Pana żadnej szkody. Innymi słowy, kary umowne nie pełnią funkcji odszkodowawczych lecz raczej sankcyjnych dla osób niewywiązujących się z zaciągniętych zobowiązań.

 

Oczywiście zawsze pozostanie potem kwestia możliwości wyegzekwowania uzyskanych wyroków przez komornika (dłużnik musi mieć jakiś majątek).

Wezwanie nierzetelnego wykonawcy do dobrowolnej zapłaty za poniesione szkody

Dlatego przed skierowaniem sprawy na drogę sądową sugeruję wezwanie na piśmie wykonawcy do dobrowolnej zapłaty (można wysłać wezwanie listem poleconym na znany adres dłużnika – zachować dla celów dowodowych potwierdzenie nadania) z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę sądową co zwielokrotni jego dług. Można wskazać nadto w wezwaniu, jeżeli uzna to Pan za prawidłowe, że w Pana przekonaniu, został doprowadzony przez wykonawcę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w celu osiągnięcia przez niego korzyści majątkowej, co stanowi przestępstwo oszustwa (art. 286 Kodeksu karnego), zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, o czym zawiadomi Pan prokuraturę z braku uregulowania należności.

Zwłoka w usunięciu usterek powstałych w czasie przeprowadzania remontu przez osobę prywatną

Zwracam Pana uwagę na fakt, że zgodnie z art. 480 Kodeksu cywilnego w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia (np. usunięcia usterek wykonanego otynkowania budynku), wierzyciel może zachowując roszczenie o naprawienie szkody żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika, przy czym dłużnik dopuszcza się zwłoki gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

To, że podpisywał Pan umowę z osobą prywatną a nie firmą nie ma żadnego znaczenia – dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym za oba typy zobowiązań.

 

W razie dalszych problemów z wykonawcą-dłużnikiem istnieją inne środki prawne dla skłonienia go do zapłaty, które nadają się jednak do zastosowania dopiero w dalszej kolejności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - pięć =

»Podobne materiały

Alimenty dla rodzica i problem z jego długami

Czy moja mama, mając emeryturę, może żądać ode mnie alimentów? Cierpi na chorobę psychiczną i dlatego narobiła wiele długów, od kilku miesięcy nie opłaca też rachunków za mieszkanie. Nie jest ubezwłasnowolniona. Czy mogę być wezwany do spłaty jej długów? Jak mogę tego uniknąć? Dodam, że mieszkamy os

 

Zabezpieczenie majątku zdobytego przed ślubem

Planuję wziąć ślub. Mam jednak spory majątek zgromadzony przed poznaniem narzeczonej. Stanowią go akcje, obligacje, papiery wartościowe, oszczędności. Wiem, że należą do mojego majątku osobistego. Czy jednak jeśli po zawarciu małżeństwa będę obracał tymi środkami finansowymi, to nowe składniki mająt

 

Upoważnienie do podpisu pod aktem darowizny

Mieszkam za granicą. Mam otrzymać w darowiźnie nieruchomość od taty. Czy mogę upoważnić kogoś w Polsce, aby w moim imieniu podpisał się pod aktem darowizny? Jak to zrobić?

 

Nieruchomość uznawana za niczyją a zasiedzenie

Jestem wraz z siostrą (relacje złe) ustawowym spadkobiercą (bez testamentu) po mojej babci działki wraz z domem (niezamieszkałą ruiną). Babcia była zameldowana w tym miejscu i była dzierżawcą wpisanym do ksiąg urzędu gminy, natomiast w księgach wieczystych nie ma wzmianki o żadnym właścicielu. W tej

 

Ocieplenie domu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków

Jestem w trakcie ocieplania domu jednorodzinnego wolnostojącego, który nie przekracza 12 m wysokości, więc nie zgłaszałam nigdzie tego faktu. Ocieplona została do tej pory jedna z czterech ścian. Sąsiad zapytał w tym czasie, czy dom nie jest w wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Okazało się, że d

 

Rozliczenie usługi zrealizowanej dla firmy z USA

Jako osoba fizyczna zrealizowałem usługę dla firmy z USA (napisałem artykuł dla portalu internetowego). Nie prowadzę działalności gospodarczej – była to usługa jednorazowa. Za tę usługę otrzymałem zapłatę, wcześniej wypełniając wniosek W-8-BEN, który, jak rozumiem, umożliwia uniknięcie podwójn

 

Emerytura pomostowa dla rybaka dalekomorskiego

Pracowałem 26 lat jako rybak dalekomorski (stanowisko – rybak pokładowy) w warunkach szczególnych. Zostałem zwolniony z pracy z powodu redukcji pracowników w 2003 r. Czy mogę przejść na emeryturę pomostową w wieku 55 lat?

 

Lokal komunalny po dziadkach

Od 12 lat byłam zameldowana w lokalu komunalnym z moimi dziadkami, sprawując nad nimi opiekę. Dwa miesiące temu dziadkowie zginęli w wypadku samochodowym. Czy mogę ubiegać się o umowę najmu lokalu, w którym mieszkałam dotąd z dziadkami?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »