Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa współpracy z innymi podmiotami a kwestia dotacji z UE

Autor: Przemysław Gogojewicz • Opublikowane: 19.11.2009

Autor przedstawia możliwości uzyskania dotacji unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez przedsiębiorców i naukowców, którzy pragną nawiązać współpracę, realizując tym samym postulat efektywnego współdziałania sfery biznesu i nauki.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W ramach wsparcia dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedsiębiorcy i naukowcy mogą układać pomiędzy sobą współpracę, której owocem będzie realizacja zadać przewidzianych przez UE, a których priorytetem jest dążenie do efektywnego współdziałania pomiędzy sobą biznesu i nauki.

 

Celem programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest między innymi zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R (badania i rozwój) z przedsiębiorstwami, co służyć ma rozwojowi gospodarczemu regionów. Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

 

 1. Szkolenia praktyczne dla:
  • pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,
  • pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach.
 2. Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out).
 3. Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.

 

Projekty, na które ogłaszany jest nabór wniosków, realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania: Transfer wiedzy, Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Środki na realizację projektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki.

 

Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. O ile to możliwe, płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. Dotyczy to zarówno przedsiębiorcy jak również otrzymującego dotacje ośrodka naukowego.

 

Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności. W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku projektów krótkich) wysokość pierwszej transzy może wynosić 100% wartości dotacji rozwojowej na dany projekt. Decyzję w tym zakresie podejmuje instytucja pośrednicząca.

 

Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (z tego obowiązku zwolnione są jednostki sektora finansów publicznych).

 

Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania środków finansowych oraz rozliczania poniesionych wydatków zawiera rozdział IV: Zasady finansowania PO KL dokumentu System Realizacji PO Kapitał Ludzki, dostępnego na stronie internetowej: www.efs.gov.pl.

 

Instytucja organizująca konkurs dokona oceny formalnej wniosku, mającej na celu sprawdzenie, czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria formalne, oraz szczegółowe kryteria dostępu. Oceny formalnej dokonuje się przy pomocy Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego.

 

Ocena formalna trwa do 14 dni roboczych od daty zakończeniu konkursu i w uzasadnionych przypadkach (np. przy dużej liczbie wniosków) może zostać przedłużona do 21 dni roboczych. Czas oczekiwania na ocenę merytoryczną wniosków uzależniony jest od liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu Komisji Oceny Projektów (KOP) – może trwać 40 dni roboczych od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym z możliwością wydłużenia o 20 dni.

 

W przypadku gdy oceniający stwierdzi, że wniosek nie spełnia ogólnych kryteriów formalnych bądź kryteriów dostępu, ponieważ uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej.

 

Oceniający odnotowują ten fakt na Karcie oceny merytorycznej. Ponowna ocena formalna odbywa się w terminie 5 dni od daty podpisania wspomnianej karty.

 

Do wydatków, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowane w ramach dofinansowania współpracy pomiędzy podmiotami, należą:

 

 • podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury;
 • zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów (z wyjątkiem wydatków w ramach cross-financingu);
 • odsetki od zadłużenia;
 • koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej;
 • wydatki poniesione na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X + 8 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »