.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa użytkowania lokalu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.10.2013

Umowa użytkowania lokalu to szczególny rodzaj umowy użyczenia rzeczy. Jest ona nieodpłatna, może zostać zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony, oraz wiąże się z obowiązkami zarówno po stronie użyczającego jak i biorącego do używania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Treść umowy użytkowania lokalu

 

Wskutek zawarcia umowy użyczenia lokalu użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie lokalu1. Biorący do używania może lokalu używać w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, umowa może jednak szczegółowo określać sposób, w jaki może on z użyczonego lokalu korzystać.

 

W przeciwieństwie do umowy najmu lokalu istotą umowy użyczenia (użytkowania) jest jej nieodpłatność, jednak biorący do używania może ponosić pewne koszty związane z użytkowaniem lokalu.

 

Obowiązki stron umowy użyczenia lokalu

 

Biorący do używania ma obowiązek ponosi zwykłe koszty utrzymania użytkowanego lokalu (np. koszty bieżących napraw i konserwacji). W przypadku większych nakładów na lokal poniesionych przez biorącego do używania, np. związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu, może on domagać się zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. Jednak warunkiem żądania zwrotu tych wydatków jest działanie na korzyść użyczającego oraz zgodnie z jego co najmniej prawdopodobną wolą (nie można więc żądać od użyczającego pokrycia wydatków za remont, jeżeli takiego remontu on sobie nie życzy).

 

Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie lokalu, jeżeli użytkuje go w sposób sprzeczny z umową albo z jego właściwościami lub przeznaczeniem, albo gdy, nie będąc do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszonym przez okoliczności, powierza lokal innej osobie.

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza związana z umową użytkowania lokalu może zaistnieć również po stronie użyczającego. Stanie się tak w przypadku, gdy użyczony lokal ma wady, które spowodują szkodę po stronie biorącego lokal do używania, a biorący do używania nie zawiadomił go o tych wadach (zasady tej nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć).

 

Czas trwania umowy

 

Umowa użyczenia lokalu może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W przypadku gdy umowa została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z lokalu użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Użyczenie na czas nieoznaczony kończy się z terminem określonym w umowie, jednak jeżeli:

 

  1. biorący używa lokalu w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub jego przeznaczeniem, albo
  2. powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszonym przez okoliczności, albo
  3. jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy

    – użyczający może żądać wcześniejszego zwrotu rzeczy i zakończenia umowy.

 

Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu lokal w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie lokalu będące następstwem prawidłowego używania.

 

Przedawnienie roszczeń z umowy użytkowania lokalu

 

Roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie lokalu, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na lokal oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad lokalu, przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu lokalu.

 

 

 

 

________________________

1 Art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.10.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus II =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton