Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa ustna przeniesienia własności mieszkania

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 31.05.2014

Ja i żona od wielu lat pracujemy w jednej firmie, przyjaźniąc się z pracodawcą. W zamian za zaangażowanie w rozwój firmy (dzięki naszym działaniom doszło do kilku intratnych kontraktów), pracodawca obiecał nam przeniesienie na nas własności mieszkania, które od niego wynajmujemy. Obietnica miała miejsce 11 lat temu, dokonana była ustnie, a miała zostać zrealizowana po 9 latach. Obecnie szef wykręca się zmianami na rynku i nie chce przepisać nam mieszkania. Czy sprawa jest przegrana, czy może mamy szansę na otrzymanie tego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 389 Kodeksu cywilnego „umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia”.

 

Według art. 390 Kodeksu cywilnego, „jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

 

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne”.

 

W powyższy sposób Kodeks cywilny reguluje istotne zagadnienia związane z umową przedwstępną i możliwością jej wykonania. Z opisanej przez Pana sytuacji wynika, że umowa (obietnica pracodawcy) sformułowana przed 11 laty nosiła cechy umowy przedwstępnej. Jedynie w tym kontekście możemy rozważać zobowiązanie pracodawcy. Nie ma innej konstrukcji prawnej, która umożliwiałaby ustalenie Pana roszczenia wobec zatrudniającego.

 

Dla ważności takiej umowy ustawa nie wymaga, aby zachowana była szczególna jej forma. Przepisy uzależniają od formy zawarcia umowy przedwstępnej jej silniejszy skutek, o czym za chwilę.

 

Umowa przedwstępna ma określać przedmiot (w Pana przypadku mieszkanie „zakładowe”) i inne postanowienia istotne. Istotę umowy przedwstępnej stanowi zobowiązanie (jednej albo obu stron) do zawarcia w przyszłości umowy, która musi zostać oznaczona i obejmować co najmniej istotne postanowienia niezbędne do zaistnienia umowy przyrzeczonej (w odniesieniu do przyrzeczonej umowy sprzedaży jest to m.in. cena – i to we wszystkich jej elementach – zob. wyrok Sądu Najwyższego z 25 czerwca 2008 r., sygn. akt III CSK 20/08, LexPolonica nr 1939889, „Rzeczpospolita” z 26 sierpnia 2008 r., s. F6). Nie musi określać terminu jej realizacji.

 

W Pana przypadku można stwierdzić, że zawarł Pan z pracodawcą przedwstępną umowę darowizny. Określiliście przedmiot tej darowizny, obowiązki przyszłego obdarowanego oraz termin wykonania. Pisze Pan, że umowa została zawarta 11 lat temu, a przeniesienie własności miało nastąpić po upływie 9 lat od jej zawarcia. Umowa do dnia dzisiejszego nie została wykonana.

 

Umowa nie miała formy przewidzianej dla darowizny. Nie może więc Pan, stosownie do art. 390 Kodeksu cywilnego, żądać jej wykonania. Mógłby Pan co najwyżej wykazać swoją szkodę, jaką poniósł Pan na skutek tego, że do zawarcia umowy nie doszło. Trudno mi wskazać, jaką szkodę mógł Pan ponieść w związku z brakiem wykonania swojego zobowiązania przez pracodawcę.

 

Nadto należy zwrócić uwagę na fakt, że od czasu wymagalności umowy, to jest terminu, w którym miałaby zostać zawarta umowa przyrzeczona, minęły już 2 lata. Oznacza to, że roszczenie Pana o odszkodowanie jest już przedawnione. Zgodnie bowiem z cytowanym wcześniej art. 390 § 3 roszczenia takie przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała zostać zawarta.

 

Niestety zatem nie mogę Panu pomóc. Nie ma w chwili obecnej podstaw, aby uzyskać mieszkanie od pracodawcy na podstawie umowy przedwstępnej zawartej w okolicznościach i czasie, o których pisze Pan w swoim pytaniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus trzy =

»Podobne materiały

Darowizna i przeniesienie własności części mieszkania

Jestem żonaty. Mam od kilku lat zniesioną wspólność majątkową, niewykluczone, że się rozwiedziemy. We wspólnym mieszkaniu własnościowym zamieszkuję ja, żona i 21-letnia córka. Chciałbym przenieść swoją część własności mieszkania na córkę. To ja jestem członkiem spółdzielni, żona nie jest. Jedno

 

Przeniesienie własności nieruchomości

Mieszkam wraz z mamą w niedużym domku, który był własnością obojga rodziców. Ojciec zmarł w styczniu 2003 r. Po jego śmierci nie przeprowadzałyśmy żadnego postępowania. Mam jeszcze siostrę, która otrzymała przed prawie dwudziestu laty wkład na mieszkanie, ale nie ma na to pisemnych dowodów. Obecnie

 

Anulowanie darowizny

Chciałabym pomóc mojemu wujowi, który przekazał pewnej osobie w darowiźnie mieszkanie. Obdarowany zobowiązał się do opieki nad wujem, ale tego nie robi. Kiedy zwróciłam mu uwagę, stwierdził, że nie interesuje go los wuja i że minęło już pięć lat od darowizny, więc nie można jej anulować. Czy rzeczyw

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »