.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 14.08.2014

Właściciel może zbyć należącą do niego ruchomość w zamian za zapłatę umówionej ceny. Do sprzedaży rzeczy ruchomej nie jest wymagane, co do zasady, zawarcie umowy w formie pisemnej. Wyjątki w tym zakresie występują w odniesieniu do umów zawieranych z udziałem konsumentów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego1 przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przepis ten ma zastosowanie zarówno do rzeczy ruchomych jak i nieruchomości, przy czym niniejszy artykuł traktuje wyłącznie o sprzedaży rzeczy ruchomej. Za taką natomiast należy uważać każdy przedmiot materialny, który nie jest nieruchomością [częścią powierzchni ziemskiej stanowiącą odrębny przedmiot własności (gruntem), jak również budynkiem trwale z gruntem związanym lub częścią takiego budynku, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowi on odrębny od gruntu przedmiot własności]. Rzeczą ruchomą jest więc np. samochód czy jacht, ale również pióro lub ołówek.

 

Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem sprzedaży rzeczy ruchomej może dokonać tylko jej właściciel. Drugą stroną umowy (kupującym) może być natomiast dowolna osoba fizyczna lub prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną. Warunkiem ważności umowy jest posiadanie przez strony co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych, chociaż w przypadku gdy umowa sprzedaży należy do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (np. sprzedaż pieczywa), może ona stać się ważna z chwilą jej wykonania nawet w przypadku, gdy osoba ją zawierająca nie posiada zdolności do czynności prawnych, jeżeli nie pociąga to za sobą rażącego pokrzywdzenia tej osoby.

 

Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej jest umową odpłatną, dwustronnie zobowiązującą. Z chwilą jej zawarcia po stronie kupującego powstaje obowiązek uiszczenia ceny za rzecz, natomiast po stronie sprzedającego obowiązek przeniesienia własności rzeczy na kupującego.

 

Przepisy Kodeksu cywilnego nie wymagają, aby umowa sprzedaży rzeczy ruchomej zawarta została na piśmie lub w innej szczególnej formie, np. formie aktu notarialnego. Umowa taka może być więc umową ustną, zawartą nawet poprzez złożenie oświadczenia woli o charakterze konkludentnym (dorozumianym). Ta zasada ulegać może modyfikacji, w szczególności w przypadku umów sprzedaży zawieranych z udziałem konsumentów (osób fizycznych nabywających towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową). Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego2 przy sprzedaży konsumenckiej na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. Natomiast w pozostałych przypadkach, zgodnie z art. 2 ust. 3 powyższej ustawy, na żądanie kupującego, sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.08.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus I =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton