.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa spółki cichej i jej funkcjonowanie w obrocie prawnym

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 05.08.2009

W artykule została scharakteryzowana umowa spółki cichej i jej funkcjonowanie w obrocie prawnym.Umowa spółki cichej i jej funkcjonowanie w obrocie prawnym

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa spółki cichej

Umowa spółki cichej jest w obecnym stanie prawnym umową nienazwaną, tj. umową nieuregulowaną w ustawie. Niemniej na podstawie orzecznictwa i dorobku doktryny możemy wyróżnić zasadnicze cechy tego rodzaju umowy.

 

Umowa spółki cichej jest umową dwustronnie zobowiązującą. Stronami tej umowy są przedsiębiorca i tzw. wspólnik cichy. Przez przedsiębiorcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną (np. spółkę z o.o., spółkę akcyjną, spółdzielnię) i tzw. ułomną osobę prawną (np. spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną, wspólnotę mieszkaniową) prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu cywilnego). Ustawodawca zawarł definicję działalności gospodarczej w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Z godnie z nią:

 

„Działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Wspólnik spółki cichej

Podobnie wspólnikiem cichym może być osoba fizyczna, osoba prawna i ułomna osoba prawna. Warto pamiętać, że żadną ze stron umowy spółki cichej nie może być spółka cywilna, która nie jest podmiotem prawa, nie posiada więc ani zdolności prawnej, ani zdolności sądowej. Wspólnikami cichymi mogą być natomiast wspólnicy spółki cywilnej.

 

Wspólnik cichy nie zostaje ujawniony ani w Krajowym Rejestrze Sądowym, ani w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej prowadzonym przez gminę. Wspólnik cichy pozostaje więc anonimowy „na zewnątrz”. Nie prowadzi on spraw przedsiębiorcy ani nie reprezentuje go, chyba że został ustanowiony pełnomocnikiem albo prokurentem.

Zawarcie umowy o pracę między przedsiębiorcą a wspólnikiem cichym

Nadto nie ma przeszkód, by wspólnik cichy z przedsiębiorcą zawarli umową o pracę. Jednakże w takim wypadku nie stosuje się przepisów dotyczących wynagrodzenia pracowniczego. Wspólnik cichy nie ma zatem roszczenia o wypłatę wynagrodzenia w stałych odstępach czasu i w wysokości nie niższej od wynagrodzenia minimalnego. Wspólnik cichy uczestniczy natomiast w zysku, który nie wiadomo czy zostanie przez przedsiębiorcę w ogóle osiągnięty.

 

Na podstawie umowy wspólnik cichy zobowiązuje się do wniesienia wkładu do przedsiębiorstwa w zamian za uczestniczenie w osiąganych zyskach. Wkład może mieć charakter zarówno pieniężny jak i niepieniężny; w kwestii rodzaju wkładu nie ma żadnych ograniczeń. Zatem przedmiotem wkładu mogą być przykładowo: środki pieniężne, praca, własność rzeczy, w tym nieruchomości, przedsiębiorstwo, czy też prawo do korzystania z własności wspólnika cichego.

 

Między wspólnikiem cichym a przedsiębiorcą nie istnieje żaden majątek wspólny, spółka cicha nie jest bowiem żadnym podmiotem prawa. Uczestnictwo w spółce wspólnika cichego ogranicza się zatem do wniesionego wkładu w celu partycypowania w zysku przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca ma natomiast na celu pozyskanie środków pieniężnych lub innych świadczeń. Wniesienie wkładu przez wspólnika cichego jest dla przedsiębiorcy korzystniejszym źródłem pozyskania kapitału aniżeli zaciągnięcie kredytu, od którego przedsiębiorca byłby przecież zobowiązany uiścić odsetki i prowizję.

 

Umowa spółki cichej ma zatem charakter odpłatny, przy czym przysporzenie majątkowe winno nastąpić po obu stronach.

 

Umowa spółki cichej jest umową wzajemną – udział w zysku przedsiębiorstwa ma mieć „odpowiednik” (ekwiwalent) we wniesionym przez wspólnika cichego wkładzie.

Czy wspólnik cichy ponosi odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorcy?

Co ważne, wspólnik cichy nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy, tak publicznoprawne, jak i prywatnoprawne. Wierzyciel przedsiębiorcy nie może tym samym dochodzić swoich roszczeń przeciwko wspólnikowi cichemu. Niemniej wspólnik cichy ponosi z pewnością ryzyko ekonomiczne, gdyż po pierwsze ryzykuje wniesionym wkładem; po drugie wypłata i wysokość dywidendy zależy od zysku osiągniętego przez przedsiębiorcę. Z tej też przyczyny możemy wyróżnić kolejną cechę przedmiotowej umowy – spółka cicha jest umową losową, w chwili jej zawarcia nie ma bowiem pewności, czy dana działalność gospodarcza przyniesie zysk.

Sporządzenie umowy spółki cichej

Umowa spółki cichej może być sporządzona na piśmie, ale może być też ustna, choć w tym ostatnim przypadku – w razie wystąpienia sporu – mogą powstać trudności dowodowe. Brak formy pisemnej spowoduje, że w ewentualnym sporze nie będzie dopuszczalny dowód ze świadków i dowód z przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy spółki cichej.

 

Gdy przedmiotem wkładu wspólnika cichego jest własność nieruchomości czy przedsiębiorstwo – umowa musi jednak zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

 

Ponadto w celu uniknięcia wątpliwości czy w danym przypadku została zawarta umowa spółki cichej, czy też inna umowa nienazwana, warto nazwać umowę „umową spółki cichej”. Zgodnie z poglądem doktryny wszelkie wątpliwości winny być bowiem rozstrzygane na korzyść innej umowy nienazwanej. Poza tym z punku widzenia interesów wspólnika cichego należy w umowie spółki określić dzień bilansowy. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. dzień bilansowy jest to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe będące podstawą wypłaty zysku. W przeciwnym razie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozwiązanie umowy spółki cichej

Po rozwiązaniu umowy spółki cichej nie przeprowadza się żadnego postępowania likwidacyjnego, wspólnik cichy nie ma żadnych praw do majątku przedsiębiorcy. Niemniej przedsiębiorca musi się rozliczyć ze wspólnikiem cichym, zwłaszcza z wniesionego wkładu.

 

Warto pamiętać, że umowa spółki cichej dla swej ważności winna być zgodna z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego oraz w żadnym razie nie może zmierzać do obejścia prawa. Ostatni z postulatów dotyczy zwłaszcza osób niemogących na podstawie przepisów prawnych prowadzić działalności gospodarczej. Nie można wykorzystywać instytucji umowy spółki cichej w celu obejścia obowiązujących zakazów czy przepisów podatkowych.

Wady oświadczenia woli

Do umowy spółki cichej stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli. Nieważne jest zatem oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

Oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru

Podobnie nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Natomiast jeśli umowa spółki cichej została złożona pod wpływem błędu jednej ze stron lub groźby, osoba ta może skutecznie uchylić się od skutków zawarcia umowy, składając na piśmie drugiej stronie stosowne oświadczenie.

 

Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. W przypadku umowy spółki cichej można się powołać tylko na taki błąd, który spełnia niżej wymienione warunki:

 

  • został wywołany przez drugą stronę (chociażby bez jej winy), albo gdy strona ta wiedziała o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć,
  • dotyczy treści umowy, i
  • jest istotny, czyli uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści.

 

Dwa ostatnie ograniczenia nie odnoszą się do sytuacji, gdy jedna ze stron umowy świadomie wprowadziła drugą stronę w błąd (podstęp).

 

Podsumowując, spółka cicha jest jedynie węzłem obligacyjnym (umową zobowiązaniową) łączącym przedsiębiorcę ze wspólnikiem cichym. Umowa ta nie tworzy żadnego nowego podmiotu prawa. Strony mogą dość swobodnie ukształtować swoje stosunki, niemniej umowa spółki cichej dla swej ważności winna być wolna od wad, zgodna z prawem powszechnie obowiązującym i z dobrymi obyczajami oraz nie stanowić obejścia prawa.

 

Zawarcie spółki cichej może być celowe zwłaszcza dla małżonków żyjących w ustroju rozdzielności majątkowej (w tym w ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków), gdyż z jednej strony umożliwia małżonkowi niebędącemu przedsiębiorcą uczestnictwo w zyskach i to bez ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy; z drugiej zaś pozwala na elastyczne prowadzenie działalności gospodarczej, co głównie przejawia się w tym, że przedsiębiorca może samodzielnie (bez zgody małżonka) podejmować wszelkie czynności związane z tą działalnością.

 

Z podobnych względów umowa spółki cichej jest korzystna dla przedsiębiorców chcących samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. W ten sposób spółka cicha eliminuje konflikty na tle zarządu przedsiębiorstwem.

 


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.08.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 2 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl