.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa pożyczki

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 22.06.2010

Mąż pożyczył od swojego brata 15 000 zł. Została sporządzona umowa pożyczki, wedle której pożyczka została udzielona na dwa miesiące, a jeżeli nie dokonamy wpłaty, brat będzie miał prawo zająć naszą nieruchomość (działka z domkiem letniskowym). Obecnie nie mamy całej należnej kwoty, chcieliśmy więc oddać część długu i przepisać na szwagra domek (później też samochód). Brat nie zgadza się na to rozwiązanie, chce zwrotu gotówki. Wniósł sprawę do sądu. Jaki może być wyrok? Czy grozi nam zajęcie komornicze? Czy sąd weźmie pod uwagę zapisy w umowie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem”.

 

Z kolei zgodnie z art. 723 K.c. „jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę”.

 

Umowa pożyczki umożliwia stronom dowolnie oznaczenie termin zwrotu pożyczki i w takim wypadku – z chwilą upływu tego terminu – dłużnik zobowiązany jest natychmiast spełnić świadczenie. Jakiekolwiek wypowiedzenie lub wezwanie ze strony wierzyciela nie jest wtedy konieczne.

 

Bezskuteczny upływ terminu zwrotu pożyczki wynikającego z umowy jest równoznaczny z opóźnieniem się dłużnika ze spełnieniem świadczenia.

 

Dłużnik zobowiązany jest wtedy do naprawienia poniesionej przez wierzyciela szkody oraz do zapłaty odsetek (wynika tak z art. 481 K.c.), niezależnie od odsetek należnych z tytułu umowy pożyczki, jeśli takie zostały umówione.

 

W związku z powyższym jeśli pożyczkobiorca nie wywiązał się w terminie z obowiązku zwrotu całej pożyczki, to pożyczkodawca ma prawo dochodzić jej zwrotu na drodze sądowej.

 

Z pytania wynika, że tak też się stało i pożyczkodawca wniósł pozew o zwrot pożyczki.

 

W postępowaniu sąd będzie badał przede wszystkim, czy umowa pożyczki została zawarta między stronami, zbada treść tej umowy oraz ustali, czy pożyczkobiorca zwrócił pożyczkę w ustalonym terminie.

 

Jeśli pożyczkodawca uzyska tytuł wykonawczy, będzie mógł wszcząć na jego podstawie postępowanie egzekucyjne u komornika.

 

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny to określony dokument (najczęściej orzeczenie sądowe) stwierdzający obowiązek określonego świadczenia.

 

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji z reguły o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika. Oznacza to, że dłużnik odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

W tym miejscu należy się jednak zastanowić, czy pożyczkodawca (gdy już uzyska tytuł wykonawczy) będzie mógł wszcząć egzekucję m.in. z Państwa samochodu czy nieruchomości. Zakładam, że łączy Panią z mężem ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, a wymienione przedmioty zostały nabyte w trackie trwania małżeństwa i stanowią Państwa majątek wspólny jako małżonków.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć przepis art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Natomiast jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści z jego praw autorskich i praw własności intelektualnej oraz przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa – jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa”.

 

W praktyce oznacza to, że wierzyciel, aby prowadzić egzekucję z majątku wspólnego, będzie musiał uzyskać zgodę jednego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka – dłużnika. Co więcej przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wymagają, aby zgoda ta była wyrażona w dokumencie urzędowym lub prywatnym.

 

Jeśli więc w przedmiotowej sprawie pożyczkobiorcą był tylko mąż, a Pani nie wyraziła zgody na zawarcie tej pożyczki, wówczas wierzyciel będzie miał bardzo utrudniony dostęp do Państwa majątku wspólnego.

 

Z pytania wynika też, że chcieliście Państwo spłacić cześć zadłużenia, ale pożyczkodawca odmówił przyjęcia kwot od Państwa. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 450 K.c. „wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes”.

 

W praktyce nierzadko występują sytuacje, gdy dłużnik zgodnie z treścią zobowiązania ma spełnić świadczenie w całości, tymczasem wierzycielowi ofiarowuje tylko jego część. W takiej sytuacji, chociażby wymagalna już była cała wierzytelność, wierzyciel ma obowiązek przyjęcia świadczenia częściowego, jeżeli nie narusza to jego uzasadnionego interesu. Brak naruszenia takiego interesu w szczególności będzie miał miejsce przy świadczeniu pieniężnym.

 

Jeżeli wierzyciel uchyli się od przyjęcia świadczenia częściowego, mimo że nie naruszałoby to jego interesu, popada względem dłużnika w zwłokę. O zwłoce wierzyciela można mówić, gdy uchyla się on od przyjęcia świadczenia zaofiarowanego mu przez dłużnika faktycznie i należycie.

 

Zgodnie z art. 486 K.c. „w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody; może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie”.

 

Mając na uwadze powyższe, możecie Państwo wpłacić pieniądze na rachunek depozytowy sądu. Będzie to miało niewątpliwe korzystny wpływ na wysokość Państwa zadłużenia i ewentualnych odsetek.

 

Moim zdaniem mąż powinien podnieść przed sądem zarzut, że dwukrotnie wierzyciel odmówił przyjęcia kwot pieniężnych.

 

Jeśli z tego tytułu ponieśliście Państwo szkodę, będzie można domagać się jej naprawienia od wierzyciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton