.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony z biurem rachunkowym

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 04.08.2014

Pochodzę z Rumunii, od półtora roku mam zarejestrowaną firmę w Polsce. Mam umowę na czas nieokreślony z biurem rachunkowym, które zawyża stawki i nie pozwala mi na jej rozwiązanie. Nie wiem, co mam robić, jak poradzić sobie z tym problemem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście w mojej ocenie wynagrodzenie na rzecz zleceniobiorcy jest bardzo wysokie, ale strony umowy w Polsce mogą się umawiać na wynagrodzenie w każdej wysokości, jakiej tylko chcą – co do zasady*.

 

Ponieważ Pana pytanie dotyczy jednak rozwiązania umowy i konsekwencji finansowych wynikających z tego rozwiązania, postaram się Panu to wytłumaczyć. Otóż umowa, którą Pan podpisał, jest umową zawartą na czas nieokreślony (§ 15 ust. 1 umowy).

 

Umowy zawarte na czas nieokreślony mogą być przez strony wypowiadane. Tak stanowi przepis art. 3651 polskiego Kodeksu cywilnego, który brzmi następująco: „zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu”.

 

Możliwość wypowiedzenia umowy przewiduje wprost § 11 ust. 1 umowy, którą Pan podpisał: „Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem na piśmie ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego”. Umowę uważa się za rozwiązaną po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rozliczany rok obrachunkowy.

 

Tak więc aby rozwiązać umowę, musi Pan złożyć zleceniobiorcy najpóźniej w miesiącu wrześniu wypowiedzenie tej umowy, wówczas okres wypowiedzenia będzie obejmował 3 miesiące, tj. miesiące od października do grudnia i upłynie on właśnie na koniec roku kalendarzowego. Zatem jeśli w tym roku we wrześniu nie wypowiedział Pan umowy, będzie Pan to mógł zrobić dopiero w roku następnym, a dokładniej ze skutkiem na następny 2014 rok.

 

Jeśli wypowie ją Pan wcześniej, to jest dozwolone – choćby dziś, to i tak umowa będzie rozwiązana z końcem roku 2014, mimo że okres wypowiedzenie upłynie za 3 miesiące. To z kolei oznacza, że będzie Pan zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia dla drugiej strony do końca 2014 roku, mimo że po 3 miesiącach ono przestanie wykonywać umowę, czyli księgować dokumenty itd.

 

O tym mówi właśnie wspomniany paragraf umowy, stanowiąc, że w przypadku rozwiązania w trakcie roku umowy bez świadczenia usług Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy jednorazowo kwotę w wysokości jak za ostatni zaksięgowany miesiąc razy liczbę miesięcy pozostałych do rozwiązania umowy zgodnie z zasadami. Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia bez świadczenia usług zostanie zapłacone jednorazowo w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia.

 

Niestety z tym się Pan musi liczyć ale zawsze może Pan ustalić z drugą stroną, że np. zapłaci Pan za 4 czy 5 miesięcy i oni zrzekną się dalszych roszczeń. Jest to korzyść dla drugiej strony, bo nie musi iść do sądu, czekać wiele miesięcy na wyrok itd. Proszę spróbować wyjść z taką propozycją.

 

Jest też możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, dlatego że jest to umowa o świadczenie usług. Przepis art. 746 Kodeksu cywilnego stanowi zaś, że dający zlecenie (czyli Pan) może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie (biuru) wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. § 3 tego przepisu mówi, że nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

 

Swoboda kontraktowania dopuszcza możliwość określenia w umowie i terminów i sposobów ustania umowy (tak jest w Państwa przypadku). Takie postanowienia umowne stanowią modyfikację, a w istocie ograniczenie, wolą stron, ale w zgodzie z przepisami, uprawnień dającego zlecenie wynikających dlań ze zdania pierwszego § 1 art. 746 Kodeksu cywilnego i takie modyfikacje są równoznaczne ze zrzeczeniem się możliwości wypowiedzenia zlecenia w każdym czasie. § 3. art. 746 dotyczy czego innego. Stanowi, że z góry nie można się zrzec uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów, czyli wyklucza rezygnację, z góry, z wypowiedzenia umowy w jednym wypadku – gdy są ważne ku temu powody. Tylko wówczas zrzeczenie będzie nieważne. To uregulowanie nie ma więc związku z dopuszczalnością wprowadzenia do umowy terminów wypowiedzenia tej umowy z powodów ważnych, nieważnych, jakichkolwiek czy też bez przyczyn (tak Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 sierpnia 2012 roku, sygn. akt I Aca 67/12).

 

Dlatego proszę rozważyć, czy nie zachodzą jakieś ważne powody typu jakiś błąd biura, nieterminowość czy uzasadniona okolicznościami utrata zaufania do biura (ale ewentualnie przed sądem będzie Pan musiał istnienie takiego powodu udowodnić), wówczas jest możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

 

Jak wskazał Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 września 2008, sygn. akt I ACa 84/08, przesłanka wzajemnego zaufania stron jest aktualna w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jego brak uzasadnia wypowiedzenie umowy o świadczenie usług zawartej na czas oznaczony (art. 750 w zw. z art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego). Dodam też, że to, czy wystąpił ważny powód, należy do oceny sądu.

 

Jeśli nie ma takich powodów, to w zasadzie musi Pan dotrzymać warunków umowy, którą Pan podpisał, bo inaczej zleceniobiorca będzie od Pana dochodził zapłaty tej kwoty w sądzie. Bardzo mi przykro, ale w Polsce obowiązuje wciąż zasada pacta sunt servanda, czyli że „zawartych umów należy dotrzymywać”.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 13.11.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton