.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o remont

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 09.10.2012

Mój ojciec postanowił wyremontować mieszkanie. Pan X, wykonawca remontu, miał brać faktury na swoją firmę, aby było taniej. Gdy przyszło do rozliczenia, okazało się, że ceny były niewyobrażalnie wysokie. Pan X nie chciał pokazać faktur, bo jak stwierdził, „są na jego firmę”. Myślę, że oszukał ojca na samych materiałach na kilka tysięcy złotych. Dał ojcu wycenę remontu łazienki na kwotę 9 tys. zł. Potem okazało się, że ojciec ma zapłacić aż 12 tys. zł! Wycena innych pomieszczeń też jest podejrzana. Czy da się coś z tym zrobić? Czy umowa o remont musi mieć formę pisemną?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy w pierwszej kolejności należy wskazać, iż umowa o remont jest umową o dzieło i właśnie te przepisy Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.) znajdą w tym zakresie zastosowanie.

 

Mimo że ustawodawca nie wymaga, aby umowa o remont (dzieło) była sporządzana w jakiejkolwiek szczególnej formie, czyli może to być nawet umowa ustna, to brak stosownej umowy pisemnej powoduje znaczące zwiększenie obowiązków stron w zakresie inicjatywy dowodowej co do wykazania treści tej umowy, w tym również ustalonej wysokości wynagrodzenia czy też sposobu jego obliczenia.

 

Przechodząc natomiast do stosownej regulacji kodeksowej, należy wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 628 § 1 K.c. wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

 

Idąc zaś dalej, przepis art. 630 K.c. stanowi:

 

„Art. 630. § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.

 

§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego”.

 

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionej przez Pana sprawy, należy uznać, iż przedmiotowa umowa była umową o dzieło z wynagrodzeniem ustalonym kosztorysowo, o czym świadczyć może chociażby otrzymane przez Pana ojca oświadczenie wykonawcy remontu.

 

To z kolei oznacza, że wykonawca uprawniony jest do żądania jedynie takiego wynagrodzenia, jakie zostało z zamawiającym ustalone. Wyjątkowo może on żądać stosownego zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli w czasie prac pojawiły się nieoczekiwane okoliczności wymagające zwiększenia nakładu pracy lub użycia droższych materiałów bądź też ich znacząco większej ilości i to tylko wówczas, gdy o takich okolicznościach – przed przystąpieniem do wykonania dodatkowych prac lub zakupu materiałów – powiadomił zamawiającego i uzyskał jego zgodę na te dalsze prace i materiały.

 

Z przedstawionego przez Pana opisu sprawy wynika, że wykonawca działał w sposób samodzielny, nie informując Pana ojca o ww. okolicznościach mogących mieć wpływ na wysokość ustalonego wynagrodzenia. Oznacza to obecnie, że wykonawca, działając w ten sposób na własne ryzyko, nie jest uprawniony do żądania od Pana ojca większego wynagrodzenia niż umówione.

 

Na marginesie należy również wskazać, iż nawet gdyby ww. uprawnienie wykonawcy przysługiwało, to bez wątpienia zobowiązany byłby on do przedstawienia zamawiającemu zestawienia wykonanych przez niego dodatkowych, nieprzewidzianych uprzednio prac, jak również rachunków za użyte dodatkowe lub droższe niż uprzednio umówione materiały.

 

W tym miejscu należy raz jeszcze podkreślić, iż w sytuacji braku jakichkolwiek pisemnych uzgodnień do większości zleconych prac niestety mogłoby się okazać, że to Pana ojciec zobowiązany byłby do udowodnienia, że zlecenie było oparte o wynagrodzenie kosztorysowe, wskazując zarazem wysokość tego umówionego wynagrodzenia oraz dowody na tę okoliczność (np. zeznania świadków).

 

Jeżeli Pana ojciec nie zapłacił wykonawcy remontu wynagrodzenia za wykonane prace, to zasadne byłoby uiszczenie przez niego jedynie takiej kwoty, jaka wynikała z uprzednich ustnych ustaleń z wykonawcą. Ewentualnie, jeżeli wykonawca ten przedstawiłby szczegółowy wykaz dodatkowych prac – a nieprzewidzianych uprzednio mimo wykonania rzetelnej wyceny – oraz rachunków za zużyte materiały, można by rozważyć możliwość podniesienia należnego mu wynagrodzenia, choćby wyłącznie w celu uniknięcia procesu sądowego w tym zakresie. Choć i wtedy, skoro Pana ojciec w czasie remontu nie był powiadamiany o tych dodatkowych pracach i materiałach, nie miałby obowiązku zapłaty zwiększonego wynagrodzenia.

 

Jeżeli jednak Pana ojciec ww. zwiększone wynagrodzenie już uiścił, niestety jedynym sposobem na odzyskanie nienależnej wykonawcy nadwyżki byłoby skierowanie sprawy do sądu. Jednakże przed wniesieniem sprawy do sądu zasadne byłoby wystosowanie do wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty (nadanego listem poleconym), tj. do zwrotu określonej części wynagrodzenia w wyznaczonym przez Pana ojca terminie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 0 =

07.08.2017

Jak remont to tylko na podstawie precyzyjnej umowy pisemnej, tylko wykonany przez firmę i tylko z fakturą VAT.
Ja za namową kolegi z pracy zaangażowałam do remontu jego kolegę - na podstawie umowy ustnej. Za ten błąd surowo teraz płacę, nie tylko w pieniądzu.
Ku przestrodze: https://www.fotosik.pl/u/oszukana/album/2457087
Słaba jakość wykonania - delikatnie mówiąc- to teraz mój najmniejszy problem.
okazuje się że remont ów kosztuje mnie kilkakrotnie więcej niż kosztowałby mnie remont wykonany dobrze, przez firmę.

smutnnnaaaa

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton