Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę pracownika, który ma zostać członkiem spółki z o.o.

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 26.08.2010

Jestem zatrudniony w spółce z o.o. na czas nieokreślony, mam zostać wspólnikiem tej spółki i jej wiceprezesem. Czy umowę o pracę należy rozwiązać i zawrzeć ponownie? Umowa powinna być zawarta przez pełnomocnika do spraw zawierania umów z zarządem. Jeżeli umowa ta ma być zawarta ponownie, to należy to zrobić w następnym dniu po wyborach czy po wpisie nowego zarządu do KRS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, nie znam umowy spółki (czasami są tam szczególne unormowania dotyczące pracowników spółki), której wspólnikiem się Pan stanie, zakładam, że będzie Pan również członkiem zarządu danej spółki.

 

Przedstawię Panu ogólne unormowania dotyczące pracownika, który jest zatrudniony na czas nieokreślony na umowę o pracę i następnie staje się członkiem zarządu spółki.

 

Art. 203 Kodeksu spółek handlowych stanowi:

 

§ 1. „Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

 

§ 2. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów”.

 

Stosunek pracy członka zarządu spółki kapitałowej (sp. z o.o.) jest odrębny od członkostwa w zarządzie. Wypowiedział się w tej kwestii Sąd Najwyższy, który stwierdził, że powołanie członka zarządu spółki przez właściwy organ spółki nie oznacza nawiązania stosunku pracy w rozumieniu art. 68 Kodeksu pracy (dotyczy nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania), lecz może być tylko powierzeniem funkcji organu spółki. Obowiązek wykonywania czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentacją może bowiem wynikać bezpośrednio ze sprawowania funkcji członka zarządu w spółce, jeżeli nie została zawarta umowa o pracę lub inna umowa.

 

Odnosząc się ogólnie do problematyki uregulowania stosunków prawnych zatrudnienia na drodze tzw. prawa wewnętrznego spółki – zatrudnienie członków zarządu spółki kapitałowej może nastąpić albo w ramach stosunku pracy, albo w ramach niepracowniczych stosunków zatrudnienia. Jeżeli w prawie wewnętrznym zostanie określone, że zatrudnienie członków zarządu następuje w ramach stosunku pracy, wówczas stosunki pracy członków zarządu regulują przepisy Kodeksu pracy.

 

Jeżeli zatem przykładowo zostałby Pan odwołany z funkcji wiceprezesa przez zgromadzenie wspólników, to jeżeli zgromadzenie nie wypowie Pani umowy o pracę, późniejsze rozwiązanie tej umowy wymaga odrębnego wypowiedzenia.

 

Można powołać się na analogiczną sytuację: w jednym wyroków Sąd Najwyższy uznał, że „odwołanie przez radę nadzorczą spółki akcyjnej członka zarządu, będącego jednocześnie pracownikiem tej spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku zastępcy dyrektora, nie wywołuje bezpośrednich skutków wobec stosunku pracy”.

 

Należy jednak uznać, że odwołanie pracownika ze stanowiska prezesa (członka zarządu) spółki akcyjnej stanowi przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie mu umowy o pracę, której zawarcie wiązało się bezpośrednio z powołaniem go na to stanowisko.

 

Reasumując, prawo wewnętrzne spółki określa, czy będzie Pan jako członek zarządu zatrudniony w oparciu o umowę o pracę (wówczas ulega ona zmianie), czy też obowiązek wykonywania czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentacją będzie wynikał bezpośrednio ze sprawowania funkcji członka zarządu w spółce, jeżeli nie zostanie zawarta umowa o pracę lub inna umowa.

 

Teraz odniosę się do pozostałych kwestii.

 

Zgodnie z art. 210 Kodeksu spółek handlowych „w umowie między spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników”.

 

W swoim wyroku z dnia 15.06.2005 r. Sądu Najwyższego (Izba Pracy) zajął jednoznaczne stanowisko: „umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zgromadzenie wspólników, a nie przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, jest bezwzględnie nieważna (art. 58 § 1 kc w związku z art. 300 kp i art. 210 ksh)”.

 

Każda zmiana umowy spółki ma charakter konstytutywny. Oznacza to, że zmiana umowy zawarta w uchwale wspólników wywołuje skutki w niej zawarte nie w chwili podjęcia uchwały, ale z chwilą zarejestrowania takiej zmiany w sądzie rejestrowym. Wpis zmiany umowy spółki nie potwierdza zaistniałego wcześniej stanu, lecz moment ten wywołuje skutki prawne zawarte w uchwale. Wpis ten nie ma zatem charakteru deklaratoryjnego.

 

W stosunkach wewnętrznych spółki, tzn. między wspólnikami a spółką, uchwała taka wywołuje jednak skutki już w chwili podjęcia uchwały o zmianie.

 

Zakładając zatem, że nie jest Pan jeszcze wspólnikiem spółki – niezbędna jest rejestracja zmiany umowy spółki – w której zostanie określone, czy jako członek zarządu pozostanie Pan w stosunku pracy, choć (jak wcześniej podałam) kwestia formy zatrudnienia członka zarządu może być już rozwiązana w umowie spółki. Dlatego też niezbędne jest rozpatrywanie Pańskiego problemu w kontekście umowy spółki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + pięć =

»Podobne materiały

Dwa miejsca pracy w umowie o pracę – porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające

Obecnie pracownicy produkcji wykonują pracę w miejscowości A, ale za kilka miesięcy zostanie otworzony drugi zakład w miejscowości B – oddalonej od miejscowości A o ok. 30 km. Czy nowo przyjęci pracownicy mogą mieć w umowie o pracę wpisane dwa miejsca pracy i czy można w niej określić, że bezp

 

Wymeldowanie przed rozwodem

Jestem właścicielem mieszkania, które dostałem w spadku jeszcze przed ślubem. Obecnie jest w nim zameldowana również żona i dziecko. Jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej. Żona zabrała wszystkie rzeczy osobiste, zamieszkała z dzieckiem u swej mamy i nie ponosi żadnych opłat związanych z mieszkan

 

Okres najmu mieszkania komunalnego a wysokość bonifikaty

Moje pytanie dotyczy możliwości wykupienia w przyszłości od gminy mieszkania z bonifikatą. Chodzi o mieszkanie komunalne w Warszawie, na które przydział otrzymał mój dziadek w latach 50-tych i zamieszkał tam ze swoją małżonką i synem (moim ojcem). Dziadek zmarł w 1982 r., po jego śmierci umowę najmu

 

Treść pełnomocnictwa do reprezentowania przed sądem

Moja córka jest właścicielką mieszkania, ale mieszka w innym mieście. Chciałaby mnie ustanowić pełnomocnikiem do reprezentowania np. przed sądem (czeka nas sprawa w sporze z sąsiadem). Jaka powinna być treść pełnomocnictwa? Gdzie powinnyśmy je spisać?

 

Ocena klasyfikacyjna niższa niż przewidywana

Nauczyciel, zgodnie z zapisami statutu szkoły, zapoznał ucznia i jego rodziców na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej z oceną przewidywaną z przedmiotu. Roczna ocena klasyfikacyjna była jednak ostatecznie niższa niż przewidywana. Czy taka sytuacja jest zgodna z prze

 

Niezgłoszenie spadku po śmierci męża w urzędzie skarbowym

Moja siostra po śmierci męża (minęły trzy lata) orzeczeniem sądu została jedyną spadkobierczynią. Małżeństwo nie miało dzieci. Wszystko, co posiadali (dom, mieszkanie, działka), było współwłasnością. Dopiero teraz po trzech latach w przypadkowej rozmowie dowiedziała się, że powinna dziedziczenie w p

 

Zatrudnienie przez męża na pół etatu

Mąż prowadzi firmę i nieraz mu pomagam. W związku z powyższym maż chciałby zatrudnić mnie na pół etatu, nadmieniam, że posiadam zatrudnienie na pełen etat – na czas nieokreślony z odprowadzaniem pełnych składek. Czy małżonek może mnie zatrudnić na pół etatu, biorąc pod uwagę najważniejsza rzec

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »