Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę nakładczą

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.10.2014

Czy muszę rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony w związku z otrzymaniem przez mojego pracownika renty i jego podaniem o zmianę charaktery pracy na pracę nakładczą (chałupniczą). Może zamiast umowy o pracę nakładczą wystarczyłoby porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznijmy od tego, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) umowa o pracę rozwiązuje się:

 

 1. na mocy porozumienia stron,
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 4. z upływem czasu, na który była zawarta,
 5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Praca nakładcza jest odrębną formą zatrudniania pracowników, powszechnie nazywaną „chałupnictwem”. Z uwagi na miejsce jej wykonywania, jakim jest najczęściej dom pracownika, a także elastyczne godziny pracy, zyskała ona duże zainteresowanie wśród zatrudnionych.

 

Jej wykonywanie nie jest uregulowane w Kodeksie pracy, lecz w odrębnych przepisach. Zasadnicze regulacje zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 roku w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U. 1976 r. Nr 3, poz. 19).

 

Cechą charakterystyczną umowy o pracę nakładczą jest fakt, że łączy ona ze sobą zarówno elementy tradycyjnej umowy o pracę jak i elementy umowy o dzieło. Jej specyficzny charakter pozwala pracownikowi korzystać z niektórych praw pracowniczych, np. urlopu wypoczynkowego, czy ubezpieczenia zdrowotnego. Dostaje on jednak wynagrodzenie tylko za pracę faktycznie wykonaną.

 

Umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 

 1. rodzaj umowy,
 2. podstawowe warunki umowy, tj.:
  • rodzaj pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy,
  • zasady wynagradzania.

 

Strony określają również minimalną, miesięczną ilość pracy, jaką musi wykonać pracownik. W przypadku gdy dla pracownika płaca nakładcza stanowi pracę dodatkową, minimalna ilość pracy powinna zapewniać pracownikowi uzyskanie minimum 50% najniższego wynagrodzenia pracowniczego. Jeżeli praca nakładcza stanowi dla pracownika główne źródło utrzymania, ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej od najniższego wynagrodzenia pracowniczego.

 

Praca nakładcza nie jest formą zatrudniania pracowniczego. Jest wykonywana na podstawie umowy o pracę nakładczą, która nie rodzi stosunku pracy. Umowa o pracę nakładczą nie ma własnej, wyodrębnionej regulacji prawnej. W pewnym zakresie reżim prawny tej umowy określają przepisy rozporządzenia, a w sprawach tam nieunormowanych mają do niej zastosowanie wprost przepisy prawa cywilnego.

 

Umowa o pracę nakładczą jest typem umowy nienazwanej, wykazującej podobieństwa zarówno do umowy o pracę, jak i do umowy o dzieło. Do umowy o pracę upodabnia ją trwałość więzi prawnej między stronami, w ramach której świadczenie wykonawcy pracy nakładczej nie wyczerpuje się w świadczeniu jednorazowym, ale trwa przez cały czas trwania umowy. Podobieństwa między tymi umowami dotyczą także ryzyka obciążającego w znacznym stopniu nakładcę oraz ograniczonej odpowiedzialności materialnej wykonawcy pracy nakładczej w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Jednakże umowa o pracę nakładczą reprezentuje charakterystyczne cechy umowy o dzieło, takie jak: zobowiązanie wykonawcy do dostarczania wyników swej pracy w oznaczonej ilości i w oznaczonym rodzaju, świadczenie pracy w warunkach swobody i samodzielności co do czasu, miejsca i sposobu wykonywania pracy oraz możliwość korzystania z pomocy innych osób (członków rodziny).

 

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że umowa o pracę nakładczą nie jest umową regulowaną przez Kodeks pracy, nie wystarczy zwykłe porozumienie stron zmieniające miejsce zatrudnienia pracownika. Powinien Pan rozwiązać z nim umowę o pracę i zawrzeć nową – o prace nakładczą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V + VI =

»Podobne materiały

Umowa-zlecenie a samozatrudnienie

Jestem zatrudniony na 2/3 etatu w ramach umowy o pracę; oprócz tego pracuję też na umowę-zlecenie. Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą. Czy mogę świadczyć w ramach samozatrudnienia te same usługi, które wykonuję teraz na podstawie umowy-zlecenia? Czy będę musiał płacić wszystkie składki na ZU

 

Zmiana treści umowy o pracę przez osobę bez umocowania pracodawcy

Bez mojej zgody mój pełnomocnik zmienił aneksem treść umowy o pracę pracownika, dając mu bardziej korzystne warunki zatrudnienia. Ten pracownik pełnił obowiązki kierownika, a zgodnie z aneksem został teraz kierownikiem i to z bezterminową umową, zamiast dotychczasowej okresowej. Zapis w pełnomocnict

 

Odstąpienie od listu intencyjnego

Podpisałem list intencyjny z przyszłym pracodawcą, w którym znalazły się informacje o chęci zatrudnienia mnie, stanowisko, wynagrodzenie oraz został wskazany termin do którego muszę rozpocząć pracę. Dodatkowo została dopisana klauzura, że w przypadku niepodjęcia przeze mnie pracy w wymienionym termi

 

Dodatkowe zatrudnienie radnego

Chcemy zatrudnić w naszej firmie radnego sejmiku gminnego. Czy taką osobę (pomimo braku jakiegokolwiek związku funkcji radnego z naszą firmą) chronią odrębne przepisy dotyczące rozwiązania z nim umowy o pracę?

 

Czy udostępnienie treści umowy jest złamaniem jej postanowień?

Czy dozwolony jest zapis następującej treści: „Strony postanawiają, że treść niniejszej umowy jest poufna. Wykonawca nie wyraża zgody na upowszechnianie kopiowanie przekazywanie i udostępnianie treści niniejszej umowy wraz z załącznikami które są integralną częścią. Uchybienie temu zapisowi pr

 

Umowa o pracę na okres próbny niezgodna z wcześniejszymi ustaleniami

Od 15 stycznia pracowałam na umowę na okres próbny, trwający trzy miesiące. Umowę otrzymałam jednak z opóźnieniem, było na niej napisane, że pracuję tylko do 15 marca. Pracodawca jednocześnie zawarł ze mną umowę-zlecenie na pracę w tych samych godzinach, w tym samym zakładzie (również na d

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »