Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę nakładczą

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.10.2014

Czy muszę rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony w związku z otrzymaniem przez mojego pracownika renty i jego podaniem o zmianę charaktery pracy na pracę nakładczą (chałupniczą). Może zamiast umowy o pracę nakładczą wystarczyłoby porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznijmy od tego, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) umowa o pracę rozwiązuje się:

 

 1. na mocy porozumienia stron,
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 4. z upływem czasu, na który była zawarta,
 5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Praca nakładcza jest odrębną formą zatrudniania pracowników, powszechnie nazywaną „chałupnictwem”. Z uwagi na miejsce jej wykonywania, jakim jest najczęściej dom pracownika, a także elastyczne godziny pracy, zyskała ona duże zainteresowanie wśród zatrudnionych.

 

Jej wykonywanie nie jest uregulowane w Kodeksie pracy, lecz w odrębnych przepisach. Zasadnicze regulacje zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 roku w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U. 1976 r. Nr 3, poz. 19).

 

Cechą charakterystyczną umowy o pracę nakładczą jest fakt, że łączy ona ze sobą zarówno elementy tradycyjnej umowy o pracę jak i elementy umowy o dzieło. Jej specyficzny charakter pozwala pracownikowi korzystać z niektórych praw pracowniczych, np. urlopu wypoczynkowego, czy ubezpieczenia zdrowotnego. Dostaje on jednak wynagrodzenie tylko za pracę faktycznie wykonaną.

 

Umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 

 1. rodzaj umowy,
 2. podstawowe warunki umowy, tj.:
  • rodzaj pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy,
  • zasady wynagradzania.

 

Strony określają również minimalną, miesięczną ilość pracy, jaką musi wykonać pracownik. W przypadku gdy dla pracownika płaca nakładcza stanowi pracę dodatkową, minimalna ilość pracy powinna zapewniać pracownikowi uzyskanie minimum 50% najniższego wynagrodzenia pracowniczego. Jeżeli praca nakładcza stanowi dla pracownika główne źródło utrzymania, ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej od najniższego wynagrodzenia pracowniczego.

 

Praca nakładcza nie jest formą zatrudniania pracowniczego. Jest wykonywana na podstawie umowy o pracę nakładczą, która nie rodzi stosunku pracy. Umowa o pracę nakładczą nie ma własnej, wyodrębnionej regulacji prawnej. W pewnym zakresie reżim prawny tej umowy określają przepisy rozporządzenia, a w sprawach tam nieunormowanych mają do niej zastosowanie wprost przepisy prawa cywilnego.

 

Umowa o pracę nakładczą jest typem umowy nienazwanej, wykazującej podobieństwa zarówno do umowy o pracę, jak i do umowy o dzieło. Do umowy o pracę upodabnia ją trwałość więzi prawnej między stronami, w ramach której świadczenie wykonawcy pracy nakładczej nie wyczerpuje się w świadczeniu jednorazowym, ale trwa przez cały czas trwania umowy. Podobieństwa między tymi umowami dotyczą także ryzyka obciążającego w znacznym stopniu nakładcę oraz ograniczonej odpowiedzialności materialnej wykonawcy pracy nakładczej w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Jednakże umowa o pracę nakładczą reprezentuje charakterystyczne cechy umowy o dzieło, takie jak: zobowiązanie wykonawcy do dostarczania wyników swej pracy w oznaczonej ilości i w oznaczonym rodzaju, świadczenie pracy w warunkach swobody i samodzielności co do czasu, miejsca i sposobu wykonywania pracy oraz możliwość korzystania z pomocy innych osób (członków rodziny).

 

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, że umowa o pracę nakładczą nie jest umową regulowaną przez Kodeks pracy, nie wystarczy zwykłe porozumienie stron zmieniające miejsce zatrudnienia pracownika. Powinien Pan rozwiązać z nim umowę o pracę i zawrzeć nową – o prace nakładczą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • I - dziewięć =

»Podobne materiały

Umowa-zlecenie a samozatrudnienie

Jestem zatrudniony na 2/3 etatu w ramach umowy o pracę; oprócz tego pracuję też na umowę-zlecenie. Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą. Czy mogę świadczyć w ramach samozatrudnienia te same usługi, które wykonuję teraz na podstawie umowy-zlecenia? Czy będę musiał płacić wszystkie składki na ZU

Ustne przedłużenie umowy i kilka dni zwolnienia na dziecko

Dnia 10 września skończyła mi się umowa na czas próbny. 12 września bez nowej umowy przyszłam do pracy, bo wcześniej pracodawca ustnie potwierdził, że przedłuży mi umowę. Niestety teraz, tj. od 14 do 17 września, muszę być na zwolnieniu z powodu choroby dziecka. Przełożony grozi, że nie przedłuży mi

Zmiana treści umowy o pracę przez osobę bez umocowania pracodawcy

Bez mojej zgody mój pełnomocnik zmienił aneksem treść umowy o pracę pracownika, dając mu bardziej korzystne warunki zatrudnienia. Ten pracownik pełnił obowiązki kierownika, a zgodnie z aneksem został teraz kierownikiem i to z bezterminową umową, zamiast dotychczasowej okresowej. Zapis w pełnomocnict

Odstąpienie od listu intencyjnego

Podpisałem list intencyjny z przyszłym pracodawcą, w którym znalazły się informacje o chęci zatrudnienia mnie, stanowisko, wynagrodzenie oraz został wskazany termin do którego muszę rozpocząć pracę. Dodatkowo została dopisana klauzura, że w przypadku niepodjęcia przeze mnie pracy w wymienionym termi

Dodatkowe zatrudnienie radnego

Chcemy zatrudnić w naszej firmie radnego sejmiku gminnego. Czy taką osobę (pomimo braku jakiegokolwiek związku funkcji radnego z naszą firmą) chronią odrębne przepisy dotyczące rozwiązania z nim umowy o pracę?

Czy udostępnienie treści umowy jest złamaniem jej postanowień?

Czy dozwolony jest zapis następującej treści: „Strony postanawiają, że treść niniejszej umowy jest poufna. Wykonawca nie wyraża zgody na upowszechnianie kopiowanie przekazywanie i udostępnianie treści niniejszej umowy wraz z załącznikami które są integralną częścią. Uchybienie temu zapisowi pr
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »