Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę a dotacja z programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 07.04.2011

Rodzice zapiszą mi za dwa miesiące ziemię uprawną, więc jakiś czas temu złożyłem wniosek do ARiMR o przyznanie pomocy z tytułu „Ułatwiania startu młodym rolnikom”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zostałem zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów. Obecnie jestem zatrudniony i posiadam umowę o pracę. Czy w związku z tym muszę zrezygnować z pracy i zająć się wyłącznie uprawą ziemi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 

Natomiast warunki skorzystania z pomocy finansowej w ramach programu „Młody rolnik” są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (Dz. U. Nr 200, poz. 1443).

 

Stosownie do brzmienia § 2 rozporządzenia ust. 1 pkt 1a tiret drugie „pomoc finansowa w ramach działania »Ułatwianie startu młodym rolnikom« jest przyznawana osobie fizycznej, która do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła działalności rolniczej i po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, jeżeli w wymaganym okresie gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie”.

 

Przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa rozumie się prowadzenie gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści w związku z jego prowadzeniem.

 

Beneficjent powinien samodzielnie prowadzić gospodarstwo, na które przyznano pomoc, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

 

Zgodnie natomiast z § 15 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia decyzję o przyznaniu pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 180 dni od dnia doręczenia tej decyzji, minimalnego warunku, jakim jest ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik.

 

Ponadto zgodnie z § 18 pkt ust. 5 rozporządzenia beneficjent powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy.

 

 
Beneficjent korzystający z pomocy dla „młodych rolników” musi zatem przez 5 lat od daty przyznania pomocy samodzielnie prowadzić gospodarstwo oraz podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co niestety wyklucza możliwość pracy na całym lub na części etatu, tym samym ubezpieczenia w ZUS-ie.

 

Dzieje się tak, dlatego że rolnik, który jest ubezpieczony w KRUS-ie i w okresie tym będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy też umowy-zlecenia, obowiązkowo będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jako pracownik lub zleceniobiorca, bez względu na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia.

 

Każdy podmiot podejmujący pracę na umowę-zlecenie czy umowę o pracę automatycznie staje się płatnikiem ZUS, ponieważ składki zostają odprowadzane do ZUS.

 

Można natomiast wykonywać pracę na podstawie zawartej przez rolnika umowy o dzieło, gdyż nie stanowi ona dla niego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. W takim przypadku rolnik nadal pozostaje w ubezpieczeniu społecznym rolników i opłaca składki w KRUS.

 

„Uznaje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn.zm.). Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia; z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym – pozarolniczej działalności gospodarczej, a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu). Za osobę podlegającą innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się także osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach. Powyższe oznacza, iż przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym” (źródło: KRUS).

 

Mógłby Pan więc pracować na podstawie umowy o dzieło, jednak praca na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia spowoduje, że nie spełni Pan warunku uzyskania pomocy w ramach programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, jakim jest ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik. W przypadku pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia pierwszeństwo będzie miało ubezpieczenie w ZUS–ie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus siedem =

11.04.2011

A co z podatkiem. Wkoncu mały ten dochod z umowy o dzieło ale jest, a w KRUS nie rozliczamy pitow. Wiec jak ten problem rozwiazac??

Czak

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »