Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.01.2014

Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w zarządzanym przez niego zbiorze danych. Upoważniony w ten sposób podmiot może jednak przetwarzać dane tylko w takim zakresie, w jaki określone jest to w umowie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pojęcia administratora danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych1 przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. Przy czym, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

Natomiast za administratora danych uznaje się, zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych – organ, jednostkę organizacyjną, podmiot, a także osobę fizyczną i osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną (np. spółkę jawną), jeżeli przetwarzają one dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z ustawową definicją administratorem danych jest tylko ten podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. Nie oznacza to jednak, że administrator danych nie może zlecić przetwarzania danych podmiotowi trzeciemu. Taką możliwość daje art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych powinno nastąpić w drodze umowy zawartej w formie pisemnej. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych, może to robić wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Jest on również obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych (w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem) oraz spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych2. Wymagania te to m.in. zapewnienie środków bezpieczeństwa na poziomie podstawowym, podwyższonym lub wysokim (w zależności od tego czy dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym, oraz z uwagi na kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia) oraz sporządzenie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. W zakresie spełniania tych wymogów podmiot przetwarzający dane ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.

 

Zakres przetwarzania danych powierzonych może ograniczać się do przechowywania tych danych. Przykładowo, usługi hostingowe świadczone przez przedsiębiorców zewnętrznych wiążą się z przechowywaniem danych, a więc zgodnie z ustawą z ich przetwarzaniem. Przetwarzaniem danych może być również świadczenie przez podmioty zewnętrzne usług informatycznych, związanych z naprawą sprzętu komputerowego lub oprogramowania, na którym przetwarzane są dane osobowe. Powierzeniem przetwarzania danych może być również zlecenie agencji reklamowej przez administratora danych działań marketingowych, jeżeli mają być one prowadzone w oparciu o zbiór danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych. W takich przypadkach administrator danych zawsze zobowiązany jest do zawarcia z podmiotami trzecimi umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

 

__________________

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.01.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 10 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki