.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o partycypację z TBS

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 07.08.2014

Umowa o partycypację z TBS została zawarta w 2003 r. W umowie jest klauzula stanowiąca, że kwota partycypacji nie podlega zwrotowi po zakończeniu inwestycji. Jestem na emeryturze i nie stać mnie na płacenie bardzo wysokiego czynszu. Chcę rozwiązać umowę w oparciu o art. 8a ust. 5 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Czy istnieje jakiś sposób, aby jednak odzyskać kwotę partycypacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy, na wstępie należy wskazać, iż aktualną podstawą rozliczeń odnośnie kwoty partycypacji w TBS są przepisy ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 654 z późn. zm.), gdzie w art. 29a ustawodawca stwierdza:

 

„1. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą.

 

2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

 

4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.

 

5. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy”.

 

W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na to, że ww. przepis wprowadzony został do ustawy dopiero w 2005 r. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2157) przepisy art. 29a ustawy, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, „mają zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, objętych wnioskami wstępnymi o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, złożonymi z zachowaniem terminów określonych w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 niniejszej ustawy począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku”.

 

Powyższe oznacza, że nie znajdą one niestety zastosowania w Pani sprawie, gdyż przedmiotowa umowa zawarta została w 2003 r., kiedy omawiana regulacja jeszcze nie obowiązywała.

 

Dlatego też niestety nie znajdzie Pani ochrony swoich interesów w ww. przepisach, gdyż jak podnosi się w literaturze przedmiotu i poglądach nauki prawa, zastosowanie do umów o partycypację zawartych przed 1 stycznia 2005 r. znajdą regulacje ogólne Kodeksu cywilnego, w tym również przepis art. 3531, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Wobec powyższego przyjmuje się, że skoro strony umowy o partycypację na mocy zgodnego porozumienia wprowadziły do umowy postanowienia dotyczące zwrotu kwoty partycypacji lub też barku takiego zwrotu, to działając w ramach obowiązujących w tym czasie norm prawnych, były do tego uprawnione i postanowienia te są dla nich wiążące.

 

Powyższe oznacza zatem, że niestety szanse w niniejszej sprawie na odzyskanie przez najemcę uiszczonej kwoty partycypacji na drodze sądowej ocenić należałoby na co najmniej znikome, co powoduje zarazem, że jedyną zasadną drogą dalszego postępowania w przypadku chęci odzyskania, przynajmniej częściowo, uiszczonej kwoty partycypacji byłoby przeprowadzenie w tym przedmiocie rozmów z TBS. Jednak należy liczyć się z tym, że stanowczy brak zgody TBS na zwrot tej kwoty w zasadzie zamknie Pani drogę do odzyskania ww. kwoty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - I =

12.01.2021

Bezzwrotna partycypacja spełnia rolę odstępnego, co jest zakazane. Prawo do wskazywania najemcy nie jest warte ani grosza, a już na pewno nie 30-40 tysięcy. To fikcja, zmierzająca do obejścia prawa. Nazywanie kogoś PARTYCYPANEM jest tu nadużyciem, bo taka osoba nie staje się współwłaścicielem w części ułamkowej, odpowiadającej wpłaconej kwocie (zwykle 20-25% wartości budowy!!!). Takich prezentów prawo polskie nie przewiduje.

Iza

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »