Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o partycypację z TBS

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 07.08.2014

Umowa o partycypację z TBS została zawarta w 2003 r. W umowie jest klauzula stanowiąca, że kwota partycypacji nie podlega zwrotowi po zakończeniu inwestycji. Jestem na emeryturze i nie stać mnie na płacenie bardzo wysokiego czynszu. Chcę rozwiązać umowę w oparciu o art. 8a ust. 5 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Czy istnieje jakiś sposób, aby jednak odzyskać kwotę partycypacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy, na wstępie należy wskazać, iż aktualną podstawą rozliczeń odnośnie kwoty partycypacji w TBS są przepisy ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 654 z późn. zm.), gdzie w art. 29a ustawodawca stwierdza:

 

„1. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą.

 

2. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

 

3. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

 

4. W przypadku gdy umowa najmu uzależnia termin zwrotu kwoty partycypacji od zawarcia umowy najmu danego lokalu z następnym najemcą, zwrot kwoty partycypacji następuje z dniem zawarcia tej umowy, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.

 

5. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy”.

 

W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na to, że ww. przepis wprowadzony został do ustawy dopiero w 2005 r. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2157) przepisy art. 29a ustawy, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, „mają zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, objętych wnioskami wstępnymi o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, złożonymi z zachowaniem terminów określonych w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 19 ust. 4 niniejszej ustawy począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku”.

 

Powyższe oznacza, że nie znajdą one niestety zastosowania w Pani sprawie, gdyż przedmiotowa umowa zawarta została w 2003 r., kiedy omawiana regulacja jeszcze nie obowiązywała.

 

Dlatego też niestety nie znajdzie Pani ochrony swoich interesów w ww. przepisach, gdyż jak podnosi się w literaturze przedmiotu i poglądach nauki prawa, zastosowanie do umów o partycypację zawartych przed 1 stycznia 2005 r. znajdą regulacje ogólne Kodeksu cywilnego, w tym również przepis art. 3531, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Wobec powyższego przyjmuje się, że skoro strony umowy o partycypację na mocy zgodnego porozumienia wprowadziły do umowy postanowienia dotyczące zwrotu kwoty partycypacji lub też barku takiego zwrotu, to działając w ramach obowiązujących w tym czasie norm prawnych, były do tego uprawnione i postanowienia te są dla nich wiążące.

 

Powyższe oznacza zatem, że niestety szanse w niniejszej sprawie na odzyskanie przez najemcę uiszczonej kwoty partycypacji na drodze sądowej ocenić należałoby na co najmniej znikome, co powoduje zarazem, że jedyną zasadną drogą dalszego postępowania w przypadku chęci odzyskania, przynajmniej częściowo, uiszczonej kwoty partycypacji byłoby przeprowadzenie w tym przedmiocie rozmów z TBS. Jednak należy liczyć się z tym, że stanowczy brak zgody TBS na zwrot tej kwoty w zasadzie zamknie Pani drogę do odzyskania ww. kwoty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + V =

»Podobne materiały

Mieszkanie zakupione w „złej wierze”?

Poprzez agencję nieruchomości w 2009 r. kupiliśmy mieszkanie w bloku. Po pewnym czasie okazało się, że budynek, w którym znajduje się nasze mieszkanie, jest zapisane w dwóch księgach wieczystych (związku budowlanych z Warszawy i miasta Łodzi). Związek budowlany wytoczył sprawę miastu Łodzi i zostali

 

Rezydent podatkowy w Wielkiej Brytanii a podatki w Polsce

Dwa lata temu otrzymałam w spadku 75% nieruchomości. 25% tej nieruchomości należało już do mnie. W tym roku sprzedałam całą nieruchomość za 650 000 zł. 25%  Jednocześnie zakupiłam mieszkanie o wartości 500 000 zł. Pozostałą kwotę przeznaczyłam na spłatę kredytu hipotecznego na sprzedawanej

 

Data wydania orzeczenia o niepełnosprawności

Jako rodzina zastępcza opiekujemy się 9-letnim dzieckiem. Otrzymało ono orzeczenie o niepełnosprawności w zeszłym tygodniu, ale wniosek złożony był 4 miesiące wcześniej. Podjęto decyzję o wypłacie świadczeń od dnia posiedzenia, na którym wydano orzeczenie. Czy tą datą nie powinien być jednak dzień z

 

Odstąpienie mieszkania TBS przez osobę opuszczającą lokal

Czy najemca mieszkania z TBS opuszczając lokal, może go komuś odstąpić? Po przeanalizowaniu regulaminu najmu mieszkań w TBS wydaje mi się, że nie. Opuszczając lokal, najemca dostaje zwrot partycypacji i zwrot kaucji i chyba mieszkanie to pozostaje tylko i wyłącznie do dyspozycji danego TBS. Czy ktoś

 

Cesja partycypacji na głównego najemcę

Jestem głównym najemcą mieszkania wskazanym przez partycypanta w umowie zawartej w 2006 r. Według TBS-u wówczas partycypantem mogła być jedynie osoba trzecia. Kwotę partycypacji i kaucję wpłaciłem ja (mam na to dowody). Teraz chciałbym, by partycypant dokonał cesji na mnie. Okazało si

 

Jak przepisać mieszkanie TBS?

Moj kuzyn posiada mieszkanie TBS (w umowie jest partycypantem), teraz chce mi je odstąpić. Prezes spółdzielni najpierw się zgodził, ale teraz zmienił zdanie. Nie wiem, dlaczego odmawia, nie zna nawet mojej sytuacji materialnej. Jakie więc warunki muszę spełniać, aby mieszkanie kuzyna zostało przepis

 

Zaświadczenie o zarobkach z zagranicy najemcy mieszkania w TBS

Jestem najemcą mieszkania w TBS. Od kilku lat przebywam z rodziną za granicą. Dwa lata temu* składałem wymagane zaświadczenie o dochodach (w moim przypadku była to deklaracja o braku dochodów w kraju) i zostało to zaakceptowane. Następnego zaświadczenia nie złożyłem w terminie ze względu na nieobecn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »