.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o dzieło

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.04.2014

Na mocy umowy o dzieło jedna ze stron umowy zobowiązuje się do osiągnięcia określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej, a następnie do przekazania go drugiej stronie za zapłatą umówionego wynagrodzenia.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedmiot umowy o dzieło

 

Mając na uwadze art. 627 Kodeksu cywilnego1 należy stwierdzić, że przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie określonego dzieła, które powinno przyjąć postać określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Dziełem będzie więc zarówno wykonanie określonego przedmiotu (np. mebli), ale również rezultat, który może przyjąć inną postać (np. dzieło polegające na wykonaniu przez fryzjera zgodnej z życzeniem klienta fryzury). Ta określoność rezultatu odróżnia umowę o dzieło od umowy o świadczenie usług, która jest umową starannego działania – jej celem jest jedynie wykonywanie określonych czynności, nie muszą one zmierzać do osiągnięcia konkretnego rezultatu (np. zarządzanie siecią komputerową).

 

Wynagrodzenie za wykonanie dzieła

 

Wynagrodzenie za wykonane dzieło może przyjąć postać wynagrodzenia ryczałtowego, bądź też wynagrodzenia kosztorysowego. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest wprost poprzez wskazanie wysokości wynagrodzenia bądź w pieniądzu, bądź też w postaci innego świadczenia posiadającego wartość majątkową. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Podwyższenie ryczałtu może jednak nastąpić na mocy orzeczenia sądu, jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą. W takim przypadku sąd może również rozwiązać umowę o dzieło.

 

Natomiast wynagrodzenie kosztorysowe określane jest poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Może to nastąpić poprzez odwołanie się w umowie do stawek za wykonanie określonych prac, czy do cennika.

 

W przypadku gdy strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło określonego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

 

Odstąpienie od umowy o dzieło, rękojmia za wady fizyczne

 

W pewnych przypadkach można odstąpić od umowy o dzieło jeszcze przed jej wykonaniem lub na etapie jej wykonywania. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Natomiast zgodnie z art. 636 § 1 K.c., jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie (ponadto jeżeli zamawiający sam dostarczył materiał, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła).

 

Natomiast ochronę zamawiającego za wady wykonanego dzieła już po jego wydaniu przepisy Kodeksu cywilnego przewidują podobnie jak w przypadku umów sprzedaży, w formie rękojmi za wady. Zgodnie z art. 637 Kodeksu cywilnego, jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Natomiast gdy wad usunąć się nie da albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć odpowiednim w czasie, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

Przepis powyższy jest wyłączony w przypadku umów o dzieło zawieranych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. W takich przypadkach zamiast rękojmi stosuje się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej2 dotyczące odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 27 lipca 20002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - I =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton