.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa najmu na czas oznaczony

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 31.05.2013

Mieszkam w Nowym Sączu, ale udało mi się znaleźć pracę w Krakowie. Wynająłem tam mieszkanie (na rok). Niestety straciłem pracę. Nie chciałem mieszkać w Krakowie, nie mając pracy, więc wróciłem do Nowego Sącza. Czy mogę jakoś wypowiedzieć umowę najmu na czas oznaczony? W załączniku przesyłam moją umowę.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na Pana pytanie, należy sięgnąć przede wszystkim do treści przepisu art. 673 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z tym przepisem:

 

„§ 1. Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

 

§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

 

§ 3. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie”.

 

Jak wynika z powyższego, wobec zawarcia przedmiotowej umowy na czas oznaczony znaczenie w tym przypadku będzie miał § 3 ww. artykułu.

 

Warto w tym miejscu wskazać, że jak podnosi się w literaturze przedmiotu [tak m.in. A. Doliwa, komentarz do art. 659-692 K.c. (w:) Prawo mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2012], kwestia dopuszczalności zastrzeżenia w umowie najmu zawartej na czas oznaczony uprawnienia do jej wypowiedzenia wzbudzała do chwili wprowadzenia § 3 do art. 673 K.c. znaczne kontrowersje zarówno w doktrynie prawa, jak i w orzecznictwie sądowym.

 

Przykładowo Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 lutego 1996 r. (III CZP 5/96) stwierdził wprost, że „w umowie najmu lokalu mieszkalnego, zawartej na czas oznaczony, strony nie mogą zastrzec możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem”.

 

Zatem pojawienie się ww. § 3 należy uznać za wprowadzenie wyjątku od zasady, że terminowych umów najmu nie można wypowiadać przed upływem okresu, na jaki umowy te zostały zawarte.

 

Aby zatem mógł Pan przedmiotową umowę wcześniej wypowiedzieć, takie upoważnienie dla Pana musiałoby wynikać z samej umowy.

 

Analizując treść tej umowy, można odnaleźć dwie podstawy dające Panu prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy:

 

„§ 2. (…)

6. Jeżeli w chwili wydania Najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a Wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunęli ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia”.

 

„§ 6. (…)

3. Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu Najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, Najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach”.

 

Wobec powyższego należy uznać, iż tylko w tych dwóch sytuacjach może Pan jednostronnie odstąpić od umowy przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta.

 

Niemniej nawet mimo ww. postanowień umowy najmu dających Panu prawo jednostronnego odstąpienia od niej nie ma formalnych przeszkód ku temu, aby umowa ta została wcześniej rozwiązana przez obie strony za wspólnym porozumieniem. Jeżeli więc udałoby się Panu porozumieć w tym zakresie z wynajmującymi, mógłby Pan zwolnić się od obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton