.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa między małżonkami jako osobami prowadzącymi firmy

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 21.10.2011

Osoba fizyczna (żona) prowadzi działalność gospodarczą, której dyrektorem ma zostać mąż, także prowadzący swoją działalność. Jaką umowę powinni zawrzeć małżonkowie? Czy jeśli mąż wykona usługę dla firmy żony, to będzie to dla niej kosztem prowadzenia działalności gospodarczej?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawarcie jakiejkolwiek umowy jest czynnością prawną i złożeniem przez jej strony oświadczenia woli. Stosownie do Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)” (oznacza to swobodę wyboru formy, byle nie powstała sytuacja, że przepisy wymagają określonej formy, a umowa zawarta została w innej formie. Wtedy taka umowa jest nieważna, ale tylko wtedy, gdy przepisy taki skutek przewidują.).

 

„Art. 73. § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

 

§ 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

 

Art. 74. § 1. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

 

§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

 

§ 3. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami”.

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza w oparciu o wpis do ewidencji ma możliwość zawierania umów w dowolnej formie. Dotyczy to także umów z własnym małżonkiem.

 

Obowiązujące obecnie przepisy nie zakazują zawierania w takiej sytuacji umowy z małżonkiem w postaci:

 

  1. umowy o pracę i zatrudniania na podstawie takiej umowy (w ramach stosunku pracy) członków najbliższej rodziny, w tym współmałżonków.,
  2. umowy o dzieło tak jak z osobą fizyczną,
  3. umowy-zlecenia tak jak z osobą fizyczną,
  4. umowy z małżonkiem prowadzącym odrębna działalność gospodarczą.

 

Forma zawarcia umowy może być dowolna. A więc ustna, zwykła pisemna lub też pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie albo w formie kwalifikowanej (akt notarialny). Dla celów dowodowych wystarczy zwykła forma pisemna, o ile przepisy nie wymagają innej formy.

 

Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej. Pozostałe umowy nie wymagają dla swej ważności formy pisemnej lub notarialnej.

 

Nie ma przeszkody, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą zawierały umowy o pracę ze współmałżonkami, nawet gdy zatrudniane osoby prowadzą samodzielnie odrębną działalność gospodarczą.

 

Zatrudnienie żony na podstawie umowy o pracę oznacza nawiązanie stosunku pracy, konieczność przestrzegania przez obie strony umowy o pracę, tj. przez pracodawcę i przez pracownika, praw i obowiązków określonych w przepisach Kodeksu pracy (m.in. dotyczących czasu pracy, bhp itp.).

 

Do tego dochodzą obowiązki podatkowe oraz płatnika składek do ZUS.

 

Podobne kwestie powstaną przy umowie-zlecenia oraz umowie o dzieło.

 

Przy umowie zawartej jak pomiędzy podmiotami gospodarczymi każdy rozlicza się oraz ubezpiecza sam.

 

W sytuacji, kiedy żona (właściciel firmy) zawrze z mężem (osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą) umowę na wykonanie usługi (umowę pomiędzy podmiotami gospodarczymi), to koszt usługi jest dla żony kosztem prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Trzeba tylko uważać na tzw. powiązania rodzinne i ceny tych usług. Cena, jaka będzie płacona dla firmy męża, nie może odbiegać od cen płaconych przez firmę żony innym podmiotom wykonującym takie same usługi na jej rzecz (gdyby tak było, mogłoby to zostać zakwestionowane).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl