.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa kredytowa („Rodzina na swoim”) a spadek po rodzicu

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 15.03.2012

Rok temu zmarł mój ojciec, który był właścicielem m.in. dużego mieszkania. Z powodu komplikacji trwa jeszcze sprawa spadkowa. Czy współwłaścicielem nieruchomości stałem się z chwilą śmierci spadkodawcy, czy stanę się nim z chwilą uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku? Pytam, ponieważ nie wiem, czy mogę podpisać umowę kredytową w ramach programu „Rodzina na swoim”.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy będzie Pan współwłaścicielem przedmiotowego mieszkania. W postępowaniu spadkowym został już złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Zgodnie z art. 669 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi”.

 

„Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia” (art. 670 K.p.c.).

 

„Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów” (art. 677 § 1 K.p.c.).

 

Kolejnym etapem postępowania spadkowego, które toczy się po wydaniu przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jest postępowanie o dział spadku.

 

„Jeżeli jednak stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (u notariusza), postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego” (art. 681 K.p.c.).

 

Zgodnie z art. 680 § 1-2 K.p.c. „we wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy”.

 

Wniosek ten powinien obejmować całość majątku spadkowego. Jeżeli jest nieruchomość – odpisy z ksiąg wieczystych jej dotyczące.

 

Niezależnie od tych etapów postępowania spadkowego otwarcie spadku (tj. moment śmierci spadkobiercy) wywołuje określone skutki związane z masą spadkową, które dotyczą spadkobierców.

 

Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

 

W związku z tym do momentu działu spadku Pan oraz pozostali spadkobiercy jesteście współwłaścicielami masy spadkowej, do której mogą wchodzić także inne składniki majątkowe niż mieszkanie.

 

Zniesienie współwłasności spadku następuje przez opisany powyżej dział spadku.

 

Może to nastąpić na drodze sądowej lub umownie. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Natomiast, jeżeli – tak jak w Pańskim przypadku – do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 1037 § 1 i 2 K.c.).

 

„Zakres dokonanego działu spadku może obejmować cały spadek lub jego część. Co do zasady, sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Natomiast umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku” (art. 1038 § 1 i 2 K.c.).

 

W związku z tym mogą Państwo dokonać działu spadku, zawierając stosowną umowę z pozostałymi spadkobiercami. W tym przypadku będą Państwo swobodnie decydowali o wyborze składników majątkowych, objętych umownym działem spadku, co oznacza, że będzie możliwe zawarcie np. umowy dotyczącej działu mieszkania.

 

Spadkobierca, który spadek przyjął, może również dokonać zbycia przypadającego mu udziału w spadku.

 

Zgodnie z art. 1051 K.c. „spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego”.

 

W związku z tym do momentu działu spadku jest Pan współwłaścicielem masy spadkowej, do której wchodzi własność przedmiotowego mieszkania, ale nie jest Pan współwłaścicielem tego mieszkania. W wyniku dokonanego działu spadku (na drodze sądowej lub umownie) może bowiem okazać się na przykład, że w wyniku tego działu nie będzie Pan posiadał udziału we współwłasności mieszkania, bo zbędzie Pan swój udział spadkowy innej osobie lub też otrzyma inny składnik majątkowy.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 08 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354 z późn. zm.) „dopłaty [w ramach programu „Rodzina na Swoim] mogą być stosowane, jeżeli docelowy kredytobiorca w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:

 

  1. właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
  3. osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
  4. najemcą lokalu mieszkalnego”.

 

Docelowy kredytobiorca ubiegający się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego składa pisemne oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków.

 

W związku z tym, aby skorzystać z kredytu na podstawie cytowanej ustawy, nie można być m.in. współwłaścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego.

 

W świetle prawa spadkowego wraz z momentem otwarcia spadku, tj. śmierci spadkodawcy, staje się Pan współwłaścicielem majątku spadkowego traktowanego jako całości. Do majątku tego wchodzi przedmiotowe mieszkanie. Jednak Pan jako spadkobierca ma udział w całości spadku, a nie w poszczególnych składnikach spadku (np. w mieszkaniu). Współwłasność dotycząca majątku spadkowego zostanie zniesiona dopiero w momencie działu spadku. Dlatego do momentu działu spadku nie jest Pan współwłaścicielem mieszkania, a majątku spadkowego, w skład którego to mieszkanie wchodzi. Dlatego też należałoby uznać, że może Pan skorzystać z programu „Rodzina na swoim”, ponieważ spełnia Pan przesłankę z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. W przepisie tym jest bowiem mowa o „współwłaścicielu lokalu mieszkalnego”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl