.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa dożywocia a prawa i obowiązki dożywotnika

Autor: Iwona Moryc

Kilka lat temu z mężem na mocy umowy darowizny przekazaliśmy córce nasz dom z zapisem prawa dożywotniego, bezpłatnego użytkowania nieruchomości. Córka jednak nie dokłada się do remontów domu, niszczy często to, co zrobimy w domu i w ogrodzie. Jak powinniśmy rozumieć prawo użytkowania darowizny, co nam wolno, a czego nie wolno w tej sytuacji? Czy córka może wynajmować niektóre pokoje w domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści dołączonej umowy darowizny, jak również z uregulowań zawartych w Kodeksie cywilnym (w skrócie K.c.) wynika, że są Państwo użytkownikami nieruchomości (bezpłatnie – nie muszą Państwo uiszczać opłaty za użytkowanie nieruchomości), której własność w drodze darowizny przenieśli Państwo na córkę.

 

Zgodnie z art. 252 K.c. „rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie)”.

 

Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym daną rzecz, w Państwa przypadku jest nim obciążona nieruchomość. Treścią prawa użytkowania jest używanie rzeczy i pobieranie pożytków, jakie rzecz przynosi.

 

Użytkowanie jako prawo rzeczowe ograniczone o charakterze bezwzględnym korzysta z ochrony przewidzianej dla prawa własności. Wynika to z art. 251 K.c., zgodnie z którym „do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności”. Dlatego mogą Państwo sprzeciwić się ewentualnym zmianom, które chciałby do nieruchomości wprowadzić właściciel.

 

Jak stanowi art. 260 § 1 K.c., „użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót”.

 

Natomiast według art. 268 „użytkownik może zakładać w pomieszczeniach nowe urządzenia w takich granicach jak najemca”.

 

Opłaty związane z bieżącą eksploatacją mieszkania (opłaty za prąd, gaz czy wodę) należy traktować jako nakłady związane ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. Oznacza to, że obowiązek uiszczania tych opłat spoczywa na osobie, na rzecz której ustanowiono prawo użytkowania nieruchomości.

 

Powinni Państwo zatem uiszczać opłaty za nieruchomość, w tym ponosić opłaty związane z tak zwanym zwykłym korzystaniem rzeczy. Remonty czy poważniejsze naprawy powinny być finansowane przez właściciela nieruchomości.

 

Jeżeli właściciel zwleka z przeprowadzeniem tych napraw lub dokonaniem nakładów, użytkownik może dokonać ich sam. Ponieważ jednak przekraczają one jego obowiązki, może żądać zwrotu pieniędzy za ich dokonanie.

 

Istotne w niniejszej sprawie są ustalenia, jakie Państwo poczynili z córką odnośnie wydatków i nakładów związanych z nieruchomością. Państwu jako użytkownikom nieruchomości prawo zapewnia ochronę jak właścicielowi, jednakże poza zwykłym użytkowaniem nieruchomości, której koszty powinni ponosić Państwo – to córka powinna ponosić koszty związane z remontami i większymi naprawami na nieruchomości.

 

„Użytkownik powinien wykonywać swoje prawa zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki”, jeżeli użytkownik poczynił nakłady, do których nie był obowiązany, stosuje się przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia z Kodeksu cywilnego:

 

Art. 753. § 1. „Prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia powinien w miarę możności zawiadomić o tym osobę, której sprawę prowadzi, i stosownie do okoliczności albo oczekiwać jej zleceń, albo prowadzić sprawę dopóty, dopóki osoba ta nie będzie mogła sama się nią zająć.

 

§ 2. Z czynności swych prowadzący cudzą sprawę powinien złożyć rachunek oraz wydać wszystko, co przy prowadzeniu sprawy uzyskał dla osoby, której sprawę prowadzi. Jeżeli działał zgodnie ze swoimi obowiązkami, może żądać zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwolnienia od zobowiązań, które zaciągnął przy prowadzeniu sprawy.

 

Art. 754. Kto prowadzi cudzą sprawę wbrew wiadomej mu woli osoby, której sprawę prowadzi, nie może żądać zwrotu poniesionych wydatków i odpowiedzialny jest za szkodę, chyba że wola tej osoby sprzeciwia się ustawie lub zasadom współżycia społecznego.

 

Art. 755. Jeżeli prowadzący cudzą sprawę dokonał zmian w mieniu osoby, której sprawę prowadzi, bez wyraźnej potrzeby lub korzyści tej osoby albo wbrew wiadomej mu jej woli, obowiązany jest przywrócić stan poprzedni, a gdyby to nie było możliwe, naprawić szkodę. Nakłady może zabrać z powrotem, o ile może to uczynić bez uszkodzenia rzeczy”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonując np. remontu, powinni Państwo po pierwsze zawiadomić córkę, po drugie – jeżeli właścicielka nieruchomości nie zgodzi się na remont i wykonają go Państwo wbrew jej woli, wówczas nie mogą Państwo żądać od córki zwrotu poniesionych przez siebie z tego tytułu wydatków – chyba że, jak stanowi przepis, wola córki sprzeciwia się ustawie lub zasadom współżycia społecznego (może być tak, że remont jest konieczny, np. przecieka dach).

 

Jeżeli remont został przeprowadzony bez wyraźnej potrzeby lub korzyści dla właściciela, może on żądać przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawienia z tego tytułu szkody.

 

Jeżeli pokoje, które wynajmuje córka, są objęte prawem do użytkowania ich przez Państwa, to mogą Państwo żądać od córki, aby rozwiązała stosunek najmu i udostępniła Państwu pokoje (użytkownik korzysta z ochrony swoich praw tak jak właściciel).

 

Swoich uprawnień do nieruchomości mogą Państwo dochodzić przed sądem cywilnym.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl