Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa agencyjna

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 06.12.2013

Umowa agencyjna to umowa zawierana między przedsiębiorcami, mająca na celu pozyskiwanie klientów dla jednej z jej stron. Jest to umowa nazwana, uregulowana szczegółowo w Kodeksie cywilnym.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istota umowy agencyjnej

 

W wyniku zawarcia umowy agencyjnej agent zobowiązuje się do pośrednictwa w zawieraniu z klientami umów na rzecz zleceniodawcy lub w jego imieniu1. Stronami umowy mogą być tylko przedsiębiorcy, przy czym nie ma znaczenia, w jakiej formie agent wykonuje działalność gospodarczą. Umowy agencyjne są często zawierane między kontrahentami w branży turystycznej, czy ubezpieczeniowej.

 

Forma zawarcia umowy agencyjnej

 

Przepisy Kodeksu cywilnego nie narzucają stronom umowy agencyjnej formy jej zawarcia. Możliwe jest więc nawet zawarcie takiej umowy w formie ustnej. Jednakże zabezpieczeniem dla kontrahentów jest prawo żądania od drugiej strony pisemnego potwierdzenia treści umowy oraz postanowień ją zmieniających lub uzupełniających. Tego uprawnienia nie można się zrzec.

 

Zasady zapłaty wynagrodzenia agenta

 

Agentowi za wykonywanie umowy agencyjnej należy się wynagrodzenie prowizyjne, chyba że w umowie określono inną formę wynagrodzenia. Wysokość prowizji może zależeć od liczby zawartych z klientami umów lub od ich wartości. Dla uniknięcia nieporozumień prowizja powinna być jasno określona w umowie. W przypadku, gdy w umowie agencyjnej brak jest postanowień określających wysokość prowizji, należy się ona w wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju, w miejscu działalności prowadzonej przez agenta, a w razie niemożności ustalenia prowizji w ten sposób, w odpowiedniej wysokości, uwzględniającej wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wykonaniem zleconych agentowi czynności2. Z uwagi na dużą liczbę klauzul niedookreślonych w przepisach regulujących zasady wypłaty prowizji, w przypadku gdy nie jest ona określona w umowie, spory w tym zakresie często musza być rozpatrywane przez sądy.

 

Niekiedy prowizja będzie należała się agentowi także po rozwiązaniu umowy agencyjnej. Stanie się tak w przypadku, gdy klient skierował propozycję zawarcia umowy przed rozwiązaniem umowy agencyjnej oraz jeżeli do zawarcia umowy z klientem doszło w wyniku działań agenta, które podejmował on w czasie trwania umowy agencyjnej.

 

Rozwiązanie umowy agencyjnej

 

Umowa agencyjna zawarta na czas oznaczony wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta. Jednakże w przypadku, gdy po upływie terminu obowiązywania umowy strony dalej wykonują czynności w niej określone, umowa ta staje się z mocy prawa umową zawartą na czas nieoznaczony.

 

Umowę agencyjną zawartą na czas nieoznaczony każda ze stron może wypowiedzieć na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i następnych latach trwania umowy. Terminy wypowiedzeń nie mogą być skrócone. Strony mogą jednak je wydłużyć, przy zastrzeżeniu, że termin wypowiedzenia dla zleceniodawcy nie może być krótszy niż termin dla agenta.

 

Jeżeli jedna ze stron umowy agencyjnej nie wykonuje swoich obowiązków w całości lub znacznej części, druga strona może wypowiedzieć tę umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie prawo przysługuje stronom również w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

 

 

 

 

----------------------------------

1 Art. 758 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

2 Art. 7581 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.12.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - jeden =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki