Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa ustna pożyczki i dochodzenie zwrotu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.04.2017

Mam problem z odzyskaniem długu w wysokości 3000 zł. Pieniądze te pożyczyłam mojej dobrej znajomej, starszej pani, która ich potrzebowała nie dla siebie ale dla swojego syna. Na jej ręce przekazałam całą kwotę. Syn tej pani ma problemy finansowe, o czym dowiedziałam się oczywiście dużo później. Pieniądze miały być zwrócone w ciągu kilku dni, a minęło już 4 miesiące. Nie mogę się skontaktować z moimi dłużnikami, gdyż prawdopodobnie gdzieś się przeprowadzili i nie odpowiadają na telefony. Niestety nie mam żadnego potwierdzenia pożyczki, była to tylko umowa słowna, oprócz korespondencji SMS-owej z tym panem. Czy z takimi dowodami mam szansę odzyskać pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin „pożyczka” jest używany w dwóch znaczeniach: w pierwszym – na oznaczenie umowy pożyczki, w drugim na oznaczenie przedmiotu pożyczki, a ściślej na oznaczenie przedmiotu podstawowego świadczenia, wynikającego z umowy pożyczki. Z pożyczką w tych dwóch znaczeniach można spotkać się już w przepisach Kodeksu cywilnego, regulujących umowę pożyczki. Z jednej strony przepisy te zostały poprzedzone tytułem „Pożyczka”, aczkolwiek przepisy dotyczą umowy pożyczki, z drugiej strony jest mowa w tych przepisach o „zwrocie pożyczki”.

 

Definicję umowy pożyczki zawiera art. 720 K.c. Zgodnie z nim „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Strony umowy pożyczki zostały w art. 720 K.c. określone jako: dający pożyczkę i biorący. W kolejnych artykułach Kodeksu cywilnego uzupełnia się nazwę biorącego, dodając słowo „pożyczkę”, czyli według K.c. drugą stroną umowy pożyczki jest „biorący pożyczkę”. Poza Kodeksem cywilnym strony umowy pożyczki zazwyczaj określa się jako „pożyczkodawcę” i „pożyczkobiorcę”. W art. 723 K.c. biorącego pożyczkę nazwano – po prostu – dłużnikiem. W piśmiennictwie także o wiele częściej używa się na oznaczenie stron umowy pożyczki terminów „pożyczkodawca” i „pożyczkobiorca”.

 

Pożyczka powinna być stwierdzona na piśmie, ale jeśli nie jest – trzeba posiłkować się tym, co się ma.

 

Zgodnie z art. 720: „§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

 

Artykuł 60 Kodeksu cywilnego wprowadza zasadę swobody formy czynności prawnych (umów), o ile przepisy prawa nie nakazują zachowania określonej formy. Artykuł 73 K.c. różnicuje formę czynności prawnych (umów) na formę pisemną i inne formy szczególne. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie ze względu na skutki niezachowania formy danej umowy.

 

Strony mogą same ustalić formę czynności prawnej, w jakiej chcą zawrzeć umowę, o ile oczywiście przepisy prawa nie wymagają dla danej umowy zachowania określonej formy. I tak przykładowo, strony nie mogą zawrzeć umowy sprzedaży nieruchomości w innej formie, niż forma aktu notarialnego, gdyż umowa taka byłaby nieważna. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, że strony zawrą umowę sprzedaży samochodu w formie aktu notarialnego, chociaż dla takiej umowy nie jest przewidziana żadna forma szczególna. Strony mogą również modyfikować skutki niezachowania formy czynności prawnej, przy czym modyfikacje te dotyczyć mogą wyłącznie tych umów, co do których ustawa nie przewiduje obowiązkowej formy szczególnej, innej niż pisemna. Oznacza to, iż strony nie mogą przykładowo modyfikować skutków niezachowania formy aktu notarialnego dla sprzedaży nieruchomości lub też formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym dla zbycia lub dzierżawy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55[1] K.c., czy też sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Skutkiem niezachowania formy umowy w powyższych przypadkach jest zawsze nieważność umowy i to niezależnie od woli stron umowy.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 76 Kodeksu cywilnego, jeżeli strony zastrzegły dla danej umowy konieczność zachowania formy pisemnej, bez określenia skutków jej niezachowania, forma taka jest formą dla celów dowodowych (pod rygorem ograniczeń dowodowych w procesie dotyczącym takiej umowy).

 

Może Pani posiłkować się SMS-m jako dowodem. Sąd ma obowiązek dopuścić wszystko, co może stanowić dowód w sprawie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - VI =

»Podobne materiały

Opłacanie alimentów bez pośrednictwa komornika i zmiana ich wysokości

Pięć lat temu rozwiodłem się z żoną, z którą mam dwoje dzieci. Płacę na nie alimenty (ściąga je komornik – są potrącane co miesiąc z mojego wynagrodzenia). Kwota ta jest niższa niż zasądzona (możliwie najwyższa zgodnie z obowiązującymi przepisami). Rośnie więc moje zadłużenie alimentacyjne ora

 

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od 3 miesięcy zalegam ze spłatą kredytu w banku i otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powinnam wpłacić całą kwotę w ciągu 14 dni lub wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. Jak wygląda moje prawo do wniesienia sprzeciwu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »